Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Электроника

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 0,38 кВ  Просмотрен 1423

 

Лінії напругою 0,38 кВ від коротких замикань захищають­ся автоматичними вимикачами АП50, АЗ 124, АЗ 134, АЗ 144 або блоками запобіжник-вимикач типу БПВ-31-34. Сек-ціонування ліній здійснюється такими ж вимикачами або запобіжниками.

Автомати АП50 використовують на підстанціях потуж­ністю до 63 кВ-А включно. Вони мають електромагнітні розчіплювачі в двох фазах і теплові рочіплювачі в трьох фазах, а в вимикачах на струм 10 А і більше, крім цього — електромагнітний розчіплювач в нульовому проводі. Та­кий автомат позначається АП502МЗТО. Автомати АЗ 124, АЗ 134 і АЗ 144 мають електромагнітні і теплові розчіплю­вачі в трьох фазах і незалежний розчіплювач.

Для захисту від однофазних замикань використовують струмове реле РЗ-571Т, яке вмикається в нульовий провід. Його струм спрацювання становить 1...2 /Ном теплових роз-чіплювачів автоматів.

У блоках запобіжник-вимикач встановлюють запобіж­ники ПР2.

Номінальний струм теплового розчіплювача вибирають за розрахунковим струмом навантаження:

де /ном.т — номінальний струм розчіплювача, А; к = 1... 1,5 — коефіцієнт, яким ураховують умови пуску електро­двигунів, приєднаних до лінії* Двигуни, пуск яких закін­чується за 2...5 с, а частота пусків не перевищує 15 на го­дину, відносяться до групи з нормальними умовами пуску. Пуск двигунів з важкими умовами пуску триває більше 10 с, а частота пусків перевищує 15 на годину.

Максимальний струм вимикання автомата повинен бу­ти більшим від максимального струму короткого замикання в місці встановлення автомата:

де — повний опір трансформатора, зведений до напруги 0,4 кВ, Ом; 2Л —опір фазного провода лінії від шин до місця встановлення автомата, Ом.

Для вибору запобіжників, що встановлюються на спо­живчих підстанціях, можна користуватися формулою, яка визначає струм вставки запобіжника за розрахунковим струмом навантаження /р:

де кп—коефіцієнт надійності (при відсутності електро­двигунів кн = 1,1; при значних пускових струмах кп — = 2...2,5).


Максимальний вимикаючий струм запобіжника, як і для автоматичних вимикачів, повинен бути більшим за максимальний струм короткого замикання в місці його зна­ходження.

  
 

Чутливість захисту автоматичними вимикачами або-запобіжниками залежить від найменшого струму короткого замикання в зоні захисту (однофазне коротке замикання на нульовий провід в кінці зони захисту). Остання визна­чається ділянкою мережі, що знаходиться між точкою встановлення захисту і точкою при короткому замиканні, в якій забезпечується необхідна чутливість захисту.

Загальний опір від шин 10 кВ до кінця зони захисту можна визначити за формулою:

де Іс.р — струм спрацювання реагуючого елемента для те­плових розчіплювачів або номінальний струм плавкої вставки запобіжника; кК— коефіцієнт надійності (кп = = 1,1 для електромагнітних розчіплювачів автоматів і для реле РЗ-571Т в нульовому проводі; кп— 1,5 для захисту ЗТ-0.4УЗ; кп = 3 для теплових розчіплювачів автоматів або плавких вставок запобіжників). Граничний опір зони захисту:

де 2тр — опір трансформатора 10/0,4 кВ струмові однофаз­ного короткого замикання; Жм — опір петлі «фазний про­від—нульовий провід» ділянки від КТП до місця встанов­лення захисного апарата.

Якщо опір петлі «фазний провід — нульовий провід» лінії від точки встановлення захисту до найбільш відда­леної її точки перевищує 2гр, то необхідно секціонувати лінію.

Для автоматичного вимикання ліній напругою 0,38 кВ при однофазних і міжфазних коротких замиканнях викори­стовують також пристрій захисту типу ЗТ-0,4У2, електричну схему якого подано на рис. 106. Цей пристрій виконано як приставку до автоматичних вимикачів серії А3100, А33700 і АЕ2600, які мають незалежні розчіплювачі на напруг) 36 В; монтується пристрій в шафі низької напруги КТП 10/0,4 кВ поряд з вимикачем, на який він діє.

Захист має два вхідних сигнала на вимикання» яке здій­снюється дистанційним розчіплювачем КА. Вхідний сигнал при міжфазних коротких замиканнях формується трасфор-маторами струму ТАЇ, ТА2 і випрямлячами У01..Л/Т)6; на­вантаженням для нього є резистор К1, К2 або КЗ. При на­прузі на конденсаторі С (при коротких замиканнях), біль­шій від порогової напруги спрацювання неонової лампи АМЗ, остання запалюється. При цьому через коло керуван­ня тиристора У012 проходить струм, який визначається ре­зистором К10. Тиристор "УТ)12 відкривається і конденсатор С розряджається на обмотку дистанційного розчіплювача КА, автоматичний вимикач при цьому вимикається. Видер­жка часу при спрацюванні захисту створюється колом кон­денсатора С і резисторами К7...К9. Шунтування резистора Н9 забезпечує ступінчасте регулювання видержки часу.

Схема з'єднання трасформаторів струму з випрямляча­ми забезпечує однакову чутливість захисту до всіх видів міжфазних коротких замикань і незалежність видержки часу від поєднання замкнутих фаз. При однофазних корот­ких замиканнях вхідний сигнал формується трансформато­ром струму ТАЗ, що охоплює три фазні проводи кола, яке контролюється і вмикається на резистор К4, К5 або К6. На­пруга з резистора К5> К6 або К4 подається на випрямляч Л/тО7...УО10) який є одним із входів вхідного сигналу захи­сту. Другий вхід виконано на діоді У011. Регулювання ус­тавок здійснюється перемикачами 8А1, 5А2.

Наявність окремого входу сигналу при міжфазних корот­ких замиканнях і при однофазному короткому замиканні забезпечує незалежність регулювання уставок захисту в обох колах захисту. Застосування фільтра струмів нульо­вої послідовності забезпечує можливість спрацювання за­хисту при обриві одного або двох проводів, якщо при цьому струм нульової послідовності достатній для спрацювання захисту.

Робочі уставки захисту ЗТ-0>4У2 такі: при захисті від міжфазних коротких замикань уставка за струмом—100, 160 і 200 А, а за часом — 0,3 і 0,6 с; при захисті від одно­фазних коротких замикань уставка за струмом — 40, 80 і 120 А, а за часом — така сама.

Струм спрацювання електромагнітного розчіплювача автомата (струмової відсічки) Іе відстроюють від струму трифазного короткого замикання Ік(3) в точці встановлення захисту найближчого із споживачів коефіцієнтом запасу 1,25:

Дійсне значення струму відсічки приймають ближчим до більшого паспортного значення струму (Відносно розра­хункового або струму електромагнітного розчіплювача ви­микача.

Можливість виконання відсічки в мережі напругою 0,38 кВ перевіряється за коефіцієнтом^ чутливості, який ха­рактеризує відношення струму короткого замикання на ви­водах 0,4 кВ трансформатора (струму двофазного коротко­го замикання в точці встановлення захисту) до струму спра­цювання розчіплювача:

звідки:

або з урахуванням умови

Із спільного розгляду умов (12.29) і (12.30) видно, що виконання селективної струмової відсічки можливе тоді, ко­ли відношення струмів короткого замикання на виводах 0Л кВ трансформатора і в точці встановлення захисту бли­жчого споживача буде не менше 1,6. Ця умова виконується, якщо опір фазного провода лінії від КТП до ближчого за­хисту буде не менше половини опору трансформатора.

Уставка максимального струмового захисту від міжфаз­них коротких замикань «визначається струмом спрацювання цього захисту:

де к„ — коефіцієнт надійності (кн=1,25); ксп — коефіцієнт самозапуску, яким враховують збільшення струму наван­таження при самозапуску двигунів:

Тут 2/двком — сума номінальних струмів двигунів, при­єднаних до розглядуваної лінії; ІІЮм — номінальний робочий струм лінії.

Якщо потужність найбільшого споживача менша поло­вини загального навантаження лінії, то узгодженість з за­хистом споживача забезпечується і перевірки селективності не вимагається. При потужності найбільшого спожива­ча більше половини загального навантаження лінії і відсут­ності відсічки у споживача треба провести узгодженість захисту за картою селективності.

Чутливість захисту від міжфазних коротких замикань перевіряють за формулою:

де кч — коефіцієнт чутливості; /к(2) — струм двофазного ко­роткого замикання у найбільш віддаленій точці лінії, що захищається.

Уставку максимального струмового захисту нульової послідовності (захист від однофазних коротких замикань) вибирають за умовою:

де кп—коефіцієнт надійності (^и=1>2); Іно — максималь­ний струм робочої несиметріь який при комунально-побу­товому навантаженні становить 0,5 /Ном-

При двофазних замиканнях на землю імпульс на вими­кання може проходити як по колу нульової послідовності, так і по колу прямої послідовності. Аналогічно проходити­ме імпульс і при близьких однофазних замиканнях на од­ному з фазних проводів, де встановлено трансформатор струму ТАЇ або ТА2%

Чутливість максимального струмового захисту нульо­вої послідовності перевіряють за формулою:

де — струм однофазного короткого замикання в най­більш віддаленій точці лінії, що захищається.

Селективність максимального струмового захисту ну­льової послідовності з захистом споживачів перевіряють зіставлення струмових характеристик видержки часу спрацювання цих захистів.

 

Предыдущая статья:РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ЛІНІЙ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ НАПРУГОЮ 6—10 кВ Следующая статья:РОЗРАХУНОК І УЗГОДЖЕНІСТЬ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І ЗАПОБІЖНИКІВ
page speed (0.0136 sec, direct)