Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Изучение языков

Опрацюйте фонди бібліотечних каталогів і складіть список вітчизняних та зарубіжних джерел, де публікуються анотації й реферати наукових праць з обраної вами спеціальності.  Просмотрен 327

 1. Підготовка до участі у науковій дискусії, полеміці
 2. АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС УЧАСНИКУ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
 3. Підготовка і написання наукової статті
 4. НАУКОВОЇ СТАТТІ
 5. Мета і завдання статті. • Статтю присвячено такому питанню, як ... • Мета статті полягає в то..
 6. Українська наукова мова у термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМО- І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ ДО РОЗДІЛУ 4
 8. Обгрунтуйте, які обов'язкові компоненти наукового тексту супроводжуються наведеними означеннями оцінного характеру, і підкресліть спільні їх ознаки.
 9. Як називають письмовий виклад змісту наукового джерела (лекції, параграфа, розділу, книги, статті, виступу, доповіді тощо)?
 10. Які з наведених групами ознак найточніше та найповніше характеризують науковий стиль мови?
 11. Введіть українською мовою у науковий контекст цитати, подані мовою оригіналу. Перевірте відповідність чинним нормам оформлення цитат у сучасній українській мові.
 12. Науково-популярне видання „Письменники Запорізького краю" (2002 p.). "* 4.3.11.

Ключі до завдань (fb) 2.1.3.

Специфічні риси наукового стилю сучасної української літературної мови. Активний і

пасивний словник мовця. Суспільна цінність держави і права.

2.1.11.

Теорія і практика перекладу. Країнознавство. Вступ до міжнародних відносин. Міжнародна

безпека.

3.1.4.

А). Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки.

Б). Наукова стаття "Про методичне забезпечення самостійної роботи студентів". Адресат -

викладачі, аспіранти, керівні працівники ВНЗ.

В). Курс лекцій (підручник) з теорії права.

Т). Наукова стаття "Схеми навчального змісту - ефективний засіб організації самостійної

роботи студентів".

Адресат - викладачі, аспіранти, керівні працівники ВНЗ.

Д). Збірник "Конституції нових держав Європи та Азії".

Е). Наукова стаття "Організаційні питання державного забезпечення безпеки суб'єктів

кримінального судочинства". '>•<-

Адресат - аспіранти, викладачі, науковці, юристи-практики.

Є). Наукова монографія "Українська національна ідея".

Адресат - викладачі ВНЗ, студенти, аспіранти, всі, хто цікавиться історією України та

процесом українського державотворення. '...С ■

Ж). Науково-популярна стаття "Система вищої освіти в Україні". . 3). Науково-практична стаття "Правове регулювання майнових прав та обов'язків

неповнолітніх".

И). Науково-практична стаття "Проблема гармонізації українського законодавства з

європейським (на прикладі права людини на життя)". •*"

І). Монографія „Словотвірні категорії суфіксальних іменників". Г.й

ї). Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції „Лексико-граматичні інновації в

сучасних слов'янських мовах".

Й). Підручник „Сучасна українська мова".

К). Колективна монографія „Історія української культури", і Адресат — культурологи, мистецтвознавці, викладачі, студенти всіх спеціальностей, усі, lf$Q

цікавиться самобутньою українською культурою.

Л). Навчальний посібник „Історія української мови: Хрестоматія". .,,

М). Наукова стаття „Оцінка ефективності наукової праці".
■■ Адресат — науковці, аспіранти, викладачі. !. »В

Н). Наукова стаття „Міжмовні гібриди в інноваційному вимірі". 'З

Адресат - науковці, викладачі, аспіранти та студенти гуманітарних факультетів.

О). Українсько-російський словник наукової термінології. ,да

3.1.8. 1-2-> IV-3->II-4— III-5->V-l і:"'

Предыдущая статья:Введіть українською мовою у науковий контекст цитати, подані мовою оригіналу. Перевірте відповідність чинним нормам оформлення цитат у сучасній українській мові. Следующая статья:Науково-популярне видання „Письменники Запорізького краю" (2002 p.). "* 4.3.11.
page speed (0.0151 sec, direct)