Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Глава 24. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ. § 1. Поняття і сутність окремого провадження  Просмотрен 503

 1. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
 3. Розгляд судом справ про усиновлення
 4. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 5. Розгляд судом справ про відновлення права на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
 6. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
 7. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою
 8. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
 9. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
 10. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації
 11. Законом чітко регламентовано вимоги до форми і змісту заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. Вони обов'яз­ково подаються у письмовій формі.
 12. Прийняття апеляційної cкapгu go розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом

Окреме провадження є одним із видів цивільного судочинства, яке займає самостійне положення у зв'язку з тим, що відображає характерні особливості визначених категорій справ.

У порядку окремого провадження розглядаються справи про:

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

- усиновлення;

- встановлення фактів, що мають юридичне значення;

- відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;

- передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

- визнання спадщини відумерлою;

- надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

- обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

- розкриття банками інформації, яка містить банківську таєм­ницю, щодо юридичних та фізичних осіб;

- надання права на шлюб;

- розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей;

- поновлення шлюбу після його розірвання;

- встановлення режиму окремого проживання за заявою по­дружжя;

- інші справи у випадках, встановлених законом (частини 2, З ст. 234 ЦПК України).

Кожна з перерахованих категорій справ має свої особливості, що обумовлюють специфічний порядок їх розгляду і вирішення. Але всі вони наділені спільними рисами, які дають підстави об'єднати їх в окремий вид провадження:

1) у справах окремого провадження відсутній спір про право цивільне. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провад­ження виникає спір про право, який має вирішуватись в порядку

позовного провадження, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (ч. 6 ст. 235 ЦПК України);

2) у порядку окремого провадження розглядаються справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів. Проте встановленню підлягають не будь-які юридичні факти, а лише ті, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або ство­рення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності оспорюваних прав (ч. З ст. 234 ЦПК України);

3) підставою порушення таких справ є заява (статті 236, 242, 246 ЦПК України тощо);

4) всі справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Однак законодавець встановлює ще додаткові особливості розгляду для більшості таких справ (ч.

З ст. 235 ЦПК України);

5) особами, які беруть участь у справах окремого провадження, є заявник, заінтересовані особи та їх представники (ч. 2 ст. 26, ч. 4 ст. 235 ЦПК України);

6) враховуючи особливості предмета та суб'єктного складу справ окремого провадження, закон обумовлює неможливість їх передання на розгляд третейського суду та закриття у зв 'язку з укладенням мирової угоди (ч. 5 ст. 235 ЦПК України).

Таким чином, окреме провадження - це вид непозовного цивіль­ного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або ство­рення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав (ч. 1 ст. 234 ЦПК України).

Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов'я­заний:

- роз'яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки;

- сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридич­них осіб;

279- вживати заходів щодо всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин справи.

При цьому суд може за власною ініціативою витребувати необ­хідні докази з метою з'ясування обставин справи.

При ухваленні судом рішення по справах окремого проваджен­ня судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом (ч. 7 ст. 235 ЦПК України).

Предыдущая статья:Судовий наказ: поняття, порядок видачі та скасування, набрання законної сили Следующая статья:Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
page speed (0.0121 sec, direct)