Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Аквариумдағы ластанғыштардың таралуы.  Просмотрен 625

Реактив пен құралдар Аквариумдағы дафниялар      
      
1.Балдырлар + + + + + +
2. Гельригель ертіндісі (мл) - -   -
3.Қи (мг) - -   -
4.Тұрмыстық ағынды су - - - -

1. Аквариумдарды лабораторияда қалдырып, аптасына 1 рет тексеріп балдырлардың қарқынды өсуін белгілейді.

2. Қандай аквариумда балдырлар тез мөлшерде көбейеді және дафниялар тіршілігін жоймайды. Нәтежесін кестеге енгізу.

 

Аквариумның номері Апта
 
6 (бақылау)  

Егер балдырлар өспей қалса, оны «–» деп белгілейді; Балдырлардың әлсіз өсуі «+»; Жақсы көрінетін өсуі «+ +»; Қарқынды өсуі «+ + +»;

Өте қарқынды өсуі «+ + + +» ; Дафниялардың саны

7.Жұмысты қортындылау.

 

Блиц тест:

1. Ағын суларды тазалау тәсілдері: А) физика химиялық,биологиялық Б) Механикалық, химиялық В) Механикалық, химиялық, физика химиялық С) химиялық, физика химиялық,биологиялық Д) Механикалық, химиялық, физика химиялық,биологиялық   4. Белгілі қабаты бар ағын суларды тазалауға қолайлы қондырғылар: А) Тұндырғыш және метатенкт Б) Аэротенк және метатенкт В) Аэротенк және биофильтр С) Аэротенк және тұндырғыш Д) Тұндырғыш және биофильтр
2. Микробалдырлардың көмегімен ластанған суларды тазалауға арналаған қондырғылар қалай аталады: А) Аэротенк Б) Альготенк В) Метанотенк С) Септотенк Д) Олиготенк   5. Ағынды сулардың түрлері нешеге бөлінеді: А) 3 Б) 2 В) 5 С) 4 Д) 6  
3. Сұйық қалдықтарды биологиялық анаэробты өңдеуге қолданылатын реакторға қайсысы кіреді: А) Аэроселератор Б) Аэротенк шығарушы В) Анаэробты фильтрлі реактор С) Аэробты биофильтрлі реактор Д) Тұндырғыш 6. Белсенді тұнба (лай) деп нені қарастырамыз: А) Бактерилар мен саңырауқұлақтардың флокулацияланған қоспасы Б) Бактериялар мен қарапайымдылардың флокулацияланған қоспасы В) Саңырауқұлақтар мен қарапайымдылардың флокулацияланған қоспасы С) Микробалдырлар мен мен саңырауқұлақтардың флокулацияланған қоспасы Д) Бактериялар мен зеңсаңырауқұлақтардың флокулацияланған қоспасы

Бақылау сұрақтары:

 

1. Ағынды судың негізгі сипаттамасы

3. Ағынды суларды аэробты өңдеу

4. Ағынды суларды анаэробты өңдеу

Терминдерге анықтама берініз:аэробты өңдеу, анаэробты өңдеу, эфтровтану

Әдебиеттер тізімі:

1. Жубанова А.А., Абдиева Т.Ж., Шопшібаев Қ.К. «Биотехнология негіздері», Оқу қуралы, Алматы, «Қазақ университеті» 2006 .

2. Шоқанов Н.Қ., Сағындықова С. С. Биотехнология

3. Жубанова А.А., Савецкая И.С. «Инженерная энзимология», уч. метод. пособие, Алматы, КаЗГУ, 19991.

4. Егорова Т. А., Клунова С. М., Живухина Е. А .«Основы биотехнологии», Учебное пособие, Москва, «Академия» 2003 ,

 

№15 Практикалық сабақ

Тақырыбы:Энзимология негіздері

Сабақтың мақсаты: ферменттердің ыдырату қабілетін, активтілігін зерттеу

Сабаққа қажетті материалдар мен құрал – жабдықтар: асбұршақ ұны, 10% NH4 2 SO4 ертіндісі, NaCl (құрғақ тұз), HNO3 конц, NH3 конц, 10% NaOH ертіндісі, 10% CuSO4 ертіндісі, 5% сірке қышқылды қорғасын, таразы, 100-150 мл колбалар, воронка, 7 пробирка өлшеугіш цилиндр, калька, фильтр қағазы, спиртшам, сіріңкі, ұстағыш, бидайдың өнген және өнбеген тұқымы, крахмалдың агары, табақша, скальпель, пинцет, су, стакан, КI ертіндісі.

Сабақтың жоспары: І. Білімнің бастапқы деңгейін анықтау.

ІІ. Лабораториялық жұмыстарды орындау

ІІІ. Тапсырмаларды орындау

IV. Білімнің ақырғы деңгейін анықтау

Жұмыс барысы:

Ақуыздар – гидрофилді зат: әрбір ақуыз молекуласы судың 18 мың молекуласын ұстап тұрады. Ақуыздың дегидратациясының (гидраттық қабықшаларын жою) нәтижесінде коагуляция құбылысы (тұнбаға түсуі) жүреді.

Асбұршақтың қорға жинақталатын ақуыздар – глобулин.

1. 5 грамм асбұршақ ұны 30 мл (NH4 )2 SO4 ертіндісімен 3 минут араластырады

2. 30 минуттан кейін ерітінді фильтрден сүзіп алады.

3. Дайындалған мөлдір глобулиннің ерітіндісін 7 пробиркаларға (2-3 мл-ден) бөліп, келесі реакцияларды жасайды.

І. Ақуызды тұндыру:

а) ақуыздың ертіндісіне 4-6 мл су қосады. Бұл ақуыз суда еримейді. NH4 SO4 ертіндісі тамызыңыз. Тұнба жойылады ма?

б) ақуыз ерітіндісін қыздырады. Суытқаннан кейін тұнба ериді ма?

в) пробиркаға тұнба пайда болғанша дейін NH3 конц тамызады. NH4 2 SO4 ертіндісін қосады.

Предыдущая статья:Сімдіктердің қоректік ортаны дайындау әдісі Следующая статья:Амилаза ферментін анықтау.
page speed (0.0217 sec, direct)