:
282 . 988

|

108    110

na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nu ( u ) nuan nue nuo

o ou

pa pai pan pang pao pei pen () peng () pi pian piao pie pin ping po pou pu

qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

sa sai san sang sao se sen seng si song sou su suan sui sun suo

sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo

ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

ya yan yang yao ye yi yin ying yo () yong you yu yuan yue yun

za zai zan zang zao ze zei zen zeng zi zong zou zu zuan zui zun zuo

zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo

 

 : 107  :
page speed (0.0535 sec, direct)