Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Электроника

СТРУМОПРОВОДИ  Просмотрен 1793

 

Для спільної роботи генераторів, силових трансформаторів і ліній електропередачі їх необхідно електрично об'єднати та забезпечити пристроями для керування і захисту від пошкоджень та ненормальних режимів. Це здійснюється за допомогою розподільних пристроїв — електроустановок, в яких об'єднуються електричні кола і розміщуються апарати керування і захисту. Апарати і провідники розподільного пристрою, які відносяться до окремого кола (генератора, силового трансформатора, лінії електропередачі, транс­форматора власних потреб та ін), складають електричне приєднання. Всі електричні приєднання одного ступеня напруги з'єднують за допомогою збірних шин, а саме — не ізольованих фазних провідників, закріплених на ізоля­торах.


 

Пристрій, призначений для передачі і розподілу елек­троенергії, що складається з неізольованих або ізольова­них провідників і належних до них ізоляторів, захисних оболонок, відгалужуючих пристроїв, підтримуючих і опор* них конструкцій, називається струмопроводом.

Залежно від виду провідника струмопроводи поділяють­ся на гнучкі (при використанні проводів) і жорсткі (при використанні жорстких шин). Жорсткий струмопровід нап­ругою до 1000 В, що виготовляється на заводі і поставля­ється споживачам комплектними секціями, називається шинопроводом.

Шини. У розподільних пристроях напругою більше 1000 В використовуються круглі, прямокутні і коробчасті шини, виготовлені з міді, алюмінію або сталі. Здебільшого застосовують алюмінієві шини. У відкритих розподільних пристроях шини виконують багатодротовими сталеалюмі­нієвими проводами, а в закритих установках — плоскими алюмінієвими (прямокутного перерізу).

Залежно від сили струму шини збирають по одній, дві, три стрічки в одному пакеті на фазі. Для кращого охо-Щдження шин між стрічками в пакеті зазор приймають рівним товщині стрічки. Коробчасті перерізи шин застосо­вують при струмах, які перевищують 3000 А.

Шини фази А фарбують у жовтий колір, В — в зелений, С — в червоний. Якщо шини мають значну довжину, то їх окремі ділянки з'єднують гнучкими перемичками — ком­пенсаторами.

Ізолятори. Для безаварійної роботи електричної апа­ратури слід забезпечити надійну ізоляцію струмопроводів між собою і відносно землі. Стійкість ізоляції визначаєть­ся пробивною напругою (мінімальною напругою, при якій відбувається пробій ізоляції).

Ізолятори, що використовуються для електричної апа­ратури, поділяють на опорні і прохідні. Для внутрішнього встановлення наші заводи випускають ізолятори, розрахо­вані на напругу до 110 кВ.

Опорні ізолятори внутрішніх електроустановок типу ОФ з овальною, круглою або квадратною основою виготовля­ють на напругу 6...35 кВ і використовують для кріплення шин та апаратів розподільних пристроїв.

На рис. 43, а по­дано ескіз опорного ізолятора типу ОФ-10-375-ПУЗ (опор­ний, фарфоровий, клас напруги-—10 кВ, мінімальне руй­нівне навантаження на згин — 375 даН, П — наявність ар­матури спеціального типу для кріплення запобіжників, УЗ — кліматичне виконання для роботи в приміщенні).

Опорні ізолятори зовнішніх установок виготовляють опорно-штирьовими типу ШН із скла на напругу до 20 кВ, типу ОНШ із фарфора на напругу 10...35 кВ, типу ОНС із фарфора на 10... 110 кВ і типу ОС на 20...35 кВ. Із ізолято­рів ОНШ-35 і ОС-35 на напругу 35 кВ збирають колонки для установок ПО і 220 кВ (відповідно з трьох і п'яти ізо­ляторів). У районах з підвищеною забрудненістю повітря використовують модифікований ізолятор ОС-1 (наприк­лад, ОС-1-35) з розвиненою поверхнею ізолюючого еле­мента за рахунок кільцевих ребер. У ізоляторів зовнішнього встановлення для підвищення електричної міцності поверх­ня більш розвинута, ніж у ізоляторів внутрішніх установок. Для прикладу на рис. 43, б показано будову штирьового опорного ізолятора зовнішнього встановлення ШН-10 із скла на напругу 10 кВ, його руйнівне навантаження на згин 490 даН.

Прохідні ізолятори зовнішніх і внутрішніх установок призначені для виводу струмопровідних частин із примі­щення і для прокладки шин через стіни і перекриття, для вводу електричного апарата й обладнання. Ці ізолятори проводять струмопровідні частини апаратів або розподіль­них пристроїв через частини, що мають потенціал землі. Найбільш поширеними в розподільних пристроях є прохід­ні ізолятори типу ИП на напругу 6...35 кВ і струм 250... 1600 А.

Якщо одна частина прохідного ізолятора працює на по­вітрі, а інша в маслі (наприклад, у силових трансформа­торах і бакових масляних вимикачах), то його виготовля­ють несиметричним. Частина, що знаходиться на повітрі, більш розвинута і довша, оскільки електрична міцність повітря значно менша ніж трансформаторного масла. На рис. 43, в показано будову ізолятора ИП-10/400-750 (ізоля­тор прохідний на напругу 10 кВ, номінальний струм 400 А, мінімальне руйнівне навантаження — 750 даН).

Прохідні ізолятори, одна частина яких працює на від­критому повітрі, а інша — в приміщенні закритого або комплектного розподільного пристрою, також несиметрич­ні. Фарфоровий корпус їх несиметричний: та частина, що розташована в приміщенні, подібна до ізоляторів внутріш­нього встановлення, а зовнішня більша за розміром і роз­галужена.

На напругах від 110 до 1000 кВ і струмах до 2000 А широко використовують маслонаповнені вводи (наприк­лад, ГБМТ-110/1000, БМТ-110/1000); у них порожнина між фарфором і струмопровідним стержнем заповнена транс* форматорним маслом.

 

Предыдущая статья:АВТОМАТИЧНЕ СЕКЦІОНУВАННЯ І ВМИКАННЯ РЕЗЕРВУ РОЗПОДІЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 10 кВ Следующая статья:ЕЛЕКТРИЧНІ КОНТАКТИ
page speed (0.0121 sec, direct)