Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Педагогика

Шкільне фізичне виховання. Індивідуальна самостійна робота з фізичного виховання  Просмотрен 722

Результати аналізу передової практики шкіл та численних наукових до­сліджень свідчать, що процес формування в учнів потреби у фізичному вдосконаленні складається з низки взаємопов'язаних напрямів:

• виховання позитивного ставлення та інтересу до занять фізичними вправами;

• озброєння школярів спеціальними знаннями і вироблення на їхній основі переконань у необхідності систематичних занять фізичною культурою;

• залучення учнів до щоденних занять фізичною культурою. Розглянемо кожен напрям окремо, пам'ятаючи при цьому, що всі вони реа­лізуються в тісному взаємозв'язку в єдиному навчально-виховному процесі.

Основою для формування переконання в необхідності самостійних занять фізичними вправами є знання про значення занять для всебічного розвитку, підвищення фізичної і розумової працездатності, виховання моральних і во­льових якостей. Завдання доцільно розробляти окремо для хлопців і дівчат, згідно зі зміною сезонно-біологічних ритмів конкретної місцевості. Враховуючи досвід робо­ти вчителів багатьох шкіл, можна запропонувати п'ять комплексів домашніх завдань із фізичної культури (по одному на кожну чверть і на літні канікули).

Такі комплекси-завдання вручають учням на початку чверті чи перед ка­нікулами на окремих листках, які можуть вклеюватись у щоденники школярів, або готуються спеціальні щоденники (щоденники сьогодні в Україні розроб­лені професором О. Дубогай). У кожному листку (щоденнику) домашнього завдання є таблиці контроль­них тестів. В окремих графах учні повинні фіксувати свої результати та виконану роботу. Цей листок наприкінці чверті учень здає вчителю і одержує диференційовану оцінку.

Вправи, підібрані для виконання в домашніх умовах, повинні викликати в учнів особистий інтерес і позитивні емоції, комплексно впливати на рухові функції: наприклад, багатоскоки сприяють розвитку сили, швидкості, сило­вої витривалості і, водночас, формують уміння, необхідні під час вивчення бігу та стрибків.

За тривалістюзавдання можуть бути різними: від завдання на наступний урок (наприклад, удосконалити повороти на місці) до завдань на чверть, а то й рік, що залежить від часової різниці рівнів розвитку якостей. Вправи, які застосовуються при цьому, можуть використовуватися тимчасово або постій­но.Частину вправ доцільно зберегти протягом усього періоду навчання, що дає змогу простежити динаміку рухової підготовки школярів (присідання, стрибки зі скакалкою, піднімання тулуба з положення лежачи, піднімання ніг з положення лежачи, нахили вперед, згинання і розгинання рук в упорі лежа­чи і в упорі на брусах, підтягування, багатоскоки, стрибки на одній і двох ногах, стрибки з місця в довжину і вгору тощо).

  1. Планування роботи з фізичного виховання молодших школярів. Технологія планування та його функції. Планування позаурочної роботи з фізичного виховання в початкових класах.

Планування - це складання теоретично і методично обґрун­тованої документації, що формує систему навчання і виховання, не проникнення в сутність явищ і закономірностей процесу фізичного виховання. Уміння якісно планувати процес засвоєння предмету "фізична культу­ра" є однією Із найважливіших професійних здібностей учителя.

Відомо, що в навчальних програмах із фізичної культури (на відміну від інших шкільних предметів) матеріал представлений не в порядку його засво­єння, а у вигляді переліку фізичних вправ за певними розділами.

Плануючи робочу, вчитель сам повинен відбирати матеріал для уроків із різних розді­лів, щоби раціонально формувати і вирішувати педагогічні завдання. Процес планування можна уявити у вигляді ряду послідовних операцій, що становлять цілу систему творчої діяльності вчителя.

Документи плануванняУсі документи планування можна поділити па дні групи: державні документи і документи, що складаються вчителем.

Державні документи планування:

— навчальний план, що зумовлює кількість годин, відведених па пред­мет "Фізична культура";

- навчальні програми (базова, регіональна).

Сьогодні вже зрозуміло, що не можуть навчатися за єдиною програмою школярі різних регіонів України і навіть різні райони однієї області. Корек­тиви в базову та регіональну програми мають право вносити за рішенням своєї ради також окремі загальноосвітні школи. Крім урахування кліматич­них умов, шкільна програма повинна відповідати соціальним і побутовим умовам її реалізації. При цьому виняткова увага надасться народним іграм і танцям, національним видам спорту.*

Навчальна програма освітнього закладу повніша мати чотири розділи: "Мета і навчальні, виховні іі оздоровчі завдання фізичного виховання"; "Зміст навчального матеріалу"; "Діяльність учителя та учнів у навчальному про­цесі"; "Рівні особистою розвитку учнів очікувані результати" [3].

Документи планування, що складаються вчителем

Ця система представляє: річний графік навчальпо виховної роботи, робочий план на чверть, конспект па урок (декілька уроків).

Річний графік навчально-виховної роботи Графік складається для кожної паралелі класів. Його функція — рівномір­но, доцільно розподілити навчальний матеріал і систематизувати роботу на рік. Складання графіка починається з передбачення результатів, які належить здобути до кінця року, та з аналізу навчального матеріалу для визначення опорних (основних) вправ і розрахунку часу, необхідного для їх засвоєння (складання програм вивчення).

Графік навчально-виховної роботи належить до перспективного планування.

У графу "Зміст навчального матеріалу" (див. відповідний рисунок) учи­тель вносить вправи з програми, ігри і контрольні гости для впчпачення рівня розвитку фізичних якостей. Запис вправ бажано подавати одним рядком. У графу "Теоретичні відомості" вчителі, записують лише загальні питан­ня, наприклад, правила безпеки на уроках, інформацію щодо значення вправ для підвищення працездатності, гігієнічні вимоги. "Виховні завдання" можуть плануватись як до групи вправ, гак і до кож­ної вправи. Наступні графи це номери уроків. Згідно з навчальним планом у кожно­му класі треба провести по 70 уроків. Проте, враховуючи святкові дні та інші непередбачені обставини, рекомендуємо планувати не більше 64 уроків.

В основі планування лежать серії уроків, і бажано, щоби вони розміщува­лись у межах чверті.

Робочий план

Заплановане в річному плані уточнюється і конкретизується в етапних планах па семестри. Етапний план є фрагментом річного плану. Він склада­ється безпосередньо перед початком чергового семестру з урахуванням досягнутого у попередньому. У практиці цей документ часто називають календарним або поурочним планом. У системі планування він виконує функцію методичного забезпечення.

РОБОЧИЙ ПЛАН із фізичної культури для учнів______класу

Заключна частина

№ уроку. Зміст підготовчої Основна частина

уроку. Домашнє

дата частини уроку уроку

завдання

1 2 З

Об'єктом поурочного планування є не тільки основні вправи, передба­чені програмою і графіком, а й відповідні підготовчі, підвідні та контрольні вправи і допоміжні завдання. Значна увага при цьому надається так званим наскрізним вправам, які використовуються в уеіх класах. До таких вправ, наприклад, належать стрибки зі скакалкою, які розвивають загальну і спеці­альну витривалість, координацію рухів, стрибучість. Вони зміцнюють колінні суглоби та стопи, м'язи ніг і тазу і, що особливо важливо, м'язи тулуба, фор­муючи "м'язовий корсет", атому є цінними для учнів будь-якого віку

У робочому плані вчитель спочатку визначає завдання і засоби основної частини кожного заняття, використовуючи при цьому раніше складені про­грами навчання. Після визначення змісту основної частини обирають засоби підготовчої. Тут записують характер загальпорозвиваючих вправ (наприклад, вправи з гімнастичними палицями, в парах, без предметів тощо) і конкретно вказують, які спеціальні вправи будуть запропоновані учням.

Плануючи заключну частину, завжди передбачайте зв'язок проведеного уроку з наступним. Це досягається шляхом націлений учнів на самостійну роботу, спрямовану на закріплення вивченого і підготовку до засвоєння матеріалу на майбутніх уроках. Робочий план підносять до поточного планування.

Предыдущая статья:Шкільне фізичне виховання. Організація фізичного виховання в літніх таборах відпочинку дітей Следующая статья:Шкільне фізичне виховання. Конспект уроку
page speed (0.0169 sec, direct)