Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Механика

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  Просмотрен 382

1. Загальний курс фізики: Навч. посібник для студ. вищих техн. і пед. закладів освіти. В 3-х т. /За ред. І.М.Кучерука. – К.: Техніка, 1999.

2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

3. Грабовский Р.И. Курс физики. – С-кт Петербург: Лань, 2007.

4. Детлаф А.А. Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 1989.

5. Савельев И.В. Курс физики: Учеб.: В 3-х т. – М.: Наука, 1977.

 


Додаток І

Основні фізичні сталі

 

Назва фізичної сталої Позначення Числове значення
Гравітаційна стала G 6,673×10-11 м3/(кг×с2)
Число Авогадро NA 6,022×1023 моль-1
Універсальна газова стала R 8,315×Дж/(моль×К)
Молярний об’єм ідеального газу Vm 22,414×10-3 м3
Електрична стала 8,854·10-12 Ф/м
Магнітна стала μ0 4π·10-7Гн/м=12,566·10-7 Гн/м
Стала Больцмана k 1,380×10-23 Дж/К
Число Фарадея F 9,649×10-4 Кл/моль
Стала закону Стефана–Больцмана s 5,669×10-8 Вт/м2×К4
Стала закону зміщення Віна b 2,897·10-3 м·К
Стала Планка h 6,626×10-34 Дж×с
Питомий заряд електрона е/mс 1,759·10-11 Кл/кг
Заряд електрона е 1,602×10-19 Кл
Швидкість світла у вакуумі с 2,997×108 м/с
Борівський радіус а0 0,529·10-10 м
Маса спокою електрона me 9,109×10-31кг=5,49×10-4а.о.м.
Маса спокою протона mp 1,672×10-27кг=1,00727а.о.м.
Маса спокою нейтрона mn 1,675×10-27кг=1,00866а.о.м.
Стала Рідберга (для атома водню) R 1,097·107 м-1
Комптонівська довжина хвилі електрона lс 2,426·10-12 м
Магнетон Бора mБ 9,274×10-24 А×м2
Енергія іонізації атома водню Wi 2,18×10-18Дж

Додаток ІІ

Деякі співвідношення між фізичними величинами

Назва одиниці виміру Значення в СІ
Температура градусів за шкалою Цельсія (t0C) Т=t0С +273,15 K
Об’єм (1 літр) 10-3 м3
Один мм. ртутного стовпа (1мм. рт. ст.) 133,322 Н/м2
Оптична сила 1 дптр (діоптрія) 1 м-1
Один електрон-вольт (1еВ) 1,6021892∙10-19 Дж
Атомна одиниця маси, (а.о.м.) 1,6605655∙10-27 кг
Один градус кута на площині (10) π/180 радіан

 

Предыдущая статья:Визначення концентрації цукру в розчині Следующая статья:ФІЗИКА. Лабораторний практикум
page speed (0.02 sec, direct)