Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

Організація оперативного контролю за станом охорони праці на залізничному транспорті  Просмотрен 3111

Основним видом контролю за станом охорони праці є оперативний контроль, який здійснюється адміністрацією і трудовим колективом через уповноважених трудового колективу з питань охорони праці, а також із залученням представників профспілкових організацій та наставників в структурних підрозділах залізниці, де вони введені згідно галузевих нормативних актів.

Оперативний контроль за станом охорони праці проводиться від окремих робочих місць до підприємства в цілому і складається з трьохступеневого контролю безпосередньо в підрозділах та контролю, що проводиться вищими інстанціями - дирекціями залізничних перевезень, галузевими службами та керівництвом залізниці.

Основною метою оперативного контролю є: своєчасне виявлення порушень правил та норм охорони праці з прийняттям оперативних заходів по їх усуненню та попередженню виробничого травматизму; оцінка рівня безпеки працюючих при технологічних процесах та відповідності робочих місць, обладнання, машин і механізмів, а також засобів захисту вимогам нормативних актів з охорони праці.

При виявленні порушень правил техніки безпеки та норм охорони праці, що можуть привести до травмування працюючих працівник, що виявив їх, повинен повідомити про них керівника робіт, який негайно приймає необхідні заходи по їх усуненню, а при неможливості цього - приймає додаткові заходи по забезпеченню безпечного виконання робіт і доповідає безпосередньому керівнику підрозділу.

На місці робіт з працівниками, які допустили порушення норм охорони праці, проводиться позаплановий інструктаж з відміткою в наряді, журналі оперативного контролю після прибуття на місце дислокації підрозділу (бригади).

Якщо виявляються недоліки, які можуть привести до аварійної ситуації, загрожують здоров’ю або ведуть до травмування працюючих роботи повинні бути негайно призупинені з прийняттям заходів по їх негайному усуненню. Про зупинку повідомляється вищому керівнику, місце огороджується і забезпечуються заходи по попередженню проникнення сторонніх осіб.

Допуск до продовження робіт проводиться після повної ліквідації недоліків.

Записи по кожному ступеню оперативного контролю робляться в окремих журналах. Журнал оперативного контролю 1-го ступеню знаходиться у керівника робіт, призначеного наказом по структурному підрозділу (при змінному графіку роботи - у керівника зміни), журнал оперативного контролю 2-го ступеню знаходиться у керівника, відповідального за проведення контролю по 2-му ступеню. Журнал оперативного контролю 3-го ступеню знаходиться в службі охорони праці або у відповідального за охорону праці структурного підрозділу. Термін зберігання журналів – 1 рік після виконання заходів по усуненню недоліків.

При необхідності дирекції залізничних перевезень, галузеві служби та структурні підрозділи залізниці розробляють для своїх підрозділів, згідно з даним Положенням, конкретні схеми організації оперативного контролю за станом охорони праці.

 

Порядок проведення трьохступеневого контролю.

Перший ступінь.

Перший ступінь трьохступеневого контролю здійснюють майстри, бригадири, старші оглядачі вагонів, старші електромеханіки, електромеханіки, начальники поїздів, маневрові диспетчери, чергові по станціях, а на станціях позакласних та 1-го класу додатково: старші прийомоздавачі вантажу і багажу, старші оператори станційно-технологічних центрів, тобто керівники робіт, змін та інших аналогічних підрозділів разом із уповноваженими трудового колективу з питань охорони праці і представниками профспілки.

Перший ступінь трьохступеневого контролю проводять кожний робочий день (зміну) перед початком та на протязі робочого дня (зміни) в умовах робіт з підвищеною небезпекою.

На роботах не пов’язаних з підвищеною небезпекою не рідше двох разів на тиждень.

Під час проведення першого ступеня трьохступеневого контролю перевіряють:

до початку роботи:

- стан здоров’я та готовність до роботи самих виконавців, наявність і стан спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

- наявність у працюючих посвідчень;

- наявність і правильність оформлення наряд-допусків на право виконання робіт;

- стан робочих місць, огороджень, настилів, підмостків, площадок, відсутність сторонніх предметів, вільність шляхів службових проходів та проїздів, рівень освітлення, роботу вентиляційних пристроїв;

- маршрути безпечного проходу по коліях або через них, місця, де повинні знаходитись працівники під час пропуску рухомого складу;

в процесі роботи:

- правильність огородження місця роботи, наявність сигналістів, сигналів та сигнальних засобів, а також записів у відповідних журналах про місце й час виконання робіт;

- проведення цільового та інших видів інструктажів, наявність підписів проінструктованих робітників;

- наявність на робочих місцях інструкцій з охорони праці;

- наявність засобів пожежогасіння;

- виконання працівниками правил техніки безпеки, ПТЕ залізниць, ПТЕ і ПБЕ електроустановок споживачів, правил електробезпеки при роботі з електроінструментами та пристроями;

- безпечність технологічного устаткування.

Результати перевірки заносяться в журнали обліку перевірок першого ступеня трьохступеневого контролю за станом охорони праці, які ведуть керівники змін, бригад, груп і інших підрозділів, що входять до складу виробничої дільниці, цеху і т.і.

В журналі вказують дату перевірки, прізвища й посади контролюючих, виявлені недоліки (в т.ч. прізвища працівників, які порушили вимоги техніки безпеки й охорони праці). Про недоліки, які були усунені в ході перевірки, робиться запис: "Недоліки усунені під час перевірки". Запис підтверджується підписом осіб, що приймали участь у перевірці. Про недоліки, які неможливо усунути в процесі робочого дня (зміни), контролюючий повинен повідомити свого безпосереднього керівника, зробивши при цьому запис про дату, час передачі повідомлення та прізвище особи, яка прийняла повідомлення.

Якщо недоліків до початку роботи не було виявлено, то запис в журналі робиться шляхом вказівки прізвища перевіряючого, дати і часу перевірки.

Другий ступінь.

Другий ступінь трьохступеневого контролю здійснює комісія (не менше 2-х чоловік) під головуванням керівників цехів, дільниць, виконробів, старших майстрів, старших електромеханіків та інших керівників згідно з наказом по структурному підрозділу за участю представника профспілки (цехкому або профгрупи підрозділу) уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці підрозділу. На станціях позакласних, 1-го та 2-го класу комісію очолюють заступники начальника станції, а на решті станцій - начальники станцій.

При необхідності включення в комісію інших спеціалістів це обумовлюється в наказі по структурному підрозділу.

Другий ступінь трьохступеневого контролю проводять щотижнево, а в підрозділах малочисельних і виконуючих постійно однотипні роботи не рідше двох разів на місяць - (через тиждень). Конкретні дні перевірок підрозділів встановлюються наказом (розпорядженням) по структурному підрозділу.

При проведенні другого ступеню трьохступеневого контролю перевіряють організацію і ефективність проведення першого ступеню контролю, виконання заходів по охороні праці в бригадах, змінах та інших аналогічних підрозділах, а також:

- регулярність проведення першого ступеню контролю, наявність необхідних записів в журналі, терміни усунення виявлених недоліків;

- виконання заходів, намічених за підсумками попередніх перевірок другого та третього ступенів;

- виконання заходів за приписами органів нагляду;

- своєчасність і якість проведення первинних, повторних і цільових інструктажів;

- наявність відповідних записів у журналах проведення інструктажів;

- виконання наказів і розпоряджень керівництва структурного підрозділу з охорони праці, виданих після останньої перевірки по III ступеню контролю;

- стан утримування санітарно-побутових приміщень, вентиляції, опалення, освітлення;

- ведення наочної агітації по охороні праці;

- дотримування вимог безпеки на робочих місцях під час експлуатації устаткування, верстатного парку, додержання технологічного процесу;

- наявність засобів для надання першої допомоги.

Результати перевірки записуються в журналі другого ступеню контролю. В журналі проставляють дату перевірки, прізвища і посади членів комісії, виявлені недоліки та заходи, які необхідно прийняти для їх усунення.

По недоліках, виявлених під час перевірки, вказуються терміни їх усунення і відповідальних за виконання.

Про недоліки, які не можуть бути ліквідовані силами підрозділу, його керівник доповідає безпосередньому керівництву для прийняття заходів по їх усуненню, про що робить запис в журналі оперативного контролю, де вказується дата і кому передано повідомлення. Запис у журналі повинен бути підписаний головою і членами комісії.

Якщо під час перевірки були виявлені недоліки, які повинні були бути виявленими під час проведення першого ступеню трьохступеневого контролю, комісія зобов'язана дати належну оцінку роботі першого ступеню контролю.

 

Третій ступінь.

Третій ступінь трьохступеневого контролю проводиться в четвертий тиждень кожного місяця комісійно під головуванням керівника відокремленого структурного підрозділу згідно з графіком перевірок, який складається з урахуванням кількості підрозділів, що підлягають перевірці. До складу комісії повинні входити інженер з охорони праці, головні спеціалісти, голова або представник профспілкового комітету. До складу комісії при необхідності включаються інші спеціалісти.

При великій кількості підрозділів з метою їх більш повного охвату комісія може бути поділена на підкомісії, для чого в склад головної комісії включаються головний інженер або заступники керівника структурного підрозділу, як заступники голови головної комісії. Склад інших комісій обумовлюється в наказі про проведення 3-го ступеня контролю. На станціях 2-5 класів комісії очолюють заступники начальника дирекції, начальники (заступники начальника) відділів дирекції залізничних перевезень, ревізори руху та комерційні ревізори.

Мінімальний склад комісії - 3 чоловіки.

В структурних підрозділах, що мають велику кількість підпорядкованих дільниць (цехів), (10 і більше) перевірки по третьому ступеню проводяться згідно з графіком, складеним з таким розрахунком, щоб кожна станція, дільниця (цех) перевірялися не рідше одного разу в квартал. Цей графік являється складовою частиною річного плану заходів дирекції залізничних перевезень, структурного підрозділу з подальшого поліпшення умов і охорони праці. Графік затверджується керівником дирекції, структурного підрозділу і направляється керівникам станцій, дільниць (цехів) і членам комісій.

На третьому ступені оперативного контролю перевіряють організацію та ефективність проведення 1-го та ІІ-го ступенів оперативного контролю, виконання заходів з охорони праці на дільницях, в цехах та інших підрозділах, а також:

- умови праці, утримування обладнання, стану засобів захисту й виконання робітниками безпечних прийомів на робочих місцях;

- своєчасне проведення медичних оглядів;

- проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з охорони праці;

- виконання заходів, намічених при попередній перевірці по всіх ступенях оперативного контролю;

- виконання вимог безпеки праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях, на території, при експлуатації обладнання;

- виконання наказів і розпоряджень вище стоячих організацій, а також приписів органів нагляду за охороною праці;

- виконання заходів по охороні праці, намічених комплексним планом, колективною угодою та іншими документами;

- виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків та аварій;

- наявність та правильність заповнення паспорта санітарно-технічного стану умов праці;

- забезпеченість робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, їх використанням, станом, правильністю видачі, збереження, організація чищення і прання та ремонту спецодягу і взуття;

- утримання санітарно-побутових приміщень і стан кабінетів та кутків з охорони праці;

- стан наочної агітації, підготовленість персоналу до роботи в аварійних ситуаціях;

- дотримання режиму праці й відпочинку працюючих.

Результати перевірок оформляються актом або записом в журналі оперативного контролю ІІІ ступеню з вказівкою виявлених недоліків, термінів їх усунення і відповідальних за їх виконання. Копії актів або виписки з журналу надаються керівникам підрозділів станцій, дільниць (цехів) для проведення заходів по усуненню виявлених недоліків та в службу охорони праці структурного підрозділу для узагальнення та розгляду на нараді у керівника.

Комісійна перевірка по ІІІ-му ступеню трьохступеневого контролю в період проведення весіннього та осіннього громадського оглядів стану охорони праці проводиться за програмою громадського огляду на другому етапі.

Підсумки перевірок по всіх ступенях контролю за станом охорони праці щомісячно розглядаються керівником структурного підрозділу на розширеній нараді за участю представників профспілок.

На підсумковій нараді керівник служби (сектору, відділу) охорони праці структурного підрозділу інформує присутніх про :

- випадки порушення правил, норм і інструкцій з охорони праці;

- стан охорони праці в виробничих підрозділах;

- хід виконання заходів, приписів і рішень попередніх нарад;

- дає пропозиції щодо притягнення до відповідальності керівників підрозділів, в яких допущено погіршення стану охорони праці, невиконання приписів, призупинення роботи обладнання, пристроїв та інше.

Рішення наради оформляються протоколом, а при необхідності видається наказ і доводиться до відому всіх працівників.

Відповідальність за організацію й проведення оперативного контролю за станом охорони праці покладається на керівника структурного підрозділу.

 

Предыдущая статья:Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій Следующая статья:Галузевих служб та керівництва залізниці.
page speed (0.1632 sec, direct)