Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Математика

Пән туралы ақпарат  Просмотрен 163

Студенттерге арналған пән силлабусы

Пән атауы- Математикалық анализдің бастамалары Пән коды MA1201 Кредит саны Курс, семестр 1, 1
Мамандық аты Математика Мамандық шифры кафедра Методики преподавания математики, физики и информатики Математика, физика және информатика Институты
Оқыту формасы: күндізгі Оқыту тілі: қазақ   
Пәнді өткізу уақыты және орны: кесте бойынша    
Консультация уақыты: кесте бойынша    
Рубеждік бақылау кестесі: 7 апта, 14 апта    
ф.м.-ғ.к. Сарсекеева А.С.    
Оқытушы қолы Кафедра меңгерушісі: ф.-м.ғ.д., профессор Көксалов Қ.К.   
    

2. Пәннің қысқаша сипаттамасы. Информатика мамадықтарына математиканың негізгі бөлімдері мен олардың қолданбалы есептерге қолдануы туралы мағлұматтар беру. «Математикалық анализ» курсын оқу нәтижесінде алған білім математикалық ақпарат техникалық талдаудың негізгі құралы болып табылады. Сонымен қатар ол студенттердің кәсіптік дайындығын жоғарлату үшін қажетті негізгі пәндердің бірі болып табылады. Техникалық болжамдар жасау үшін соңғы ғылыми жаңалықтарды қолдану аясында жұмыс алатын инженерлер дайындауда математиканың маңызы зор.

Пәннің мақсаты: Студенттердің маман ретінде қалыптасуына және мәдениетті маман болуын қалыптастыру, студенттің өз бетінше ойдау қабілетін жетілдіру, ол үшін оларға математикалық фундаменталды білім беру, инженерлік мамандықтарға математиканы оқыту ішкі және жалпы мәдени потенциалдарын пайдалануы керек. Оның бірі таза математикалық білім болса, екіншісі математиканың көмегімен білім алу.

Пәннің міндеттері: Қалыптасқан математикалық жүйесін беру, студенттердң қызығушылығын дамыту, математикалық жүйелі ойлауды қалыптастыру, математикалық модельдерді жасай білу, техникада математикалық әдістерді қолдана білу.

3. Пән пререквизиттері: Математикалық анализ курсын игеру үшін: Элементар математикадан өте жақсы білімі болуы; “Алгебра” және “Аналитикалық геометрия” пәндерін игергені қажет.

4. Пән постреквизиттері: Математикалық анализ курсын оқыту негізінде алған білімдерін механикада пайдалану және дифференциялдық теңдеулер, дербес туындылы теңдеулер, комплекс және нақты айнымалылы функциялар теориясында, функциональдық анализ, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, дискретті математика, есептеу әдістері, экономика және т.б. пәндерді оқып білуге қолданады.

Предыдущая статья:Ультразвуковая диагностика поражений коленного сустава Следующая статья:Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.
page speed (0.0187 sec, direct)