Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Экономика

Тема 3. Теоретичні основи оподаткування 2018  Просмотрен 101

1. Економічна сутність податків

2. Функції податків

3. Класифікація податків

 

Література:

1. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2008.-567с.

2. Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.

3. Венгер В.В. Фінанси: навч пос./ для студ вищ. Навч. закл./ В.В.Венгер.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-432с.

4. Теорія фінансів: Підручник / За ред.. проф.. В.М. Федосова, С.І. Юрія.- К.: Центр учбової літератури, 2010.-576с.

 

1.Сутність і функції податків

Податки — фінансові відносини між державою і платниками податків з приводу примусового відчу­ження частини знову створеної вартості з метою формування централізованих фондів грошових ресурсів, необхідних для виконання державою її функцій.

Основні характерні особливості податку, порівняно з іншими обов'язковими платежами:

—справляння на умовах безповоротності. Повернення податку можливе тільки у разі його переплати або якщо законодавством передбачені пільги щодо цього податку;

—односторонній характер встановлення. Сплата податку не породжує зустрічного зобов'язання держави вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;

—сплачується лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децентралізованого фонду;

—не має цільового призначення;

—є виключно атрибутом держави і базується на актах вищої юридичної сили.

 

 

2. Функції податків

Функціями податків є фіскаль­на і розподільно-регулююча, контрольна.

Зміст фіскальної функції полягає в тому, що за допомогою податків форму­ються фінансові ресурси держави. Податки – основне (найважливіше) джерело доходів бюджетів різних рівнів.

Розподільно-регулююча функція полягає в тому, що з допомогою податків:

- відбувається перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту між дер­жавою та її суб'єктами;

- через елементи податку (об'єкт, суб'єкт оподаткуван­ня, ставка податку, податкові пільги та ін.) держава має змогу регулювати вар­тісні пропорції такого розподілу;

- змінюються пропорції функціонування ресурсів в економіці, здійснюється вплив на процес виробництва, нагромадження капіталу, інвестування, платоспроможний попит і пропози­цію;

- регулюються різні аспек­ти соціально-економічного життя на макрорівні, здійснюється вплив на конкретну по­ведінку платника податків на мікрорівні. Маніпулюючи пропорціями та режимами вилучення в суб'єктів господарювання або домогосподарств частки їх доходів, податок може відповідно змінювати напрями їхньої діяльності.

Контрольна функція забезпечує нагляд та контроль за своєчасністю, повнотою сплати податків платниками в Україні.

Контрольна функція реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна. З допомогою цієї функції оцінюють раціональність, збалансованість податкової системи, кожного важеля окремо, перевіряють, наскільки податки відповідають реалізації мети у сформованих умовах.

Соціально-економічний характер податку виявляється в одночасному існу­ванні податку як фіскального інструменту формування дохідної частини бю­джету та як інструменту економічного регулювання вартісних пропорцій роз­поділу ВВП та національного продукту. У цьому і виявляється природа податку. (Ю.Ф. Фінанси)

 

3.Класифікація податків

Податки можна класифікувати за певними ознаками (рис. 5.1).

Основними з класифікаційних ознак є такі:

1. За рівнем державних структур, що впроваджують податки (Ст.8 ПК):

- загальнодержавні податки і збори — обов'язкові платежі, які встановлюються Податковим Кодексом України.

Вони можуть формувати дохідну частину як державного, так і місцевих бюджетів. Ці податки є обов'язковими до сплати на усій території України.

- до місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

Місцеві податки та збори надходять виключно до місцевих бюджетів. Можуть бути обов'язковими та необов'язковими для встановлення певними місцевими радами.

2. За класифікацією доходів бюджету

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
Місцеві податки
Інші податки та збори

3. За економічним змістом об'єкта оподаткування:

— податки на доходи та прибутки — обов'язкові платежі, які справляються з чистого доходу з фізичних і юридичних осіб в момент його отримання. Безпосередніми об'єктами оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток чи валовий дохід підприємства;

—— податки на споживання — обов'язкові платежі, які справляються в процесі споживання товарів, робіт та послуг, причому їх сплата залежить не від результатів фінансово-господарської діяльності, а від розміру споживання. Вони справляються у вигляді непрямих податків і входять в ціну товару (ПДВ, акцизний податок, мито);

— майнові податки — обов'язкові платежі, які справляються внаслідок наявності конкретного виду майна, що знаходиться в приватній, колективній та державних формах власності.

— рентна плата - обов'язкові платежі, які справляються за користування надрами, радіочастотним ресурсом України; за використання води; за використання лісових ресурсів; за транспортування нафти і нафтопродуктів;

2. За формою оподаткування:

—прямі податки — обов'язкові платежі, які напряму сплачуються платником до бюджету держави залежно від розміру об'єкта оподаткування. Причому сплата такого податку призводить до вартісного зменшення об'єкта оподаткування (податок з прибутку підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно, плата за землю, податок з власників транспортних засобів);

—непрямі податки — обов'язкові платежі, які сплачуються платниками опосередковано через цінові механізми, причому сума податку не зменшує об'єкта оподаткування, а збільшує ціну товару (ПДВ, акцизний податок, мито).

4. За повнотою прав використання податкових надходжень (Бюджетний кодекс) :

—закріплені — обов'язкові платежі, які на тривалий період повністю чи частково закріплені як дохідне джерело конкретного бюджету (бюджетів);

—регулюючі — обов'язкові платежі, які можуть надходити до різних бюджетів. Таким чином, еволюція податкових відносин відображається в існуванні різноманітних форм і видів податків, які залежать від особливостей побудови і функціонування податкової системи держави.

Доходи Державного бюджету України на 2017 рік, тис.грн.     
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Податкові надходження 630 095 747,1 610 864 961,6 19 230 785,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 144 297 357,7 140 947 357,7 3 350 000,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 77 177 782,4 77 177 782,4
11020000 Податок на прибуток підприємств 67 119 575,3 63 769 575,3 3 350 000,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 49 591 292,4 49 591 292,4  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 315 000,0 315 000,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 715 900,0 715 900,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 44 072 311,1 44 072 311,1
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 3 626 560,2 3 626 560,2  
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4 521 165,9 4 521 165,9  
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 33 276 624,7 33 276 624,7  
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 2 647 960,3 2 647 960,3  
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 3 119 904,0 3 119 904,0
13080000 Рентна плата за транспортування 1 368 177,3 1 368 177,3
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 239 747,2 239 747,2  
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 128 430,1 1 128 430,1  
Внутрішні податки на товари та послуги 416 202 238,8 403 233 176,3 12 969 062,5
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 71 585 000,0 68 773 066,2 2 811 933,8
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 41 751 000,0 31 593 871,3 10 157 128,7
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 81 606 238,8 81 606 238,8
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 221 260 000,0 221 260 000,0
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 23 521 000,0 22 129 732,0 1 391 268,0
15010000 Ввізне мито 23 062 000,0 21 670 732,0 1 391 268,0
15020000 Вивізне мито 459 000,0 459 000,0
Місцеві податки 722 300,0   722 300,0
18050000 Єдиний податок 722 300,0 722 300,0
Інші податки та збори -4 238 441,8 -5 036 596,8 798 155,0
19010000 Екологічний податок 1 680 268,5 1 680 268,5
Предыдущая статья:Определение величины и структуры потерь среди населения. Следующая статья:Доходи бюджету Дніпропетровської області
page speed (0.1494 sec, direct)