Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Соціальна відповідальність  Просмотрен 1116

Соц.відпов-певний рівень добровільного реагування орг.на соц.проблеми.

Ендрю Карнегі-провідний бізнесмен у виробництві сталі, видав у1900 році прцю “Євангеліє процвітання”, де виклав доктрину капіталістичної благодійності, відповідно до якої прибуткові організації повинні жертвувати частину своїх коштів на благо суспільства.Він вклав понад 350млн дол..у соціальні програми і побудувава понад 2000публічних бібліотек. Не менш відомий амер.бізнесмен Джон Д.Рокфеллер пожертвував 550млн.дол.. і заснував фонд Рокфеллера кошти якого використовуються для розв’язання соціальне значущих проблем у сфері економіки,науки,культури. Аргументи на користь соціальної відповідальності: 1)сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи; 2)зміна потреб і очікувань широкої громадськості; 3)залучення додаткових ресурсіва для надання допомоги у розв’язанні соціальних проблем; 4)моральне зобов’язання щодо соц.відпов.

Аргументи проти соц.відпов.: 1)порушення принципу максимізації прибутку; 2)додаткові витрати на соц.відпов.;3)недостатня звітність широкій громад кості;4)недостатня кваліфікація у розв’язанні соціальних проблем.

Приклади соц.відпов.

Фірма ІВМ: 1)розроблення програм субсидій для лікарень і установ культури; 2)програма переведення своїх працівників на роботу в установи соц.обслуговування; 3)програма надання стипендій студентам національних меншин та інвалідам; 4)фонд послуг для місцевих співтовариств; 5)програма навчання для інвалідів

Фірма ІВМ уже багато років працює в цій сфері. Тому обрані напрямки мають довгостроковий характер, у фірмі склалася досить чітка системе.

Ще одним прикладом соц.відпов.підприємницьких компаній в Укр..може служити діяльність групи Фіри(ГФ)”Мезокред”(Киів).Вона надає грошову та речову допомогу різним установам та організаціям, наприклад дітям –сиротам з будинку дитини “Берізка” будівництву Свято-Покровського храму Укр..православної церкви.Київському міському дитячому клубу в Мінському районі м.Києва, адресну допомогу дітям –сиротам та інвалідам.

 

ЕТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Етика менеджменту

Етика — система моральних принципів, яка зобов'язує відрізняти правильну поведінку від неправильної. Як видно з цього визначення, розу­міння ділової етики багато в чому залежить від системи загальних і особистих цінностей мене­джерів і виконавців.

Важливо розрізнятиетику всередині органі­зації та етику взаємовідносин організації з на­вколишнім середовищем.

До неетичної поведінки всередині організації відносять:

· приховування несприятливої інформації від начальства;

· порушення стандартів безпеки;

· зайняття особистими справами у робочий час;

· встановлення нереальних завдань;

· надмірне використання службового телефону для приватних розмов;

· порушення інструкцій, норм та правил поведінки.

Етика відносин зі співробітниками включає:

 • відсутність будь-якої дискримінації у сфері зай­нятості;
 • особливий статус працівників із обмеженою дієздатністю;
 • охорона здоров'я і технікабезпеки;
 • навчання і розвиток персоналу;
 • встановлення перед працівниками реальних завдань;
 • обговорення кар'єри;
 • "Дитячий день" дляпрацюючих батьків;
 • програми оздоровлення і стрес-менеджменту.

Що стосуєтьсязовнішньої етики взаємовідно­син організації з навколишнім середовищем, то можна скористатися вимогами, яких дотримують­ся провідні міжнародні компанії у своїй діяльності, за оцінками Гарвардської школи бізнесу.

Етика відносин зі споживачами:

•безпечність товарів (послуг, робіт);

• надання інформації про товари і технологію їх виготовлення;

•право вибору покупцем товарів (послуг, робіт);

•урахування вимог споживачів;

• спонсорування освітніх програмбезпечного ви­користання продукції;

• поліпшення пакування і маркування;

•підвищення споживчої цінності продуктів;

• зменшення забрудненості продуктів.

Етика довкілля:

•контроль забруднення;

•захист середовища;

•збереження природних ресурсів;

•утилізація (переробка) відходів.

Екологічна етика:

•уникнення несприятливого впливу фірмина природнє середовище;

•дотримання екологічних стандартів;

•участь у поліпшенні екології.

Етика відносин із партнерами:

•дотримання зобов'язань;

•недопущення маніпулювання інвестиціями;

•урахування інтересів партнерів під час розпо­ділу прибутку.

Етика взаємовідносин із конкурентами:

•запобігання таємних угод на ринках;

•вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем.

Етика відносин із суспільством:

•збереження і розширення зайнятості;

•соціальна відповідальність;

•урахування місцевих традицій, звичаїв;

•дарування коштів, продуктів, послуг, робочого часу працівникам;

• спонсорування проектів соціального добробуту;

•підтримування освіти і мистецтва;

•підтримування громадських рекреаційних про­грам;

•участь у громадських роботах, проектах.

Етика відносин з державою:

· дотримання законодавства;

· добросовісна звітність;

· виконання державних замовлень у зазначені строки;

· уникнення хабарництва у взаємовідносинах із державними службовцями.

Міжнародна етика:

 • вироблення етичних стандартів,прийнятних у всьому світі;
 • урахування національної культури;
 • залучення місцевого персоналу;
 • підтримування країн, що розвиваються, шля­хом розвитку фірм з міжнародними конкурентни­ми стратегіями;
 • дотримання відповідальності між країнами в умовах вимушеного закриття підприємств.

 

Предыдущая статья:Етика менеджменту, її види Следующая статья:Причини неетичної поведінки та інструменти по­ліпшення етичності поведінки в організаціях
page speed (0.012 sec, direct)