Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Педагогика

Шкільне фізичне виховання. Виховні завдання  Просмотрен 1028

У процесі фізичного виховання, як і в будь якому іншому цілісному педагогічному процесі, розв'язуються не тільки специфічні, але і загальні завдання соціальної системи виховання, які забезпечують єдність фізичного і духов­ного вдосконалення особистості.

Під єдністю фізичного і духовного розвитку людини ми розуміємо те, що нормальний розвиток особистості неможливий без рухової діяльності, а також те, що рухова діяльність набуває значення одного з факторів справж­нього людського розвитку лише за умови одухотвореності (натхненності), котра об'єктивно зумовлює взаємозв'язок всіх видів виховання, зокрема, фі­зичного, розумового, морального, естетичного. Розглядати їх як окремі види виховання недопустимо, бо в житті вони тісно взаємопов'язані як єдині сто­рони цілого.

Отже, вчитель на уроках фізичної культури має необмежені можливості впливати на становлення особистості учнів. Ці можливості закладені у са­мій специфіці предмета. І якщо вчитель управляє цим процесом, висуває виховні завдання, то він досягає позитивного результату: прищеплює дітям культуру, інтелігентність, доброзичливість, прихильність, милосердя, фор­мує національні почуття. Одне з чільних місць у виховній роботі па уроках фізичного виховання належить при­щепленню школярам потреби у фізичному самовдосконаленні. Це психологічний етап, що характеризується прагненням вмотивованих дій. Вони сприймаються як необхідна умова виховання. Необхідно формувати у школярів прагнення до занять фізичного виховання, формування здібпостей, зміцнення здоров'я.

Учителі, фізичної культури повинні виступати проти такого як: недбале ставлення до природи, неохайності в одязі, залишити образливий тон і насмішку на адресу учня, що незадовільно виконав вправи. Велике виховне значення мають традиційні форми організації уроку, які вчать постійно тримати в полі зору, висуваючи до учнів такі вимоги:

• ретельна підготовка до уроку, шанування прані па уроці, відпові­дальне ставлення до навчального часу;

• дотримання трудової дисципліни на уроці - умова успішних спі­льних дій;

• дотримання норм етики у взаєминах вираз вчаємоповаги, необ­хідної для ефективного навчання;

• організація вчаємоконтролю І взаємодопомоги -- форма прояву колективізму;

• дбайливе ставлення до обладнання, інвентаря

- вираз 'турботи про матеріальні цінності суспільства;

• чітке виконання команд, шикувань умова успішних колективних дій;

• участь у підготовці І прибиранні приладів, місць занять – колективні дні самообслуговування;

• дотримання вимог сдппої форми, емблеми --- прояв почуття відпо-Індальпос'Іі за успіхи і невдачі свого колективу;

• сувора заборона висміювати невдачі товаришів, натомість співпе­реживання як вияв гуманізму.

  1. Різновиди шкільних уроків фізичної культури в 1-4 класах. Типологія уроків фізичного виховання. Загальні вимоги до уроку фізичного виховання в початкових класах.

Урок – є основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує не­обхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програ­мою .

Уроки фізичної культури в комплексі з іншими предметами, позакласною та позашкільною роботою покликані забезпечувати всебічний гармоній­ний розвиток особистості школяра. Вони відрізняються від інших навчальних предметів тим, що їхнім специфічним змістом є рухова діяльність. Проте це не знижує її освітнього і виховного значення.

У процесі педагогічно спрямо­ваних занять фізичною культурою в учнів формуються теоретичні знання і практичні навички, уміння раціонально виконувати рухи в усіх видах діяль­ності. Уроки фізичної культури виховують у дітей дисциплінованість, само­стійність, колективізм, сприяють підвищенню фізичної і розумової працезда­тності. Інструктивна спрямованість уроків фізичної культури визначає зміст і забезпечує реалізацію інших форм занять фізичними вправами школярів.

Якісне проведення уроків фізичної культури сприяє залученню учнів до самостійних занять фізичними вправами і в спортивних секціях.

Зміст уроків фізичної культури – не тільки набір фізичних вправ, як це часто трактується. Школярам треба прищепити гігієнічні навички, навчити їх раціонально будувати режим праці і відпочинку, вільно ходити, правильно дихати, загартовуватися і багато іншого, що стосується здорового способу життя.

За характером змісту уроки поділяються на предметні та комплексні.

Предметні уроки у молодших і середніх класах проводяться лише з ли­жної підготовки і плавання, оскільки навчальний матеріал цих уроків про­грами погано поєднується із вправами інших розділів.

Комплексні уроки, навпаки, включають у себе матеріал з різних розді­лів шкільної програми. Процес планування засобів для комплексних уроків більш складний, оскільки вимагає дотримання таких вимог:

• чітке визначення стержневого матеріалу на урок і наступну серію уро­ків;

• сумісний добір допоміжних вправ з метою повторення, закріплення і вдосконалення вивченого матеріалу;

• раціональне використання підвідних вправ, що сприяють випереджаю­чому розвитку фізичних якостей;

• узгодженість вправ у плані позитивної взаємодії та мінімізації негатив­ної (перенос, післядія, втома, відновлення);

• ефективне розміщення допоміжного матеріалу в кожній частині уроку;

• встановлення почерговості вивчення окремих груп вправ (розділів) про­грами.

Як предметні, так і комплексні уроки, залежно від постановки завдань, по­діляються на навчальні, тренувальні, контрольні ізмішані (комплексні).

На навчальних уроках вивчення техніки фізичних вправ здійснюється упродовж перших двох етапів процесу навчання — початкового і поглибле­ного розучування.

На етапі початкового розучуваннястворюється:

1) загальне уявлення про вправу, дається установка на оволодіння нею;

2) вивчаються окремі частини техніки дії;

3) формується загальний ритм рухового акту;

4) попереджуються або усуваються зайві рухи і грубі спотворення тех­ніки дії.

На етапі поглибленого розучуванняучитель дбає про те, щоб:

1) поглибити розуміння учнями закономірностей рухової дії, що вивча­ється;

2) уточнити техніку дії за її просторовими, часовими та динамічними характеристиками до індивідуальних особливостей учнів;

3) допомогти учням в удосконаленні ритму дії, вільного та плавного ви­конання рухів;

4) створити передумови варіативного виконання дії.

Тренувальні урокипроводяться переважно з метою закріплення і вдо­сконалення фізичних вправ, розвитку фізичних якостей. Основна мета цих уроків — завершити формування рухової навички в циклі навчання окремо взятої фізичної вправи з наступним переходом її в рухове уміння вищого по­рядку. На тренувальних уроках учні закріплюють, навичку володіння техні­кою дії відповідно до досягнутого ступеня розвитку індивідуальних здібнос­тей, розширюють діапазон варіативності техніки дії для ефективного викори­стання її в різних умовах і з максимальним проявом фізичних якостей, а та­кож проведення вихідних і підсумкових тестувань. Уроки такого типу прохо­дять, як правило, у вигляді спортивних змагань із забезпеченням суворого порядку, дотриманням правил змагань, чіткої фіксації результатів.

Уроки змішаного типупроводяться частіше, ніж інших типів. В абсо­лютній більшості занять присутні елементи навчання, тренування і контролю.

  1. Організація позаурочної роботи з фізичного виховання в 1-4 класах. Загальна характеристика та різновиди позаурочних занять. Особливості проведення позаурочної роботи з фізичного виховання з молодшими школярами.

Головною функцією позаурочних форм занять є створення найсприятли­віших умов для виховання звички до систематичних занять, і як наслідок, сприяння запровадженню фізичної культури в побут народу. На позаурочних заняттях закріплюються і вдосконалюються засвоєні на уроках фізичної куль­тури вправи, набуті знання.

Особлива увага в позаурочних заняттях повинна звертатися на реалізацію школярами в повсякденному житті знань, умінь і навичок, набутих на уроках. Характерною рисою позаурочних форм занять є їхня добровільність. Фізичне виховання протягом шкільного навчального дня організовується, як звичайно, у складі класу під керівництвом класовода або класного керівника, за допомогою інструкторів-старшокласників та під методичним керівництвом учителя фізичної культури.

Предыдущая статья:Шкільне фізичне виховання. Освітні завдання Следующая статья:Шкільне фізичне виховання. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи
page speed (0.0116 sec, direct)