Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Розгляд справи судом апеляційної інстанції  Просмотрен 551

Справа розглядається апеляційним судом за правилами, встанов­леними для розгляду справ судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, передбаченими главою 1 розділу V ЦПК України.

У призначений для розгляду справи час головуючий відповідно до ст. 163 ЦПК України відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення (ухвалу) якого суду розгля­датиметься.

Потім секретар судового засідання доповідає суду, хто з викли­каних по справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не з'явився, та повідомляє при­чини їх неявки, якщо вони відомі. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.

Відповідно до ст. 305 ЦПК України суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про вручення їй судової повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею при­чини неявки буде визнано поважними. Нез'явлення сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає такому розгляду.

Якщо розгляд справи розпочався і у справі викликаний пере­кладач, то головуючий відповідно до ст. 164 ЦПК України роз'яс­нює перекладачеві його права та обов'язки, попереджає під розпис­ку про кримінальну відповідальність, приводить до присяги.

Викликані свідки видаляються із зали судового засідання у від­ведені для цього приміщення.

Далі головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експер­та, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яс­нює особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи. У разі, якщо заява про відвід була відхилена або відвід не був заяв­лений, головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які бе­руть участь у справі, їх права та обов'язки.

Заяви та клопотання осіб, які беруть участь у справі, розгляда­ються судом після того, як заслухано думку решти присутніх у су­довому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постано-влюється ухвала.

Якщо у судове засідання викликано експерта, йому роз'ясню­ються права та обов'язки. Він попереджається під розписку про кримінальну відповідальність, складає присягу.

Потім права та обов'язки роз'яснюються спеціалістові.

Далі суд переходить до розгляду справи по суті, який розпочи­нається доповіддю судді-доповідача про:

1) зміст рішення (ухвали), яке оскаржено;

2) доводи апеляційної скарги;

3) межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухва­ли), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.

Щодо меж розгляду справи судом апеляційної інстанції, то від­повідно до ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеля­ційному порядку суд перевіряє законність і обґрунтованість рі­шення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції. Однак апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час роз­гляду справи буде встановлено неправильне застосування норм

315матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення. Крім того, якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевид­на незаконність або необґрунтованість рішення суду першої інстан­ції у справах окремого провадження, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі.

Апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в до­слідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові дока­зи, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поваж­ними причинами.

Незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу, позивач має право відмовитися від позову в апеляційному суді, а сторони -укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці про­цесуальні дії (статті 174, 175 ЦПК України).

Якщо сторони вирішили продовжувати розгляд справи, то після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеля­ційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони,- пер­шим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеля­ційний суд надає особам, які беруть участь у справі, можливість ви­ступити у судових дебатах у такій послідовності, в якій вони давали пояснення. Суд може обмежити тривалість судових дебатів шляхом оголошення на початку судового засідання часу, що для них відво­диться. При цьому кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу.

Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для постановления ухвали, ухвалення рішення.

За необхідності під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.

Відповідно до ст. 322 ЦПК України після закінчення апеляцій­ного провадження справа у семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який її розглядав.

Предыдущая статья:Прийняття апеляційної cкapгu go розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом Следующая статья:Повноваження суду апеляційної інстанції
page speed (0.0143 sec, direct)