Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Амилаза ферментін анықтау.  Просмотрен 1285

Ферменттер жасушада, сонымен бірге сыртқы ортаға бөлініп, басқа жасушаларға әсер етуі мүмкін. Ферменттердің тез бөліп шығудын анықтау үшін дәнді бөлу керек, себебі тұқым қауызы заттардың диффузиясына қарсы.

Осы жұмыста амилазаның жасушадан тыс крахмалға әсері анықталады. Өсімдіктерде амилазаның 2 түрі кездеседі: - амилаза (крахмал молекуласын декстринге дейін ыдыратады) және - амилаза (крахмалдан мальтозаны бөліп алады).

Бидай, қарабидай, арпаның құрғақ тұқымының құрамында тек ғана - амилаза болады және де ол ақуызбен байланысып тұрады. Тұқым өнген кезде - амилаза байланысқан күйінен бос күйіне айналып және - амилазаның синтезі жүреді.

1. Өнбеген тұқымды екіге бөліп, ылғалдайды және де агардың бір бөлігінің бетіне салады.

2. Агардың екінші бөлігіне өнген тұқымды салады.

3. Табақшаны жауып, 1 сағаттан кейін тұқымдарды алып, агарды КI ертіндісімен суарады.

4. Өзгерістерді байқап келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

а) тұқымдар агарға қандай әсер береді?

б) неліктен өнген және өнбеген тұқымдардың әсері әртүрлі?

Блиц тест:

1.Төменде аталған ферменттердің қайсысы глюкоза гидролизіне қатысады: А) Глюкоизомераза Б) Пуллуланаза В) Глюкоамилаза С) Инвертаза Д) Целлюлоза   4. Саңырауқұлақтар пептидазаларын қандай салаларда пайдаланады: А) Ірімшік өндірісінде Б) Жуатын заттар өндірісінде В) Сусындар өндірісінде С) Нан жабу процесін стандарттау үшін Д) Сүтті дайындау үшін
2. Төменде аталған ферменттердің қайсысы сахароза гидролизіне қатысады: А) Глюкоизомераза Б) Глюкоамилаза В) Бета-галактозидаза С) Инвертаза Д) Целлюлоза   5. Иммобилизденген ферменттерді бос ферменттермен салыстырғанда қандай артықшылығы бар: А) Олардың белсенділігі жедел өседі Б) олардың рН тәуелділігі өзгереді В) Катализденген реакцияның түрі өзгереді С) Өнімнің бөліну процесі жеңілденеді Д) Температура сезімталдығы өседі  
3. Иммобилиздеу үшін тасымалдаушыларға қойылатын талаптар қандай: А) Олар суда еру керек Б) Олардың пішіні домалақ болу керек В) Олардың функционалдық топтары болмау керек С) Аталған ферменттік реакцияның басытқысы ретінде болмау керек Д) Олар жұмсақ болу керек 6 Төмендегі тасымалдаушылардың қандайы полисахаридтерге жатады: А) Силикагель Б) Альгинат В) Кератин С) ПААГ Д) Әйнек домалақтары  

Бақылау сұрақтар:

1. Инженерлік энзимология – биотехнологияның жаңа бағыты

2.Инженерлік энзимологияның дамуының қысқаша тарихы, басқа ғылымдармен байланысы

3. Ферменттер, қасиеттері, классификациясы

4. Ферменттер мен жасушалардың иммобилизациясы

5. Ферменттер иммобилизациясының әдістері.

 

Терминдерге анықтама берініз:инженерлік энзимология, энзим, ақуыз, амилаза, иммобильденген клеткалар, иммобильденген ферменттер

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Жубанова А.А., Абдиева Т.Ж., Шопшібаев Қ.К. «Биотехнология негіздері», Оқу қуралы, Алматы, «Қазақ университеті» 2006 .

2. Шоқанов Н.Қ., Сағындықова С. С. Биотехнология

3. Жубанова А.А., Савецкая И.С. «Инженерная энзимология», уч. метод. пособие, Алматы, КаЗГУ, 19991.

4. Егорова Т. А., Клунова С. М., Живухина Е. А .«Основы биотехнологии», Учебное пособие, Москва, «Академия» 2003

Факультеттің Әдістемелік кеңесінде Университет Әдістемелік қарастырылды Күндізгі бөлім мақұлданды ______

Хаттама № ____ Хаттама № ____

Факультет Әдістемелік кеңесінің Университет Әдістемелік

төрағасы кеңесінің төрағасы

____ ___________ «____»______20___ж. «____»_____20___ж.


 

 

Биотехнология және қоршаған орта пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 5В060800 – «Экология» мамандығының студенттеріне арналған.

 

Құрастырған: Утеулиева Д.Т. б.ғ.к., аға оқытушы

 

 

Редактор: Сүндетова А.Р.

 

 

Компьютерде беттеген: Сүндетова А.Р.

 

 

 

С. Бәйішев ат. АУ оқу-әдістемелік бөлімінде теріліп басылды

(С. Бәйішев ат. АУ оқу - әдістемелік бөлімі, Ақтөбе қ, Ағ.Жұбановтар к-сі, 302А, тел:87132-97-47-01)

Предыдущая статья:Аквариумдағы ластанғыштардың таралуы. Следующая статья:Этика: что такое хорошая жизнь и как должен жить человек?
page speed (0.0213 sec, direct)