Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Религия

Иере́й Мир всем.  Просмотрен 47

Хор: И ду́хови твоему́.

 

Иере́й: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

(Мф., зач.83)

Иере́й: Во вре́мя о́но, егда́ прибли́жися Иису́с во Иерусали́м, и приидо́ша в Виффаги́ю к горе́ Елео́нстей, тогда́ Иису́с посла́ два ученика́, глаго́ля и́ма: иди́та в весь, я́же пря́мо ва́ма, и а́бие обря́щета oсля́ привя́зано, и жребя́ с ним, отреши́вша приведи́та Ми. И а́ще ва́ма кто рече́т что, рече́та, я́ко Госпо́дь ею́ тре́бует: а́бие же по́слет я. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное проро́ком, глаго́лющим: Рцы́те дще́ри Сио́нове, се Царь твой гряде́т тебе́ кро́ток, и всед на oсля́ и жребя́, сы́на подъяре́мнича. Ше́дша же ученика́ и сотво́рша, я́коже повеле́ и́ма Иису́с. Приведо́ста oсля́ и жребя́, и возложи́ша верху́ ею́ ри́зы своя́, и все́де верху́ их. Множа́йшии же наро́ди постила́ху ри́зы своя́ по пути́, друзи́и же ре́заху ве́тви от древ, и постила́ху по пути́. Наро́ди же предходя́щии (Ему́) и всле́дствующии зва́ху, глаго́люще: оса́нна Сы́ну Дави́дову, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних. И вше́дшу Ему́ во Иерусали́м, потрясе́ся весь град, глаго́ля: кто есть Сей? Наро́ди же глаго́лаху: Сей есть Иису́с Проро́к, и́же от Назаре́та Галиле́йска. Ви́девше же архиере́е и кни́жницы чудеса́, я́же сотвори́, и óтроки зову́ща в це́ркви, и глаго́люща: оса́нна Сы́ну Дави́дову, негодова́ша. И ре́ша Ему́: слы́шиши ли, что си́и глаго́лют? Иису́с же рече́ им: ей. Не́сте ли чли николи́же, я́ко изоу́ст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́? И оста́вль их, изы́де вон из гра́да в Вифа́нию, и водвори́ся ту.

 

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Воскресе́ние Христо́во… не поется.

 

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 

Иерей, взяв кадило, кадит трижды заранее приготовленные ваия.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди поми́луй.

Моли́тва на благослове́ние ва́ий:

Иере́й: Го́споди Бо́же наш, седя́й на Херуви́мех, возста́вивый си́лу Твоего́ Сы́на, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да спасе́т мир Кресто́м, и погребе́нием, и воскресе́нием Свои́м. Его́же и ны́не прише́дша во Иерусали́м на во́льную страсть, лю́дие седя́щии во тьме, и се́ни сме́ртней, прие́мше воскресе́ния зна́мения, ве́тви древе́с, и ва́иа фи́ник, воскресе́ние зна́менующе срето́ша. Сам Влады́ко и нас по подража́нию о́нех, в предпра́зднственный сей день, ва́иа и ве́тви древе́с в рука́х нося́щих соблюди́ и сохрани́. Да я́коже о́нии наро́ди и де́ти оса́нна Тебе́ приноша́ху, и мы та́кожде в пе́снех и пе́ниих духо́вных, животворя́щаго и тридне́внаго Воскресе́ния дости́гнем, в то́мже Христе́ Иису́се Го́споде на́шем: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Иерей кропит вайи святой водой,[1] с произнесением слов:

Иерей: Освяща́ются ва́ия сия́, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь. (Трижды, а потом, на елеопома́зании, раздает вайи народу)

 

Глас 2:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Днесь Христо́с вхо́дит/ во град Вифа́нию, на жребя́ти седя́й,/ безслове́сие разреша́я язы́к зле́йшее,// дре́вле свире́пеющее.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Днесь Христо́с вхо́дит/ во град Вифа́нию, на жребя́ти седя́й,/ безслове́сие разреша́я язы́к зле́йшее,// дре́вле свире́пеющее.

Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихира праздника, глас 6:

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́,/ и вси взе́мше крест Твой глаго́лем,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне,// оса́нна в вы́шних.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н пра́здника, глас 4:

Хор:

Ирмос: Яви́шася исто́чницы бе́здны,/ вла́ги неприча́стны,/ и откры́шася мо́ря волну́ющася основа́ния бу́рею,/ ма́нием бо запрети́л еси́ ему́,/ изря́дныя же лю́ди спасл еси́,// пою́щия побе́дную песнь Тебе́, Го́споди.(Дважды)

Чтец:

Предыдущая статья:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Следующая статья:Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
page speed (0.0419 sec, direct)