Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Электроника

АВТОМАТИЧНЕ СЕКЦІОНУВАННЯ І ВМИКАННЯ РЕЗЕРВУ РОЗПОДІЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 10 кВ  Просмотрен 1206

 

Для підвищення надійності електропостачання-в радіальних розімкнутнх мережах можуть використовуватись роз'єдну­вальні пункти з використанням роз'єднувачів РЛНДА-1-10 для ліній напругою 10 кВ і роз'єднувачів РНДЗ-35/1000 для ліній напругою 35 кВ. Автоматизація здійсню­ється при використанні секціонуючих пунктів з вимикачами ВК-Ю І ВВВ-10. Для автоматичного секціонування можна використовувати також секціонуючі пункти з масляним ви­микачем ВМП-10.

  
 

У замкнутих електричних мережах доцільно використо­вувати пункти АВР і секціонування. Вони забезпечують поділ мережі на окремі ділянки, автоматичний ввод резер­ву (АВР).

  
 

Для автоматизації електричних мереж використовують також закриті трансформаторні пункти (ЗТП). Підстанція обладнана шафами робочого і резервного вводу і є прохід­ною підстанцією лінії з двостороннім живленням.

На рис. 118 подано схему використання такої ЗТП для секціонування лінії напругою 10 кВ. Якщо на лінії живлен­ня від підстанції А виникне коротке замикання, то від ре­лейного захисту вимкнеться вимикач осередку резервного вводу підстанції. Його блок-контакти Q в колі електромаг­ніту YAC замкнуться, замкнуться також і контакти аварій­ного вимикання SQA. У колі сигналізації загоряється лам­па HL. У колі двократного АПВ через контакти SQA, ім­пульсний контакт пристрою в приводі і діод VD1 замкнеть­ся коло реле KL. При спрацюванні останнього замкнуться контакти KL в колі електромагніту вмикання YAC чере^ контакти Q і замкнуті блок-контакти SQ (пружина заведе­на). Вимикач Q ввімкнеться. Резистор R1 після замикання контакту KL зашунтує діод VD2 і конденсатор зарядиться від шин керування. Мотор-редуктор М при замкнутих контактах SQ кінцевого вимикача буде заводити пружину привода. Якщо коротке замикання стійке, то від релейного захисту вимикач знову вимкнеться. Ділильний захист, що працює при відсутності напруги з боку 0,4 кВ, з видерж­кою часу замкне свої контакти в колі вимикача наванта­ження QW, що знаходиться в осередку робочого вводу. Через контакти QW електромагніт вимикання YAT, що жи­виться від блока конденсаторів CG або від блока живлен­ня, вимкне вимикач навантаження QW, в результаті чого пошкоджена секція лінії з боку підстанції А буде відокрем­лена. Після заводу пружини привода контакти кінцевого ■вимикача SQ замкнуться, реле KL спрацює від зарядже­ного конденсатора С. Після замикання контактів KL здій­снюється друге вмикання вимикача від електромагніту УЛС.

Для ручного керування вимикачем Q використовують кнопки SB1 і SB2. Щоб АПВ не діяло при ручному вими­канні вимикача, накладки SX1 і SX2 знімають. Режим ро­боти кола живлення електромагніту вимикання вимикача навантаження QW задається пакетним вимикачем SA і ре­зистором R2.

Схему використання ЗТП для здійснення односторон­нього мережного АВР показано на рис 119, де зображено електричну схему вторинних з'єднань камери резервного вводу 10 кВ. При пошкодженні робочої лінії, від якої жи­виться підстанція через вимикач QL на шинах 0,4 кВ зник­не напруга, ділильний захист ДМЗ-10 з видержкою часу, достатньою для відстроювання від АПВ лінії, вимкне вими­кач робочого вводу, замкнуться імпульсні контакти ДМЗ для захисту і аварійні блок- контакти привода SQA. Елек Елек­тромагніт вмикання YAC вимикача резервного вводу спра­цює «від блока конденсаторів CG. Підстанція буде переве­дена на резервне живлення. Блок конденсаторів заряджа­ється від блока живлення і конденсаторів CG.

Після вмикання вимикачем резерву вводу його блок-контакти в колі електромагніту YAC розмикаються і роз'­єднують коло живлення. Пакетним вимикачем SA типу ППМ2-10/Н2 можна перевести живлення кола електромаг ніту УЛС безпосередньо на блок CG> при цьому блок кон­денсаторів шунтується резистором R (3000 Ом) типу ПЗ-50. Сигналізація вимикання здійснюється сигнальною лам­пою HL від шини сигналізації З через блок-контакти вими­кача Q2 і замикаючі аварійні блок-контакти привода SQA. Розмикаючі блок-контакти SQA в колі електродвигуна за­воду пружини «виключають повторні вмикання вимикача резервного вводу при вимиканні його від релейного захисту. Кнопки SB1 і SB2 призначені для ручного вимикання і вми­кання вимикача вводу. Від кнопки SB1 спрацьовує електро­магніт вимкнення YAT, після вимкнення його коло розми­кається блок-контактом Q2, а від кнопки SB2 вмикається коло електродвигуна М заводу пружини. Його коло розми­кається кінцевим вимикачем 5Q.

Закриті трансформаторні пункти можуть бути викори­стані також для виконання двостороннього мережного ре­зервування з використанням для робочого і резервного вво­ду 10 кВ осередків КСО-272.

 

Контрольні запитання

 

1. Які технологічні процеси електростанцій і підстанцій лереводять на автоматичний контроль і управління? 2. Які переваги забезпечуй'авто­матизація при експлуатації електростанцій і підстанцій? 3. Як здій­снюється автоматичне частотне розвантаження системи? 4* ІЦо таке АПВ і як воно здійснюється? 5. Як працює схема АВР? 6. Які види сигналізації застосовують на електростанціях і підстанціях? 7. Які ви­ди блокіровки застосовують в електроустановках? 8. Як працює схема керування віддільником і короткозашікачем? 9. Як здійснюється авто­матичне керування зовнішнім освітленням? 10, Чим відрізняється схема. АВР одностронньої дії від схеми АВР двосторочньоі дії?

 

Предыдущая статья:СХЕМА КЕРУВАННЯ ВІДДІЛЬНИКОМ І КОРОТКОЗАМИКАЧЕМ Следующая статья:СТРУМОПРОВОДИ
page speed (0.013 sec, direct)