Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів.  Просмотрен 148

Аудитор отримує аудиторські докази для формулювання обґрунтованих висновків, на яких базується аудиторська думка, виконуючи аудиторські процедури з метою:

- отримання розуміння про суб’єкт господарювання та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю, для оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та тверджень (аудиторські процедури, які виконують з цією метою, зазначаються в МСА як «процедури оцінки ризиків»);

- перевірки операційної ефективності процедур контролю, яка унеможливлює помилки та шахрайство (аудиторські процедури, які виконують з цією метою, зазначаються в МСА як «тести контролю»);

- виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень (аудиторські процедури, які виконують з цією метою, зазначаються в МСА як «процедури по суті»)

Тести контролю виконуються з метою отримання аудиторських доказів щодо ефективності:

- організації систем обліку та внутрішнього контролю, тобто чи організовані вони належним чином, щоб запобігти суттєвим викривленням та дають змогу виявляти і виправляти їх;

- функціонування внутрішнього контролю протягом певного періоду.

Процедури по суті – це перевірки, проведені для отримання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах. Є два типи процедур по суті:

- перевірки докладної інформації про операції та залишки;

- аналітичні процедури.

Аналітичні процедури – це процедури, які складаються з аналізу важливих коефіцієнтів та тенденції і подальшого вивчення результатів відхилень та взаємозв’язків, які суперечать іншій відповідній інформації або відхиляються від передбачуваних сум.

Аудитор одержує аудиторські докази, виконавши одну або кілька таких процедур: перевірка, спостереження, запит і підтвердження, підрахунок і аналітичні процедури.

Перевірка складається з вивчення записів або документів, як внутрішніх, так і зовнішніх, що зберігаються на папері, електронних та інших носіях інформації, Перевірка записів і документів надає аудиторські докази різного ступеня достовірності залежно від їх характеру та джерела, а також, в разі внутрішніх записів та документів, залежно від ефективності процедур контролю за їх створенням.

Перевірка матеріальних активів полягає в фізичній перевірці активів.

Перевірка окремих статей запасів, як правило, полягає в спостереженні за інвентаризацією.

Спостереженняохоплює нагляд за процесом або процедурою, що виконуються іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за здійсненням інвентаризації запасів персоналом суб’єкта господарювання або виконанням заходів контролю. Спостереження надає аудиторські докази щодо виконання процесу чи процедур, але обмежується певним моментом часу, в якому відбувається спостереження, а також тим, що сам факт спостереження може впливати на виконання процесу чи процедур.

Запит – це процес звернення за інформацією, як фінансовою, так і не фінансовою, до обізнаних осіб суб’єкта господарювання або поза його межами. Оцінювання відповідей на запити є невід’ємною частиною процесу запиту. У деяких випадках відповіді на запити є основою для зміни чи виконання додаткових аудиторських процедур аудитором.

Аудитор виконує аудиторські процедури додатково до використання запитів для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів. Запит сам по собі, як правило, не надає достатні аудиторські докази для виявлення суттєвого викривлення на рівні тверджень. Крім того, запит сам по собі не є достатнім для перевірки операційної ефективності процедур контролю.

Підтвердження, які є особливим типом запитів, - це процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін, щодо здійснення певних господарських операцій, залишків на рахунках бухгалтерського обліку та іншої облікової інформації. До них належать в першу чергу листи про підтвердження дебіторської заборгованості, витяги (звіти) банку щодо залишків на рахунках у банку.

Перерахуванняполягає в перевірці арифметичної точності документів чи записів. Перерахування можна виконувати із застосуванням інформаційних технологій, наприклад, шляхом отримання електронного файлу від суб’єкта господарювання.

Повторне виконання полягає в незалежному виконанні аудитором процедур чи заходів контролю, які з самого початку виконувалися як частина системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, або вручну, або з застосуванням інформаційних технологій. Наприклад, повторне виконання класифікації дебіторської заборгованості за строками погашення.

Аналітичні процедури складаються з оцінки фінансової інформації шляхом дослідження важливих зв’язків між фінансовими і не фінансовими даними. Аналітичні процедури охоплюють також подальше вивчення визначених відхилень та зв’язків, які суперечать іншій релевантній інформації або відрізняються від прогнозованих сум.

Для виконання аналітичних процедур можуть використовуватися різні методи, починаючи від простих порівнянь і до комплексного аналізу із застосуванням складних статистичних методів. Аналітичні процедури можна застосовувати до консолідованих фінансових звітів, фінансових звітів компонентів (наприклад, дочірніх підприємств, підрозділів або сегментів) та до окремих елементів фінансової інформації. Вибір аудитором процедур, методів та обсягу їх застосування є справою професійного судження.

 

Предыдущая статья:Використання тверджень при отримані аудиторських доказів. Следующая статья:Робочі документи аудитора.
page speed (0.0429 sec, direct)