Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Химия

Kvalitativní chemie  Просмотрен 60

Návody ke cvičení z chemie

 

Aacute;st I.

 

MVDr Jiří Bednář PhD.

Prof.RNDr. Emanuel Šucman CSc.

 

 

Výuka chemie je obvykle členěna na chemii kvantitativní a kvalitativní. Ani z hlediska veterinárního lékaře není třeba tento náhled měnit. Pouze se mění význam těchto dvou základních chemických disciplín. Výuka se bude převážně týkat chemie kvantitativní. Chemie kvalitativní bude zmíněna pouze okrajově, protože nedílně k chemii patří, ale v praxi se sní zabývají jiní specialisté. Kvantitativní chemie má daleko větší význam a to zvláště pro studenty FVHE. V rámci těchto disciplín se budeme věnovat i získávání základních laboratorních dovedností.

Z hlediska logické posloupnosti začneme kvalitativní chemií.

 

 

Kvalitativní chemie

Tato analýza má za úkol zjistit ,která chemická individua se nacházejí v daném vzorku, nebo zda je přítomen některý vytypovaný prvek. Analýza nám ale určí množství tohoto prvku nebo jen velmi orientačně(viz. část o citlivosti analytických reakcí).Vzorky, které stanovujeme, jsou buď roztoky nebo je převádíme do tekutého stavu. Rozpustnost ve vodě, slabých kyselinách nebo zásadách , je první vlastností, která nám může napovědět povahu vzorku.

Vlastní kvalitativní chemie se skládá z - anorganické a organické kvalitativní analýzy. Anorganická část se dělí na stanovení kationtů a aniontů.

 

Než přistoupíme k vlastní analýze musíme si ujasnit jak velké množství vzorku budeme ke stanovení používat. Mezinárodně je domluveno dělení podle množství vzorku na reakce:

 

1, zkumavkové - 5 ml

 

2,mikrozkumavkové - 0,1 ml

 

3, kapkové - 0,03 ml

 

4, mikroskopické - 0,01 ml

 

V našem případě se bude jednat o reakce zkumavkové. Množství vzorku 5 ml je většinou zbytečně velké postačí 2 ml vzorku. Toto množství nemusíme odměřovat.

Stačí odhadem pomůcka, že 1 cm na výšku v chemické zkumavce je přibližně 1 ml. Reakční činidlo k vzorku přidáváme po kapkách a to tak aby stékalo po stěně zkumavky. Většinou stačí několik kapek, což souvisí s citlivostí reakce.

 

Citlivost chemických reakcí.

 

Též se nazývá důkazuschopnost reakcí. Je ovlivněna dvěmi veličinami. Mezí postřehu a mezním zředěním. Mez postřehu udává v miligramech jak malé množství vzorku se dá daným činidlem dokázat.

Mezní zředění - je největší zředění vzorku ,které se dá ještě dokázat. Uvádí se v poměru. Např. 1 : 10 000znamená, že 1 gram můžeme naředit 9 999 g rozpouštědla a reakce ještě bude patrná. Protože pracujeme většinou s roztoky je mezní zředění vztaženo i na určitý objem vzorku (viz.tabulka rozdělení reakcí podle objemu)

 

Takže důkazuschopnost podle mezního zředění se dá vyjádřit

 

D = 1 : 10 000 = 1 : 5 . 105 = 10 - 4.

 

Platí kterýkoliv z těchto výrazů. Pro zjednodušení se ale častěji používá mezinárodně domluvený symbol pD= záporný dekadický logaritmus. Ve výše uvedeném případě je pD = 4.

Posuzování citlivosti reakcí je ovlivněno subjektivním faktorem - citlivost oka a dále prostředím - různé pH, přítomnost rušivých iontů apod., uvádí se někdy také tzv. praktická důkazuschopnost pDp .

Pro předchozí případ by byla přibližně:

 

pDp = 3,8pro Zn 100 : 1 - reakce je průkazná i při stonásobném nadbytku rušivého iontu Zn.

 

 

Anorganická kvalitativní chemie

 

Vlastní analýzu se můžeme rozdělit na zkoušky senzorické - např. barva a vůně vzorku (anorganické látky jsou vesměs málo zapáchající i málo barevné).

Zkoušky fyzikálně chemických vlastností.

Z nich nejjednodušší a nejrychlejší je stanovení pH roztoku vzorku - může to napovědět o charakteru solí obsaženém ve vzorku. Soli slabých kyselin a silných zásad(např.Na2CO3) budou mít pH v zásadité oblasti a naopak .Je taky třeba si uvědomit , že vzorek může být směsí solí.

Viskozita - u některých kapalin viskozita výrazně stoupá s koncentrací u některých ne.

 

 

Предыдущая статья:PO UKONČENÍ MĚŘENÍ ELEKTRODY NEZAPOMEŇ PONOŘIT DO UCHOVÁVACÍHO ROZTOKU DUSIČNANU O KONCENTRACI 1.10-4MOL.L-1! Следующая статья:Analytické zkoušky
page speed (0.0143 sec, direct)