Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Необхідність позикових коштів та види позикового капіталуу складі фінансових ресурсів підприємства.  Просмотрен 131

Література

1. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посіб.-К.: Центр учбової літератури,2009.-320с. (базовий підручник)

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 №73

3. Господарський кодекс України від 16.03.2003 № 436-IV

4. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні// Закон України від 12 липня 2001 року.

5. Про заставу // Закон України від 2.10.1992 р. № 2654 ХІІ

6. Про цінні папери і фондовий ринок // Закон України № 3480 від 23.02.2006 р.

7. Про обіг векселів в Україні // Закон України № N 2374-III від 5.04.20016 р.

8. . Про банки і банківську діяльність// Закон України № 2121 від 7.12 200 р.

Необхідність позикових коштів та види позикового капіталуу складі фінансових ресурсів підприємства.

Призначення позикового капіталу суб'єкта господарювання - під­вищення ефективності основної діяльності та інвестування розвитку.

Існують два головних об'єктивних чинника існування позикових коштів в капіталі суб'єкта господарювання:

1. Розбіжність термінів виготовлення продукції (робіт, послуг), передання її споживачеві і надходження оплати обумовлює тимчасове переривання грошового потоку підприємства, що означає розрив у наявності оборотних коштів. Переривання грошового потоку за своїм характером буває очікуваним (плановим) внаслідок особливостей технології виробництва (сезонності, тривалості виробничого циклу) або незапланованим внаслідок непередбачених факторів бізнесу. Тимчасова недостатність обігових коштів, як правило, покривається короткостроковими (до 1 року) позиками, кредиторською заборгованістю, поточною заборгованістю за розрахунками.

2. Економічне зростання вимагає розширення або модернізації виробничої бази з відповідним рівнем капіталомісткості інвестиційних проектів, що, як правило, одним самофінансуванням не можливо повністю забезпечити. Саме тому для реалізації інвестиційних програм розвитку крім власних фондів розвитку виробництва, залучається довгостроковий позиковий капітал.

Джерела запозичення капіталу в країнах із розвиненим фінансовим ринком відзначаються значним різноманіттям, що забезпечує реаль­ний доступ до запозичень усім формам підприємництва.

 

Джерела та види позикового капіталу підприємства  
Позики на кредитному ринку Фінансові кредити - банківських, небанківських установ - за рахунок бюджету - спеціалізованих організацій (фондів) - під гарантії держави та недержавних спеціалізованих організацій (фондів) Факторинг Форфейтинг
Позики на фондовому ринку Облігаційні позики Фінансові векселі (зараз заборонені)
Позики фірмові Комерційний, товарний кредит (вексельний кредит, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) Поточна заборгованість за розрахунками (з авансів, з бюджетом, з оплати праці) Фінансовий лізинг

 

 

Предыдущая статья:Рентгенологическое исследование Следующая статья:Основні статті балансу підприємства, в яких відображається позиковий капітал.
page speed (0.012 sec, direct)