Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Педагогика

Шкільне фізичне виховання. Контроль навчального процесу  Просмотрен 345

Для фізичного виховання властиві два типи контролю: педагогічний кон­троль (здійснюється вчителем- спеціалістом) і самоконтроль (суб'єкт і об'єкт контролю збігаються). 3.1. Педагогічний контроль охоплює всі сторони педагогічного процесу, його умови та результати і розглядає їх у взаємозв'язках, як єдине ціле. Здійснюєть­ся спеціалістом із використанням тих засобів і методів, які він може і повинен кваліфіковано застосовувати. Його основними складовими частинами є:

• система факторів впливу на учнів;

• контроль етапу учнів до і після впливу на них;

• оцінка ефекту впливу.

Педагогічний контроль розпочинається з вивчення вихідного рівня можли­востей і готовності учнів до реалізації завдань. Вихідний педагогічний контроль передбачає також оцінку індивідуального рівня знань і фізичного розвитку, рухового досвіду, фізичної підготовленості, моти­вацій і установок, що віддзеркалюють ставлення учнів до майбутніх занять.

Найважливіше значення у педагогічному контролі має визначення внес­ку занять у формування знань, умінь, навичок, розвиток здібностей, удосконалення особистих якостей учнів. Контролюючи це в процесі фізич­ного виховання, використовують як загальнопедагогічні методи контролю результатів навчання і виховання, так і специфічні методи оцінки техніки рухових дій, зрушень у рівні розвитку фізичних якостей І фізичної підго­товленості. Важливу роль відіграють методи, організовані у формі тестових та інших контрольних вправ.

Документальний облік даних, що підлягають контролю у фізично­му вихованні, частково уніфікований офіційно встановленими вимогами до облікової документації (журнал обліку занять, відомостей прийому залікових нормативів, протоколів тестування і змагань) Водночас для педагогічного контролю доводиться вести безліч робо­чих записів і аналізувати їх, зіставляючи з плановими показниками. У перспективі ці сторони нелегкої педагогічної праці будуть, без сумні­ву, радикально переглянуті на основі інтенсивного запровадження автоматизованих засобів і способів одержання, накопичення та обробки інформації.

Предыдущая статья:Шкільне фізичне виховання. Конспект уроку Следующая статья:Шкільне фізичне виховання. Фізкультурний самоконтроль
page speed (0.0239 sec, direct)