Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Історія Одеської школи права  Просмотрен 6022

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Історія Одеської школи права»

1.1. Метою викладення навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів зі складною суперечливою історією виникнення, формування, становлення та розвитку Одеської школи права та науковим, науково-педагогічним внеском вчених – засновників галузевих шкіл права в Одесі, формування у студентів широкого загальнокультурного світогляду та правової культури професійного юриста, виховання поваги до кращих традицій Одеської школи права тощо.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія Одеської школи права» є вивчення еволюції юридичної освіти в. Одесі, а також передумов, закладання підвалин та подальшого процесу розвитку Одеської школи права.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні :

знати :

- питання з історії започаткування юридичної освіти в Одесі у ХІХ ст. та її подальшого розвитку до сучасного періоду;

- хронологічні данні з історії розвитку Одеської школи права;

- про науковий та науково-педагогічний внесок вчених Одеської школи права у розвиток національної правової науки.

вміти :

- об’єктивно і неупереджено аналізувати наукову спадщину вчених-засновників галузевих

шкіл права в Одесі та їхніх приємників.

- проводити порівняльну характеристику наукових надбань вчених Одеської школи права

з іншими школами;

- співвідносити досягнення вчених Одеської школи права зі світовими досягненнями в

правовій науці;

- застосовувати знання з історії Одеської школи права з метою її популярізації.

отримати навички: з компаративних досліджень досягнень Одеської школи права з Європейськими та світовими досягненнями в сфері юридичної науки.

Форми вивчення навчальної дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами та робота з науковими (доктринальними) джерелами. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Історія Одеської школи права» в НУ «Одеська юридична академія» здійснюється студентами 1 курсу всіх навчальних підрозділів денної форми навчання у другому семестрі, а також студентами Юридичного коледжу.

Крім лекційних занять з дисципліни «Історія Одеської школи права», проводяться семінарські заняття – одна з важливих і найбільш дієвих форм засвоєння дисципліни. Їх ме­та – виробити у студентів уміння самостійно вивчати історико-правові питання курсу, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. В цілому ж, семінарські заняття значно доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу. Готуючись до семінару, студент вчиться обґрунтовувати і формулювати свої думки, працюючи на семінарському занятті – набуває навичок публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати свої переконання.

Форми поточного контролю знань: опитування на семінарських заняттях.

Форми підсумкового контролю знань: залік.

 

 

Предыдущая статья:БЕЗУМИЕ ПРОТИВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 5 страница Следующая статья:ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
page speed (0.0148 sec, direct)