Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Электроника

Лабораторний практикум «Зварювальні джерела живлення»  Просмотрен 596

Рецензент:

Криль Я.А. доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зносостійкості і

відновлення деталей машин ІФНТУНГ

 

 

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Зварювальні джерела живлення». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам вивчити призначення, будову, принцип роботи найбільш поширених зварювальних джерел живлення, освоїти методику знімання основних характеристик зварювальних джерел живлення.

Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050504 − "Зварювання"

Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

 

     

Загальні методичні вказівки

1) Мета й організація лабораторного практикуму

 

«Зварювальні джерела живлення» є обов’язковою базовою дисципліною для бакалаврів напряму підготовки 6.050504 – «Зварювання».

Робочою програмою даної дисципліни передбачено 18 годин лабораторних занять, на яких виконується 8 лабораторних робіт, кожна з яких оцінюється у 5 балів. Лабораторні роботи з № 1 по № 7 розраховані на 2 години кожна, на роботу № 8 передбачено 4 години.

На першому занятті викладач обов’язково проводить інструктаж з безпеки праці. Студенти повинні освоїти вимоги з електробезпеки, пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт, ознайомитись з організацією робочого місця зварника та вивчити правила першої допомоги при ураженні електричним струмом, опіках, та травматизмі. В кінці заняття студенти повинні поставити підписи в лабораторному журналі з безпеки праці, які підтверджують їх ознайомлення з правилами безпеки та зобов’язуються не порушувати встановлені відповідною інструкцією правила поведінки в лабораторіях.

Також на першому занятті до відома студентів доводять план виконання лабораторних занять, порядок їх оформлення та захисту, рекомендують їм необхідну літературу.

До лабораторних занять допускаються студенти, які освоїли теоретичні положення, що даються в кожній лабораторній роботі, вивчили будову устаткування та знають порядок проведення роботи. При підготовці до заняття студенти повинні оформити протокол лабораторної роботи, в якому повинні вказати назву та мету лабораторної роботи, коротко описати основні теоретичні положення, порядок виконання роботи зі всіма необхідними схемами та таблицями для записування результатів роботи. Студенти, які не оформили протокол роботи до початку заняття та не підготовлені, до виконання лабораторної роботи не допускаються.

Звіт з лабораторних робіт повинен складатись з титульної сторінки, змісту, протоколів з лабораторних занять з результатами роботи, аналізом результатів та висновками, переліком посилань на літературні джерела. Звіт оформляють на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм), згідно діючими вимогами до оформлення текстових матеріалів.

Вчасно захищені лабораторні роботи та зданий звіт слугують допуском до іспиту з даної дисципліни.

 

2) Правила з безпеки праці

 

Кожен студент перед початком лабораторних робіт зобов’язаний вивчити правила безпеки праці.

До роботи в лабораторії зварювання допускаються особи, які не молодші вісімнадцяти років, та пройшли відповідний інструктаж з оформленням у спеціальному журналі інструктажів.

При проведенні лабораторних робіт із використанням зварювального устаткування потрібно дотримуватись таких правил безпеки:

- корпуси зварювальних джерел живлення повинні бути надійно заземленні;

- забороняється користуватися заземленням одного джерела живлення для заземлення іншого;

- забороняється зварнику контактувати з струмоведучими частинами джерел живлення;

- забороняється робота джерел живлення без захисних кожухів;

- забороняється переміщувати джерело живлення, попередньо не відключивши його від мережі живлення;

- всі робочі місця в лабораторії повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, яку потрібно увімкнути перед початком проведення робіт;

Студентам заборонено самостійно вмикати рубильники в силових шафах, а зібрані електричні ланцюги вмикати тільки після перевірки викладачем. Всі роботи в лабораторії проводяться під керівництвом викладача, навчального майстра або інженера кафедри. При виявленні пошкоджень ізоляції електричних ланцюгів потрібно негайно припинити будь-які роботи та повідомити керівника робіт.

Предыдущая статья:Послесловие. Я верю, что битва за сострадательные души людей, особенно живущих в за.. Следующая статья:Програма роботи. Лабораторна робота розрахована на 2 години аудиторних занять, під час ..
page speed (0.0173 sec, direct)