Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..  Просмотрен 475

 1. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
 2. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 3. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 4. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 5. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 6. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 7. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 8. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 9. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 10. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 11. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 12. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.

«Наукові засади формування регіональних
соціально-економічних систем»

(4 години)

Мета заняття – удосконалити:

Ø інструментальні компетентності – здатність до аналізу та синтезу, базові загальні знання;

Ø міжособистісні компетентності – міжособистісні навики та вміння, взаємодія (робота в команді);

Ø системні компетентності – здатність до навчання, дослідницькі навики та вміння;

Ø глобальні компетентності студентів - знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Ключова компетентність – розуміння наукових основ формування регіональних систем.

Студент повинен уміти:

· розмежовувати зміст понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор»;

· визначати суть загальних закономірностей розміщення виробництва та формування економіки регіонів;

· виокремлювати та визначати суть принципів та факторів розвитку й розміщення продуктивних сил;

· орієнтуватися в основних етапах розвитку теорії регіональної економіки;

· розмежовувати економічний простір за масштабами економічних зв’язків та якісними ознаками;

· оцінювати рівень сформованості регіональних соціально-економічних систем за принципами територіальності, комплексності, цілісності та глобальності.

Теоретичні питання:

1. Основні закони суспільного виробництва і закономірності розміщен­ня продуктивних сил, їх об’єктивний характер.

2. Закономірності розміщення виробництва та формування економіки регіонів.

3. Глобалізація і регіоналізація як закономірність розвитку сучасної економіки.

4. Принципи та фактори розвитку та розміщення продуктивних сил, їх суть.

5. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.

6. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування.

Навчальні завдання:

1. Визначити вплив різних факторів на розвиток і розміщення наукомістких галузей промисловості.

2.

Проаналізувати роль глобалізації і регіоналізації у формуванні соціально-економічної системи України та її регіонів.

3. Визначити та проаналізувати основні принципи формування регіональних соціально-економічних систем.

Творчі завдання:

1. Знайдіть спільні та відмінні риси теорій та моделей розміщення виробництва Й.Тюнена та А.Вебера та зробити висновки щодо можливостей використання цих моделей розміщення в наш час.

2. Порівняйте теорії розміщення виробництва В.Кристаллера та А. Льоша та поясніть, чому саме їх моделі відкрили прямий шлях до створення загальної теорії просторової економіки.

Форми проведення:

1. Усне опитування або експрес-контроль щодо знання змісту основних понять і теоретичних основ регіональної економіки.

2. Розгляд окремих дискусійних питань щодо впливу глобалізації і регіоналізації на територіальну організацію господарства України (обговорення виступів, питання до доповідача, доповнення до теми доповіді).

3. Дискусія щодо проблем формування регіональних економічних просторів в Україні (обговорення, аргументація, висновки).

4. «Мозковий штурм» на тему: «Проблеми формування та розвитку євро регіонів в Україні» (обговорення, аргументація висунутих пропозицій, висновки).

Предыдущая статья:ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами Следующая статья:Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
page speed (0.0118 sec, direct)