Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Обґрунтування потреб в матеріальних і фінансових ресурсах  Просмотрен 179

 

Матеріальні ресурси є частиною оборотних фондів підприємства.Оборотні фонди – це ті засоби виробництва, які повністю споживаються в кожному виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на готову продукцію і в процесі виробництва змінюють або втрачають свої споживчі властивості.У складі оборотних фондів містяться:– основні і допоміжні матеріали, паливо, енергія і напівфабрикати, що одержують з інших підприємств;– малоцінні інструменти і запасні частини;– обладнання для ремонту устаткування;– незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва.Найбільшу частину матеріальних ресурсів підприємства складають основні матеріали. До них належать предмети праці, що йдуть на виготовлення продукції і створюючи основний її зміст. До допоміжних відносяться матеріали, що споживаються в процесі обслуговування виробництва або додаються до основних матеріалів з метою зміни їх зовнішнього вигляду і деяких інших властивостей.З метою найбільш економного витрачання матеріальних ресурсів, планування їх використання, виявлення потреби підприємства в них і поліпшення організації матеріально-технічного постачання проводиться аналіз використання основних і допоміжних матеріалів, палива у визначених періодах.Зазвичай цей аналіз починають зі встановлення загальних показників, до яких належать наступні:1) вага виробу на одиницю продукції або її корисної властивості;2) коефіцієнт використання матеріалів;3) витрата палива на одиницю продукції;4) відношення фактичної витрати матеріалів до планового, яке характеризує дотримання встановлених норм; це відношення може бути розраховане за допомогою наступної формули (5.20) де – звідний індекс виконання норм витрати матеріалів; , – питомі витрати матеріалів, відповідно фактичний і плановий, протягом періоду, що аналізується, на і-у продукцію;Вф – фактичний випуск продукції і-го виду в тому ж періоді;Цф – фактичні ціни на матеріали;5) відсоток зниження норм витрати матеріалів, встановлених на аналізований період, в порівнянні з нормами, що діяли в минулому періоді;6) питома вага відходів, що виникають в процесі виробництва.Відносна економія або перевитрата матеріалів Ем визначається за формулою , (5.21) де Рф – фактична витрата матеріалів;Рп – плановий витрата матеріалів;Вп – план випуску продукції;Вф – фактичний випуск продукції.Крім безпосередньої потреби в матеріалах підприємство для своєї поточної діяльності має постійно бути з деякою кількістю їх у вигляді запасів.Запас матеріалів, що знаходиться на підприємстві, складається з трьох частин: поточного запасу, за рахунок якого досягається безперервне забезпечення виробництва матеріалами в період між черговими постачаннями; матеріалів, що знаходяться у стадії їх підготовлення до виробництва, і гарантійного (страхового) запасу, що створюється на підприємстві на випадок порушення нормальних термінів постачання. Крім того, в окремих випадках створюються сезонні запаси.Фінансові ресурси – доходи і надходження суб’єктів господарювання і держави в особі його органів, які використовуються на цілі розширеного відтворення і на задоволення інших потреб. Саме
фінансові ресурси дозволяють відокремити категорію фінансів від категорії ціни та інших вартісних категорій. Фінансові ресурси є матеріально-речовим втіленням саме фінансових відносин. Фінансові ресурси, виступаючи в грошовій формі, відрізняються від інших
ресурсів.Джерелами фінансових ресурсів виступають всі три елементи вартості суспільного продукту, але ступінь участі кожного з них різна.Фінанси впливають на суспільне відтворення в наступних напрямах:– фінансове забезпечення відтворювального процесу;– фінансове регулювання економічних і соціальних процесів;– фінансове стимулювання економіки.Джерела фінансових ресурсів:1) джерела власних фінансових ресурсів (наприклад, виручка дає можливість формувати ресурси підприємства): зовнішня економічна діяльність підприємства; багатство підприємства (верстати і ін., тобто все, що можна продати);2) засоби підприємства, які прирівнюються до власних (це засоби підприємства, які йому не належать, але знаходяться в його розпорядженні): зарплата (виступає у формі стійких пасивів); відпускні гроші (нараховуються, але знаходяться у розпорядженні підприємства);3) залучені кошти (це кошти, які мобілізуються підприємством на фінансовому ринку – ринок цінних паперів, позикових капіталів і тому подібне): позикові кошти; шляхом продажу акцій і облігацій;4) джерела, які отримують підприємства в порядку перерозподілу засобів: від міністерств, вищестоящих інстанцій, з бюджету; страхові відшкодування (страхування – спосіб перерозподілу коштів).Основні види фінансових ресурсів: прибуток, амортизація, кредитні інвестиції, страхові відшкодування, виручка від реалізації майна, стійкі пасиви, мобілізація внутрішніх ресурсів в будівництві, пайові та інші внески членів товариств і кооперативів, доходи від продажу власних цінних паперів, фінансові ресурси з перерахування від вищих структур, бюджетні субсидії.Фінансові ресурси поділяються на:1) централізовані (виступають у формі бюджетних і позабюд­жетних фондів);2) децентралізовані (формуються у суб’єктів господарювання і використовуються на розширення виробництва (або надання послуг).Вони прагнуть досягнення цілей: капіталовкладення; збільшення оборотних коштів; фінансування НТП; проведення природоохоронних заходів; забезпечення потреб соціального характеру та інші аналогічні цілі.Розрізняють джерела і види фінансових ресурсів. Існує 5 випадків вивільнення фінансових ресурсів з собівартості:1-й випадок: під час прискорення оборотності;2-й випадок: під час скорочення виробництва;3-й випадок: під час скорочення запасів;4-й випадок: під час скорочення матеріаломісткості;5-й випадок: заміна власних засобів позиковими.Прибуток же виступає джерелом фінансових ресурсів в повному обязі.Резерви – частина фінансових ресурсів, яка призначена для фінансування тих потреб, що виникають непередбачено, і направлені як на просте, так і на розширене відтворення і споживання.Страхові резерви – частина фінансових ресурсів, направлена на відшкодування збитку за страховими випадками. Страхові фінансові резерви – фінансові резерви страхових компаній. Ці резерви необхідні, коли поточних коштів не вистачає на виплати.

Контрольні запитання

 

?
1. Чому оцінка попиту є основним етапом рішення більшості задач управління процесом ТЕО?

2. Якими показниками може оцінюватись попит на транс­портно-експедиторські послуги?

3. Назвіть типи заявок на послуги ТЕП. Якими параметрами характеризуються заявки кожного з типів?

4. Що є первинними джерелами для чисельного оцінювання параметрів попиту на ТЕО?

5. Які розподіли мають випадкові величини, що характеризують попит на послуги експедиторських підприємств?

6. Які фактори обумовлюють закони розподілу параметрів попиту на ТЕО?

7. З якою метою проводиться оцінювання значення ймовірності відхилення заявки на послуги ТЕП?

8. На підставі яких складових оцінюється ймовірність відхилення заявки на ТЕО?

9. Опишіть основні етапи алгоритму оцінювання ймовірності відхилення заявки на послуги ТЕП.

10. Які особливості вибору типу рухомого складу для перевезення того чи іншого вантажу?

11. За допомогою яких методів визначається розташування мультискладських систем?

12. За допомогою яких показників визначається ефективне використання матеріальних та фінансових ресурсів?

 


Розділ Організація процесу транспортно-експедиторського обслуговування
Предыдущая статья:Обґрунтування кількості, виду технічних засобів та їх дислокації Следующая статья:Обов’язкові умови перевезень
page speed (0.0131 sec, direct)