Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Физика

Елементарний склад палив  Просмотрен 965

До складу органічних палив входять різноманітні з’єднання горючих і негорючих елементів. Тверді і рідкі палива містять вуглець , водень , летючу сірку і негорючі речовини – кисень, азот, золу. Летюча сірка складається з органічних і колчеданних сполук: . Органічні палива характеризуються робочою масою , сухою масою і горючою масою . Можна перерахувати склад палива з одної маси на іншу за допомогою відповідних коефіцієнтів.

Теплота спалювання , що виділяються в результаті спалювання 1 кг твердого (рідкого) палива чи 1 м3 газоподібного при перетворенні водяних парів, які містяться в продуктах згоряння, в рідину називається вищою теплотою згоряння. Нижча теплота – менше вищої на величину теплоти пароутворення вологи, що є в паливі чи такої, що утворюється в результаті згоряння водню палива.

Приблизно робоча нижча теплота згоряння твердого і рідкого палива в (кДж/кг) може бути визначена за допомогою елементарного складу палива по формулі Менделєєва:

.

Умовне паливо використовують для порівняльних розрахунків. Перерахунок дійсної кількості палива в умовне проводиться множенням кількості даного палива на його еквівалент . При порівняльних розрахунках користуються приведеною …… . Сірка – це дуже небажаний елемент палива. При її спалюванні утворюються окисли і , які викликають корозію елементів енергетичних установок і здійснює негативний вплив на навколишнє середовище. Рідкі штучні палива ділять на рідкі дистилятні, важкі дистилятні і залишкові палива.

Горіння палива супроводжується сумішоутворенням, дифузією, загорянням, теплообміном та іншими процесами, що протікають в умовах тісного взаємозв’язку. Тому, організація процесу горіння у спалювальних пристроях потребує врахування не тільки властивостей палив і кінетики реакцій горіння, але й особливостей всіх фізичних процесів при горінні.

Розрізняють гомогенне і гетерогенне горіння. При гомогенному горінні тепло- і масообмін відбуваються між речовинами, що знаходяться в однаковому агрегатному стані (зазвичай газоподібному). Гетерогенне горіння властиве рідкому і твердому паливам.

Розрахунок процесу горіння. При проектуванні спалювальних пристроїв необхідно визначити кількість потрібного для горіння палива, окислювача і газоподібних продуктів згоряння. Дані для цих розрахунків можуть бути отримані в результаті аналізу елементарних реакцій горіння горючих елементів, що містяться у паливі. Горіння може бути повним і неповним. Повне горіння проходить при достатній кількості окислювача і завершується повним оксиленням горючих елементів палива. Продукти згоряння при цьому складаються з . При недостатній кількості окислювача відбувається неповне згоряння вуглецю з утворенням .

 

Коефіцієнт надлишку повітря — відношення повного об’єму повітря, що подається в камеру згоряння до теоретично-необхідного об’єму повітря для згоряння одного кілограму цього палива:

безрозмірна.

Для топок теплогенераторів: 1,05-1,5.

Для поршневих ДВЗ: (збагачена суміш); (стехіометрична­„нормальна” суміш); (збіднене суміш).

Нижча теплота згоряння палива—кількість теплоти, що виділяється при згорянні одного кілограма твердого або рідкого палива, або одного метра кубічного газоподібного, без врахування теплоти пароутворення . У будь-якому органічному паливі є вода або пара і деяка кількість теплоти, що виділяється при згорянні, йде на фазову зміну води з рідкого в газоподібний стан.

Вища теплота згоряння палива—кількість теплоти, що виділяється при згорянні однієї маси або об’єму палива з урахуванням теплоти пароутворення.

Одним з найбільш дієвих засобів підвищення ефективності споживання палива є перехід до комплексних методів використання палива при обов’язковому комбінуванні процесу спалювання частини палива для виробництва теплової і електричної енергії з різними технологічними процесами.

Вторинні енергетичні ресурси – енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках), який не використовується в самому агрегаті , але може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів.

 

 


Нижча теплота згоряння палива—кількість теплоти, що виділяється при згорянні одного кілограма твердого або рідкого палива, або одного метра кубічного газоподібного без урахування теплоти пароутворення . У будь-якому органічному паливі є вода або пара і деяка кількість теплоти, що виділяється при згорянні, йде фазову зміну води з рідкого в газоподібний стан.

Вища теплота згоряння палива—кількість теплоти, що виділяється при згорянні однієї маси або об’єму палива з урахуванням теплоти пароутворення.

Одним з найбільш дієвих засобів підвищення ефективності споживання палива є перехід до комплексних методів використання палива при обов’язковому комбінуванні процесу спалювання частини палива для виробництва теплової і електричної енергії з різними технологічними процесами.

Вторинні енергетичні ресурси – енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках), який не використовується в самому агрегаті , але може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1.

Алабовский А. Н., Недужий И. А. Техническая термодинамика и теплопередача:Учеб. пособие. – К.:Выща шк., 1990. –255 с.

2. Швец И. Т., Толубинский В. И. и др. Теплотехника. Издательское объединение “Выща школа”, 1976, с. 520

3. Теплотехника: Учеб. для вузов/ А.П. Баскаков, Б.В. Берг, О.К. Витт и др.; Под ред. А.П. Баскатова.– 2-е изд., перераб.

– М.: Энергоатомиздат,1991. – 224 с.

4. Теплотехника: Учебник для студентов вузов/ А.М. Архаров, С.И. Исаев, Кожинов И.А.и др.; Под. общ. ред. В.И. Крутова. – М.: Машиностроение, 1986. – 432 с.

5. Лариков Н.Н. Общая теплотехника. Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1975. – 559 с.

6. Задачник по технической термодинамике и теории тепломасообмена: Учеб. пособие для энергомашиностроит. спец. вузов / В.Н.

Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под ред. В.И. Крутова и Г.Б. Петражицкого. – М.: Высш. шк., 1986. – 383 с.

7. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике: Учеб. пособие для энергетич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 248 с.

8. Теоретичні основи теплотехніки. Конспект лекцій для студентів спеціальностей за напрямом підготовки "Інженерна механіка" усіх форм навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2003. – 74с. / О.Приймак.


Предыдущая статья:Лекція 18. Промислова теплотехніка. Види органічних палив та їх характеристики. К.. Следующая статья:Побеждая греховные желания. Л. Самралл
page speed (0.0471 sec, direct)