Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Механика

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  Просмотрен 7630

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“ПРОЦЕСИ ГІРНИЧИХ РОБІТ “

ЗА ФАХОМ 7.090301

РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ

КОПАЛИН”

 

 

Дніпропетровськ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“ПРОЦЕСИ ГІРНИЧИХ РОБІТ “

ЗА ФАХОМ 7.090301

РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ

КОПАЛИН”

 

Дніпропетровськ

НГУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЦЕСИ ГІРНИЧИХ РОБІТ ”

для студентів спеціальності 7.090301 Розробка родовищ корисних копалин

/ Уклад: В.С.Рахутін, М.П. Овчинников, В.І. Сулаєв, Р. О. Дичковський. –

Дніпропетровськ: НГУ, 2004. - 54 с.

 

 

Укладачі:

В.С. Рахутін, д-р техн. наук, проф.;

М.П. Овчинников, В.І. Сулаєв, Р.О. Дичковський, кандидати техн. наук,

доценти

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри підземної розробки родовищ

В.І.

Бондаренко, д-р техн. наук, проф.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів на практичних заняттях і позааудиторний час. У них викладені теоретичні питання і методика вирішення ряду завдань, пов'язаних з вибором устаткування для ведення очисних робіт та розрахунком робочих процесів видобутку вугілля. У додатках наведений довідковий матеріал, необхідний для вирішення поставлених завдань. За виконання кожного завдання студенту виставляється оцінка в ході особистої співбесіди з викладачем.

Довідковий матеріал і методика вирішення завдань з розрахунку робочих процесів очисних робіт можуть бути використані студентами для виконання курсового проекту, дипломної роботи та дипломного проекту.

 

Завдання № 1

Час на виконання – 2 години

 

Виконати аналіз гірничогеологічних умов залягання пластів у шахтному полі й установити технічні параметри виїмкового стовпа

Мета – перевірка залишкових знань, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Основи гірничого виробництва».

 

Порядок виконання

Викладач видає на двох студентів один план гірничих виробок і кожному студенту показує, яку ділянку шахтного поля він повинний вивчити. Потім вивішує один із планів гірських робіт і пояснює, як треба виконати завдання.

1. Описати геологію шахтного поля.

2. Описати схему розкриття, спосіб підготовки і систему розробки.

3. Накреслити виділений план ділянки з нанесенням ізогіпс і всіх умовних позначень.

4. Визначити структуру, середню потужність пласта на ділянці шахтного поля, її коливання, характеристику вугілля, гіпсометрію пласта, глибину розробки, наявність геологічних порушень, зон ПГТ.

Середня потужність пласта визначається за виразом

.

5. Накреслити структурний стовпчик пласта (М 1:20).

6. Установити розміри виїмкового стовпа за простяганням, довжину лави, запаси у виїмковому полі, подвигання лави за рік, річний і місячний видобуток.

 

 

Приклад виконання завдання №1

 

1. У шахтному полі залягають три пласти m1; m2; m3 потужністю відповідно 0,8; 1,2 і 1,4 м.

Кут падіння a = 50. Розміри шахтного поля за падінням H = 2,5 км., за простяганням S = 6 км.

2. Шахтне поле розкрите двома вертикальними центрально-здвоєними стовбурами на горизонті 450 м. і капітальним квершлагом. Спосіб підготовки погоризонтний, система розробки – стовпова.

3. Викреслюється ділянка шахтного поля – з нанесенням ізогіпс, структурних стовпчиків пластів, геологічних порушень і інших позначень, що попадають у виділену ділянку.

4. Пласт має складну будову, складається з двох пачок вугілля, розділених породним пропластком потужністю 0,01 м. Геологічна потужність пласта в межах ділянки коливається від 1,29 до 1,32 м, складаючи в середньому mср= 1,31 м. Зольність пласта - 17,5%, вміст сірки – 6,8%, вологість – 7,2%, у межах виїмкової ділянки геологічних порушень і зон ПГТ не має.

5. Викреслюється структурний стовпчик пласта.

6. Розмір виїмкової ділянки за простяганням Lст =1115 м., довжина лави – lл = 195 м. Запаси у виїмковому поле

Zбал = Lcm × Lлави × mср × g = 115×195×1,31×1,35 = 384516 т

Річне подвигання 600 м

Видобуток за рік складає Qгод = 600× 195× 1,31× 1,35 = 206914 т.

Середньомісячний видобуток Qср = 206914/12 = 17242 т.

Середньодобова Qсут = 206914/300 = 690 т.

 

Контрольні запитання до завдання №1

 

1. Дайте визначення

§ схема розкриття родовища;

§ спосіб підготовки;

§ система розробки.

2. Що таке пласт простої і складної будови?

3. Дайте визначення повної, корисної та виймальної потужності пласта.


Предыдущая статья:Приложение Б Следующая статья:Довідковий матеріал до виконання завдання №2
page speed (0.017 sec, direct)