Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Информатика

Исходный код  Просмотрен 59

/********************************************

* Лаб. работа: 4 *

* Задача: 9 *

* Автор: Азимов Тимур *

* Группа: 484 *

********************************************/


#include <stdio.h>

#include <locale.h>

#include <math.h>

void inputData(int n, int *a, int *b, int *c)

{

do

{

printf("Математика: ");

scanf_s("%d", &*a);

printf("Физика: ");

scanf_s("%d", &*b);

printf("Русский язык: ");

scanf_s("%d", &*c);

}

while (*a > 100 || *a < 0 || *b > 100 || *b < 0 || *c > 100 || *c < 0);

}

int calculateTotals(int a, int b, int c)

{

return a + b + c;

int isadmitted(int a, int b, int k, int p)

{

if (k >= p || a == 100 || b == 100)

return 1;

else

return 0;

}

void printTable(int a1, int a2, int a3, int b1, int b2, int b3, int c1, int c2, int c3, int k1, int k2, int k3, int p)

{

int /*p1, p2, p3,*/ k = 0;

printf("Проходной балл: %d", p);

printf(" \n#\t Математика Физика Русский Сумма Статус \n");

printf("%2d\t\%6d\%10d\%8d\%7d", 1, a1, b1, c1, k1);

if (isadmitted(a1, b1, k1, p))

{

printf("\t\ зачислен \n");

k++;

}

else

printf("\t\ не зачислен\n");

printf("%2d\t\%6d\%10d\%8d\%7d", 2, a2, b2, c2, k2);

if

(isadmitted(a2, b2, k2, p))

{

printf("\t\ зачислен \n");

k++;

}

else

printf("\t\ не зачислен\n");

printf("%2d\t\%6d\%10d\%8d\%7d", 3, a3, b3, c3, k3);

if (isadmitted(a3, b3, k3, p))

{

printf("\t\ зачислен \n");

k++;

}

else

printf("\t\ не зачислен\n");

printf("Сред: \%8.0f\%10.0f\%8.0f\%7.0f\n", calculateTotals(a1, a2, a3) / 3., (b1 + b2 + b3) / 3., (c1 + c2 + c3) / 3., (k1 + k2 + k3) / 3.);

printf("Зачислено: \%35d", k);

}

void main()

{

setlocale(LC_ALL, "rus");

int a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, p;

int k1, k2, k3;

printf("Введите данные абитуриентов \n");

inputData(1, &a1, &b1, &c1);

inputData(2, &a2, &b2, &c2);

inputData(3, &a3, &b3, &c3);

printf("Введите проходной балл: ");

scanf_s("%d", &p);

k1 = calculateTotals(a1, b1, c1);

k2 = calculateTotals(a2, b2, c2);

k3 = calculateTotals(a3, b3, c3);

printTable(a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, k1, k2, k3, p);

getchar();

getchar();

}

Тесты

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Предыдущая статья:Исходный код Следующая статья:Двухмерные массивы
page speed (0.0096 sec, direct)