Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Значення принципів навчання для управління навчально-виховним процесом.  Просмотрен 375

 1. Індивідуальна, групова, фронтальна форма організації навчальної діяльності учня.
 2. Основні положення концепції особистісно зорієнтованого навчання.
 3. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності.
 4. Розкрийте взаємозв’язок між принципами і методами навчання.
 5. Розкрити поняття «виховний процес», його специфічні особливості.
 6. Виховання світогляду залежить від впливу на інтелект, еволюції, волю особистості, від її активної практичної діяльності.
 7. Загальна характеристика методів виховання за концепцією Г.І.Щукиною.
 8. Охарактеризуйте групу методів виховання спрямованих на формування переконань учнів.
 9. Основні функції класного організатора, напрямки виховної роботи з учнівським колективом.
 10. Завдання та зміст морального виховання
 11. Що таке комплексний підхід у вихованні? Його реалізація в умовах сучасної школи
 12. Шляхи формування розумової культури особистості.

Принципи (від лат. ргіncipium — начало, основа) — основоположні ідеї, вихідні положення, які визначають зміст, форми й методи навчальної роботи відповідно до мети виховання та закономірностей процесу навчання. Принципи навчання виконують регулятивну функцію з погляду моделювання дидактичних теорій і способу регуляції практики навчання. На них ґрунтуються підходи до навчання усіх дисциплін, визначаючи певною мірою їх зміст, засоби й прийоми навчальної роботи.

Принципи тісно пов'язані із закономірностями навчання. Вони відображують дидактичні закони та закономірності. На рівні гносеологічного явища принципи об'єктивно відображують сутність законів і закономірностей навчально-виховного процесу.

На основі загальнодидактичних принципів розробляють принципи фахових методик. При цьому відбувається конкретизація принципів вивчення окремих навчальних дисциплін з урахуванням їх особливостей.

Вимоги принципів навчання реалізуються через систему правил. Правила — це регулятивні судження про конкретні дії вчителя та учнів з метою реалізації вимог того чи того принципу.

У сучасній дидактиці визначальними є такі принципи навчання:

• науковості;

• систематичності та послідовності;

• свідомості;

• активності та самостійності;

• наочності;

• ґрунтовності;

• зв'язку навчання з практичною діяльністю;

• доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів;

• емоційності навчання.

Предыдущая статья:Методи навчання за характером пізнавальної діяльності. Следующая статья:Розкрийте взаємозв’язок між принципами і методами навчання.
page speed (0.0151 sec, direct)