Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Оцінювання економічної ефективності рішень щодо організації процесу ТЕО  Просмотрен 161

 

Застосування найбільш ефективних варіантів ланцюгів доставки вантажів є можливим за рахунок взаємодії суб’єктів транспортного ринку в рамках єдиної системи. Тому ефект від вибору оптимальних варіантів логістичних ланцюгів є ефектом синергетичним.

Ефект від управлінського рішення з вибору варіанту логістичного ланцюга оцінюється відносно інших альтернативних варіантів. Для окремої заявки на транспортне обслуговування ефект відносно i-го варіанту визначається таким чином

 

, (8.52)

 

де – різниця між сумарними витратами суб’єктів системи доставки за i-м варіантом і витратами за оптимальним варіантом, $/заявка;

– сумарні витрати суб’єктів системи доставки для i-го варіанту логістичного ланцюга, $/заявка;

– сумарні витрати суб’єктів системи доставки для оптимальноговаріанту логістичного ланцюга, $/заявка.

Відносно сукупності всіх альтернативних варіантів ефект від вибору варіанту оптимального можна оцінити як середнє арифметичне, але більш коректним є оцінювання середнього із урахуванням значущості кожного з альтернативних варіантів, що оцінюється відповідним значенням критерію ефективності

 

, (8.53)

 

де – ефект від вибору оптимального варіанту для окремої заявки на транспортне обслуговування, $/заявка;

N – кількість альтернативних варіантів логістичних ланцюгів.

Використовуючи наведені регресійні моделі, сумарні витрати на обслуговування однієї заявки для i-го варіанту логістичного ланцюга можна оцінити на підставі середньої кількості заявок, що надходить протягом місяця

, (8.54)

 

де – сумарні місячні витрати суб’єктів для і-го варіанту ланцюга доставки, $/міс.;

– період, протягом якого розглядається процес надходження замовлень на транспортне обслуговування, год.

Тоді формулу (8.53) можна записати у вигляді

 

, (8.55)

 

де – сумарні місячні витрати суб’єктів для оптимального варіанта ланцюга доставки, $/міс.

Таким чином, у випадку, коли для обслуговування однієї заявки оптимальним є 1F-варіант логістичного ланцюга, формула для розрахунку синергетичного ефекту має вигляд

 

. (8.56)

 

Для випадків, коли оптимальними є 2F-, 1Т- і 2F-варіанти, відповідні залежності для розрахунку ефекту , і мають такий вигляд

 

. (8.57)

 

. (8.58)

 

. (8.59)

 

Синергетичний ефект логістичної системи для потоку заявок, що виникає внаслідок взаємодії суб’єктів та внаслідок обґрунтування експедитором найбільш ефективних варіантів логістичних ланцюгів, із використанням залежностей (8.56)–(8.59) можна визначити таким чином

 

, (8.60)

 

де , , , – кількість заявок в потоці, для яких оптимальними є 1F-, 2F-, 1T- і 2T-варіанти логістичних ланцюгів відповідно.

Слід зазначити, що математичне очікування суми всіх заявок в потоці дорівнює відношенню періоду обслуговування потоку до математичного очікування інтервалу надходження заявок

. (8.61)

 

Контрольні запитання

 

?
1. Виконання яких умов визначає доцільність виходу експедитора на ринок транспортних послуг?

2. Які показники визначають економічний ефект від узгодження експедитором спільної роботи постів навантаження-розванта­ження й вантажних автомобілів?

3. Оптимізація яких технологічних показників визначає економічний ефект від проведення експедитором маршрутизації?

4. Опишіть принцип взаєморозрахунків суб’єктів ринку транспортних послуг.

5. За якої умови участь ТЕП у процесі доставки є доцільною з позицій вантажовласника?

6. Яка залежність функції сумарних витрат від параметрів попиту є більш коректною для вибору варіантів ланцюгів доставки вантажів? Чому?

7. В який спосіб математичне очікування обсягу партії вантажу в потоці заявок на ТЕО визначає вибір варіанту ланцюга доставки?

8. Які варіанти логістичних ланцюгів є найбільш ефективними під час доставки партії вантажу в 50 т на відстань 700 км? Чому?

9. Яким чином оцінюється економічний ефект від обґрунтування варіантів ланцюгів доставки вантажів під час обслуговування заявок на ТЕО?

10. Чому економічний ефект від обґрунтування ТЕП оптимального варіанту ланцюга доставки є ефектом синергетичним?


Розділ Ділове спілкування як складова процесу транспортно-експедиторського обслуговування
Предыдущая статья:Області найбільш ефективного використання варіантів логістичних ланцюгів Следующая статья:Прийоми ділового спілкування
page speed (0.0149 sec, direct)