Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Сутність і специфіка педагогічної творчості вчителя  Просмотрен 1227

Сутність і специфіка педагогічної творчості вчителя

План

1. Поняття про педагогічну творчість вчителя, її специфіку та мету

2. Закони і принципи педагогіки творчості.

3. Ознаки, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вчителя.

4. Формування творчої особистості учня.

5. Психолого - педагогічні умови, які сприяють творчій педагогічній діяльності, самореалізації особистості вчителя.

Література

1. Богуславський С. Десять порад молодому вчителю / С. Богуславський // Шкільний світ.– 2009.– №19.– С. 1–4.

2. Бобир О. В. Етикет учителя : навч.-метод. посіб. / О. В. Бобир ; МОН України. – К. : Слово, 2009. – 212с.

3. Бровкіна Л. Професійне зростання педагогів/Л.Бровкіна // Завуч. – 2004. - № 8. – С. 2-5.

4. Божик Л. Вчіться володіти собою/Л. Божик// Директор школи. – 2007. - № 25-26. - С. 52-56. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХ1 ст.). -К. Освіта, 1994.

5. Зарицка В. Школа молодого вчителя як інноваційний проект/ В.Зарицька // Директор школи. – 2007. - № 29-30. - С. 28 – 31.

6. Зязюн І.А.Педагогічна майстерність/ І.А.Зязюн, Крамущенко Л.В. – К.: Вища школа, 1997.

7. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації:Практикум/ А.І.Кузьмінський, Л.П. Вовк , В.Л. Омеляненко. – К.:Знання – Прес, 2003. – 429 с.

8. Лалак Н. Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів як психолого педагогічна проблема/Н.Лалак //Рідна школа. – 2009. - № 5-6. - С.17 -21.

9. Лук’янець І. Основні етапи формування професіоналізму вчителя початкової школи/І. Лук’янець// Рідна шк. – 2005.- № 12.- С. 26-28.

10. Мартиненко С. Зміст, форми і методи педагогічної діагностики/ С.Мартиненко // Поч. шк. – 2008.- № 3.- С. 50 – 53.

11. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч.

посібник / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 197с.

12. Наконечний С. Орієнтуємося на дитину/ С.Наконечний // Директор школи. – 2007. - № 33.- С. 17- 25.

13. Петрук О.М. Основи педагогічної майстерності/О.М.Петрук, А.П.Петрук. – Рівне, 2002. – 66 с.

14. Рева Ю. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку – технології професійної майстерності вчителя/Ю.Рева// Рідна школа. – 2008. - №12. – С. 50 – 56.

15. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості/ С.О.Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006.- 344с.

16. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве : Работа актёра над собой/К.С.Станиславский //Собр.соч. в 5-ти т.-М.,1954-1955.- Т.1-3.

17. Стрибулевич, Т. Педагогічний конфлікт: розпізнати ще до початку [Текст]: тренінг / Т. Стрибулевич // Шкільний світ.– 2009.– №19.– С. 5–8.

18. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка . -К.:Рад. шк.,1978 ; його ж : Сто порад учителеві/ В.О.Сухомлинський //Вибр. Тв. В 5-ти т.- Т.2.- К.:Рад.шк.,1976.

19. Толкачева Л. Основи етичної культури/Л.Толкачева // Виховна робота в школі. – 2009. - №7. - С.5 – 32.

20. Хоружа Л. Етика педагогічної взаємодії як основа збереження психофізичного здоров'я молодшого школяра/ Л.Хоружа// Поч. шк.. – 2009.- № 7.- С. 51 – 55.

Предыдущая статья:Міжнародні розрахунки та валютне регулювання Следующая статья:Педагогічна творчість - процес створення і перетворення особистості ви­хованця.
page speed (0.0147 sec, direct)