Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Спорт

Менеджмент туризму: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  Просмотрен 29

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання курсової роботи

для студентів спеціальності 242 „Туризм”

денної форми навчання

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам   Підпис(и) автора(ів)________________ «____» ______________ 201_ р.

СХВАЛЕНО на засіданні кафедри туристичного та готельного бізнесу Протокол № __ від ____________ 201_ р.Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМВ

72.21 – 10.03.2015

 

Київ НУХТ 2019

Менеджмент туризму: [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 242 „Туризм” денної форми навчання / уклад.: Д.І. Басюк, Н.В. Погуда, Т.В. Влодарчик – К.: НУХТ.–34 с.

 

Рецензент В.Г. Дарчук,канд. ек. наук

 

Укладачі: Д.І. Басюк, канд. пед. наук, доцент

Н.В. Погуда,канд. ек. наук, доцент

Т.В. Влодарчик, ст. викладач

 

Відповідальний за випуск Д.І. Басюк, канд. пед. наук, доцент

Подано в авторській редакції

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є однією з основних наукових робіт, що виконується студентами індивідуально під час їх навчання. Вона містить науково- обґрунтовані теоретичні або практичні результати, наукові положення, які виносяться автором для публічного захисту.

Згідно з навчальним планом студенти четвертого курсу спеціальності 242 “Туризм” виконують курсову роботу з дисципліни “Менеджмент туризму”, яка є невід'ємною частиною навчального процесу підготовки фахівців для підприємств гостинності.

Виконання курсової роботи є однією з ефективних форм закріплення знань та умінь, здобутих в процесі опанування теоретичного курсу, аналізу актуальних проблем управління підприємствами готельного господарства та туризму, їх окремих структурних підрозділів, що були відмічені в результаті прове­дених студентом власних досліджень у діяльності реальних підприємств туристичної індустрії, а також дозволяє поглибити, творчо застосувати, розвинути навички самостійної наукової роботи та прийняття рішень.

Метою курсової роботи є осмислення сучасних проблем управлінської діяльності на підприємствах готельного та туристичного бізнесу, формування умінь та навичок науково-теоретичного аналізу фахової літератури, фінансово-економічної оцінки діяльності суб’єктів господарювання, розробки науково- обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення менеджменту на діючих.

Відповідно до мети визначаються такі завдання курсової роботи:

- поглибити, систематизувати та закріпити основні поняття, принципи, методи управлінської діяльності, сучасні теоретико-методологічні підходи до проблем менеджменту підприємств готельного та туристичного бізнесу;

- використовувати на практиці отримані знання та уміння щодо аналізу та оцінки господарської та управлінської діяльності підприємства, визначати ефективність виробничої, кадрової, економічної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання;

- відпрацювати навички самостійної творчої роботи щодо розробки науково обґрунтованих та економічно доцільних рекомендацій, удосконалення окремих аспектів управління діючими підприємствами індустрії туризму;

- виробити вміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати управлінські рішення за економічними, соціальними, технологічними показниками;

- удосконалити навички самостійної творчої роботи з літературою: нормативною, науковою (збірники наукових праць, автореферати, статті), довідковою, періодичною (журнали з проблем готельного господарства); а також загальнодоступними джерелами інформації (Internet та ін.);

- розвинути формування навичок аналізу та узагальнення власного практичного досвіду та досвіду роботи кращих підприємств індустрії туризму для покращення діяльності в сучасних ринкових умовах.

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам у виконанні самостійного наукового дослідження і містять основні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання, а також орієнтовну тематику курсових робіт.

 

Предыдущая статья:Unit 10 Следующая статья:ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
page speed (0.0145 sec, direct)