Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..  Просмотрен 480

 1. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 2. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 3. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 4. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 5. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 6. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 7. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального
 8. Навчальні завдання. 1. Визначити та проаналізувати основні критерії економічної оцінки при..
 9. Заняття № 13. «Стійкий розвиток і екологічні проблеми окремих галузей економіки» (2..
 10. Література. 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум..
 11. Заняття № 14. «Господарський механізм управління природокористуванням та природоохор..
 12. Література. 1. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні..

«Трансформаційні процеси в господарському комплексі
України та їхні регіональні особливості»

(4 години)

Мета заняття – удосконалити:

Ø інструментальні компетентності – базові загальні знання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, елементарні комп’ютерні навички;

Ø міжособистісні компетентності – міжособистісні навики та вміння, взаємодія (робота в команді);

Ø системні компетентності – дослідницькі навики та вміння, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно;

Ø глобальні компетентності студентів - критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Ключова компетентність – розуміння сутності та регіональних особливостей трансформаційних процесів у господарському комплексі України.

 

Студент повинен уміти:

· визначати основні напрямки структурних трансформацій національної та регіональних господарських систем;

· аналізувати особливості інституційної та галузевої структури регіональних господарських систем;

· виокремлювати та аналізувати основні елементи територіальної структури регіональних господарських систем;

· визначати принципи формування міжгалузевих комплексів та їхню структуру;

· оцінювати рівень сформованості та сучасний стан розвитку провідних міжгалузевих комплексів України, регіональні особливості їх територіальної організації.

 

Теоретичні питання:

1. Значення та галузева структура:

а) паливно-енергетичного комплексу України;

б) металургійного комплексу України;

в) машинобудівного комплексу України;

г) агропромислового комплексу України.

2. Передумови розвитку та принципи територіальної організації галузей:

а) паливно-енергетичного комплексу України;

б) металургійного комплексу України;

в) машинобудівного комплексу України;

г) агропромислового комплексу України.

3. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації:

а) галузей паливної промисловості України;

б) галузей електроенергетики України;

в) галузей чорної та кольорової металургії;

г) галузей машинобудування України;

д) галузей агропромислового комплексу України.

4. Трансформаційні процеси в основних міжгалузевих комплексах України.

Навчальні завдання:

1. Проаналізувати рівень забезпеченості регіонів України енергоносіями та пояснити необхідність їхнього вирішення в контексті національної безпеки.

2. Проаналізувати вплив металургійного комплексу на розвиток і розміщення виробництва в Україні та її регіонах.

3. Обґрунтувати значення спеціалізації і кооперування в територіальній організації галузей машинобудування.

4.

Проаналізувати особливості трансформації агропромислового комплексу в Україні в ринкових умовах господарювання.

Творчі завдання:

1. Розробіть прогнозну оцінку щодо перспектив трансформаційних змін в національній та регіональних господарських системах.

2. Розробіть сценарій структурної модернізації української економіки у перспективі.

3. Проаналізуйте динаміку участі галузей машинобудування у формуванні експорту та імпорту України, визначить перспективні напрямки підвищення ролі машинобудування у формуванні експортного потенціалу України.

Форми проведення:

1. Розгляд окремих дискусійних питань щодо трансформаційних перетворень у регіональних господарських системах у контексті світових тенденцій регіонального розвитку(обговорення виступів, питання до доповідача, доповнення до теми доповіді).

2. Дискусія на тему: «Проблеми забезпеченості України енергоносіями в контексті національної безпеки» (обговорення, аргументація, висновки).

3. Прес-конференція: «Напрями реформування територіальних агропромислових комплексів в умовах ринкового середовища» (питання-відповіді, аргументація, висновки).

4. Експертна оцінка (ділова гра): «Аналіз впливу металургійного комплексу на розвиток і розміщення виробництва в Україні та її регіонах».

5. Творчі завдання — робота студентів в малих групах з підготовки мультимедійних презентації щодо структурної трансформації міжгалузевих комплексів України.

6. Експрес-контроль.

Предыдущая статья:Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський.. Следующая статья:Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
page speed (0.0161 sec, direct)