Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..  Просмотрен 376

 1. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 2. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 3. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 4. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 5. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 6. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 7. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 8. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 9. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального
 10. Навчальні завдання. 1. Визначити та проаналізувати основні критерії економічної оцінки при..
 11. Заняття № 13. «Стійкий розвиток і екологічні проблеми окремих галузей економіки» (2..
 12. Література. 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум..

«Ресурсний потенціал економіки регіонів України»

(2 години)

Мета заняття – удосконалити:

Ø інструментальні компетентності – базові загальні знання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

Ø міжособистісні компетентності – міжособистісні навики та вміння;

Ø системні компетентності – дослідницькі навики та вміння, здатність працювати самостійно;

Ø глобальні компетентності – знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, вміння критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Ключова компетентність – засвоєння базової інформації про рівень ресурсозабезпеченості економіки регіонів України та навики управління інформацією.

 

Студент повинен уміти:

· розмежовувати зміст понять «природні умови», «природні ресурси», «природно-ресурсний потенціал»;

· аналізувати вплив природних умов на господарську діяльність та оцінювати забезпеченість регіонів України природними ресурсами;

· характеризувати виробничий потенціал регіонів України та аналізувати проблеми його використання;

· виокремлювати та визначати суть соціально-економічного й трудового потенціалу регіонів України;

· аналізувати проблеми трудозабезпеченості регіонів та формування ринку праці в Україні;

· виокремлювати роль науково-технічного потенціалу в комплексному розвитку регіонів України;

· визначати особливості формування та функції фінансового потенціалу регіону;

· оцінювати рівень сформованості інноваційно-інвестиційного потенціалу регіонів України;

· визначати регіони з відносно сприятливим інвестиційним кліматом, доволі високою економічною активністю та темпами формування нових економічних структур.

 

Теоретичні питання:

1. Природно-ресурсний потенціал регіонів України та його економічна оцінка:

а) мінеральні ресурси, їхня структура та економічна оцінка;

б) земельний фонд та його структура;

в) водні ресурси та проблеми їхнього раціонального використання;

г) лісові ресурси та проблеми їхнього комплексного використання;

д) рекреаційні ресурси та особливості їхнього використання.

2. Соціально-економічний і трудовий потенціал регіонів України:

а) динаміка чисельності, статево вікова структура населення та регіональні особливості демографічної ситуації в Україні;

б) міське і сільське населення України, регіональні особливості його формування. Урбанізація;

в) класифікація та функціональні типи міст України, проблеми розвитку крупних, середніх і малих міст;

г) міграція населення України, її види та регіональні особливості;

д) трудовий потенціал регіонів України та особливості формування регіональних ринків праці.

3. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їх суть та складові.

4. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.

5. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові.

 

Навчальні завдання:

1. Проаналізувати природно-ресурсний потенціал східних і західних регіонів України.

Виявити спільні та відмінні риси.

2. Оцінити сучасний рівень соціально-демографічного розвитку регіонів України.

Творчі завдання:

1. Проведіть порівняльний аналіз наявності рекреаційних ресурсів та рівня їхнього використання в різних регіонах України.

2. Розробіть перспективну модель відтворення трудового потенціалу регіонів України.

3. Проаналізуйте економічний потенціал регіонів України з точки зору його впливу на формування інноваційно-інвестиційного потенціалу.

Форми проведення:

1. Розгляд окремих дискусійних питань щодо проблем ресурсо забезпеченості регіонів України (обговорення виступів, питання до доповідача, доповнення до теми доповіді).

2. Дискусія на тему: «Основні причини сучасної міграції населення України в контексті глобалізації»(обговорення, аргументація, висновки).

3. Пресс-конференція: «Стратегічні напрямки політики зайнятості та ринку праці» (питання-відповіді, аргументація, висновки).

4. «Мозковий штурм» на тему: «Проблеми підвищення інвестиційної привабливості регіонів» (обговорення, аргументація висунутих пропозицій, висновки).

5. Експресс-контроль щодо знання ресурсозабезпеченості регіонів України.

 

 

Предыдущая статья:Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо.. Следующая статья:Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
page speed (0.0115 sec, direct)