Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Электроника

АВТОМАТИЧНЕ ЧАСТОТНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ  Просмотрен 1559

 

Потужність Яг, яку виробляють генератори в установлено­му режимі, завжди дорівнює потужності Ян, що її спожива­ють (з урахуванням втрат в окремих елементах електро­передачі):

Якщо рівність (13.1) порушується, то виникає дефіцит генерованої потужності при вимиканні окремих генерато­рів і збільшенні навантаження або лишок її при зменшен­ні навантаження. Небаланс потужності становить:

Під дією цього небалансу змінюється частота обертан­ня всіх агрегатів енергосистеми: збільшується при Рт^> >ЯН і зменшується при РГ<ЯН.

Регулятори частоти і потужності, впливаючи на зміну кількості води або пари, які надходять у турбіну, забезпе­чують умову, що описується рівнянням (13.1). Дефіцит активної потужності можна ліквідувати, якщо є мобільний «гарячий» резерв (тобто в доаварійному режимі турбіни генераторів завантажуються не повністю). Якщо такого ре­зерву немає, то при дефіциті потужності агрегати енерго­системи почнуть загальмовуватись.

При зменшенні частоти обертання агрегатів знижуєть­ся частота струму. Зі зменшенням останньої зменшиться продуктивність споживачів (для вентилятора, наприклад, вона пропорціональна квадрату частоти, для насосів — кубу частоти струму); зменшується і їх потужність. Процес зниження частоти струму зупиниться тоді, коли при ново­му її значенні буде виправдовуватись рівність (13.1), тоб­то дефіцит потужності дорівнюватиме нулю.

Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) при ви­никненні дефіциту активної потужності вимикає частину споживачів і тим самим запобігає зниженню частоти в енер­госистемі до недопустимого значення. При цьому електро­постачання основних споживачів не порушується, і відно­вити електропостачання вимкнених споживачів можна до­сить швидко.

Вимикання споживачів пристроями АЧР виконується гак, щоб не було навіть короткочасного зниження частоти струму нижче 45 Гц, час роботи з частотою нижче 47 Гц— не перевищував 20 с, а з частотою 48,5 Гц — 50 с. Сучасні пристрої повинні ліквідувати будь-яку аварію незалежно від дефіциту активної потужності, його територіального розповсюдження і характеру зміни. Потужність, що вими­кається, повинна приблизно відповідати дефіциту, тобто АЧР повинне самонастроюватися на цю величину. Вими­кання споживачів здійснюється кількома чергами.

Здебіль­шого їх визначають з розрахунку на певну частоту.

Для частотного розвантаження використовують також АЧР, що реагують на швидкість зміни частоти струму з видержкою часу залежно від частоти, з використанням обчислювальних машин тощо.

На рис. 108 зображено схему АЧР без дальшого авто­матичного вмикання. Реле зниження частоти КР діє на вимикачі через реле часу КТ й вихідне проміжне реле АХ. При спрацюванні проміжного реле одночасно подається «Заборона» на пристрій АПВ. Реле зниження частоти вми­кають до трансформатора напруги.

Розглянемо схему АЧР з дальшим автоматичним вми­канням після поновлення частоти (ЧАПВ) рис. 109.

При дії реле зниження частоти КР вмикається реле часу КТ1; яке контактом КТ1 вмикає проміжні реле KL1 і KL2< Від другого ступеня вмикається реле часу КТ2. При спрацюванні першого ступеня (від реле KF) контактами KLL1 замикається коло на вмикання реле KL3, яке через контакти KL3J блокує контакти KL1.1, а контактами KL3.2 підготовляється коло пуску реле часу КТ2. Контак­тами KL1.3 проміжне реле KL1 збільшує уставку реле час­тоти до рівня запуску схеми ЧАПВ, а контактами KL1.4 вмикає коло на вимикання навантаження. Після підвищен­ня частоти струму до рівня уставки ЧАПВ реле частоти повертається, його уставка знижується до частоти уставки черги АЧР. Одночасно контактам KL1.2 запускається реле КТ2 й імпульсним контактом КТ2.2 діє на АПВ наванта­ження, а упорним контактом КТ2.3 самодеблокується, і вся схема повертається у вихідне положення.

У практичних схемах у зв'язку з тривалою видержкою часу ЧАПВ і АЧР-2 (другої черги) використовують мотор­ні реле часу, в тому числі й багатоконтактні, що дозволяє здійснювати на одному реле кілька черг АЧР-2 і ЧАПВ. Якщо після дії ЧАПВ часотота струму знову зменшується, то необхідно передбачити заборону повторної дії ЧАПВ.

У схемах частотного розвантаження можуть бути ви­користані електромеханічні реле ИВЧ-3 або напівпровід­никове — типу РЧ-1.

 

Предыдущая статья:ВИБІР 1 ПЕРЕВІРКА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Следующая статья:АВТОМАТИЧНЕ ПОВТОРНЕ ВМИКАННЯ
page speed (0.0118 sec, direct)