Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Образование

Діяльності університету  Просмотрен 82

Порядок

Розрахунку складової рейтингового балу студента, що ураховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності

Для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній

діяльності університету

 

1. Розрахунок складової рейтингового балу студента, що ураховує його участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності та у громадському житті університету (далі – додатковий бал),базується на затверджених вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Показниках бального оцінювання рівня активності студентів у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності та у громадському житті університету» (додаток 1).

2. Додатковий бал студента є унормованою сумою балів (за 100-бальною шкалою оцінювання), за якими оцінюються його досягнення (рівень виконання функцій) за певними видами діяльності, та обчислюється за формулою:

,

де - бальна оцінка досягнень i-го студента за j-м рейтинговим списком (1 i ), - кількість студентів за j-м рейтинговим списком;

; – бальна оцінка рівня активності (участі) студента за k-м видом діяльності, що визначається за таблицями додатку 1 до цього Порядку;

- максимальне значення бальних оцінок (1 i ) за j-м рейтинговим списком.

Нормування додаткових балів студентів за j-м рейтинговим списком проводиться тільки у випадку, коли .

3. Додатковий бал студента розраховується на підставі бальних оцінок активності (участі) студента за відповідними видами діяльності, які відображаються у реєстрах балів, що формуються за принципом накопичення результатів. Відповідні реєстри складаються для кожної академічної групи й ведуться протягом навчального семестру уповноваженими на це особами (з числа науково-педагогічних працівників випускових кафедр) у порядку, визначеному деканами факультетів (директорами навчально-наукових інститутів).

4. Реєстри додаткових балів студентів формуються шляхом обробки персональних рейтинг-листів студентів (зразок заповнення наведено у додатку 2), які заповнюються кураторами академічних груп і подаються відповідальній особі кафедри разом з матеріалами, що підтверджують зазначену в них інформацію. Після обговорення та затвердження на засіданні кафедри персональні рейтинг-листи студентів подаються до деканату факультету (навчально-наукового інституту) для узагальнення, формування рейтингу призначення академічних стипендій та передачі відповідних пропозицій до стипендіальної комісії університету.

5. Відповідальність за додержання термінів формування реєстрів додаткових балів студентів, достовірність даних, наведених у персональних рейтинг-листах студентів, несуть завідувачі випускових кафедр.

6. Пропозиції щодо нарахування та кількості балів за участь студента у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності та у громадському житті мають право надавати: студент (особисто), голови рад студентів університету, факультету (навчально-наукового інституту), студентського містечка, гуртожитків, старости академічних груп, куратор академічної групи, керівник наукової роботи студента, завідувач випускової кафедри, керівник (тренер) збірної команди (спортивної секції) університету, керівник творчого (художнього) колективу університету, представники адміністрації факультету або університету. При цьому кожна така пропозиція має бути підтверджена відповідними матеріалами чи документами (рішення органів студентського самоврядування, копії наукових публікацій, дипломи, сертифікати, грамоти тощо).

7.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у пропозиції з нарахування додаткового балу студента, несе особа, яка її надала.

У випадку виявлення недостовірної інформації, відображеної у пропозиції щодо бальної оцінки активності (участі) студента за будь-яким видом діяльності, його сумарний додатковий бал вважається не визначеним і приймається рівним нулю.

8. Оцінювання рівня активності студентів у відповідності з пунктами 1.1- 1.5, 2.1-2.8, 4.2, 4.3, 5.3 «Показників бального оцінювання рівня активності студентів у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності та у громадському житті університету» проводиться за одним (максимальним) значенням показника bmax балів за відповідними видами діяльності. Оцінювання рівня активності студентів за іншими видами діяльності рекомендується проводити за балами, що знаходяться в інтервалах 0 ≤ b ≤ bmax .

9. Рішення щодо оцінювання роботи голів та членів студентських рад факультетів (навчально-наукових інститутів), гуртожитків приймаються відповідними студентськими радами та підтверджуються рішенням ради студентів університету.

Рішення щодо оцінювання роботи голови та членів ради студентів університету підтверджується рішенням цього органу студентського самоврядування шляхом таємного голосування не менше ніж 2/3 його членів.

Результати відповідних оцінювань вносяться до персональних рейтинг-листів студентів і подаються відповідальній особі кафедри разом з матеріалами, що підтверджують зазначену в них інформацію, для внесення до реєстру бальних оцінок рівня активності студентів у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності та у громадському житті університету.

10. За умови участі студента в роботі у виборних органах студентського самоврядування не повний період протягом поточного семестру, оцінка його рівня активності розраховується як пропорційна періоду відповідної роботи.

Поточні результати з оцінювання роботи студентів в структурі органів студентського самоврядування університету затверджуються на засіданнях відповідних органів наприкінці кожного поточного місяця та фіксуються у протоколах засідань.

11. Сформовані реєстри додаткових балів студентів передаються для розгляду та затвердження до робочих груп факультетів (навчально-наукових інститутів) з питань стипендіального забезпечення не пізніше ніж за тиждень до початку семестрового контролю знань студентів.

12. Робочі групи з питань стипендіального забезпечення оприлюднюють реєстри додаткових балів студентів на web-сторінках (на інформаційних стендах) факультетів (навчально-наукових інститутів) до початку семестрового контролю знань студентів.

13. Рейтингові списки студентів, відповідно до яких призначаються і виплачуються академічні стипендії, складаються за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни з урахуванням бального оцінювання рівня активності студентів у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності та у громадському житті університету. При цьому складова успішності ураховується у рейтинговому балі студента з ваговим коефіцієнтом 0.9, а додатковий бал – з коефіцієнтом 0.1.

14. Укладені відповідно до цього Порядку та підписані деканом та головою ради студентів факультету (директором навчально-наукового інституту) рейтингові списки студентів передаються до стипендіальної комісії університету протягом трьох днів з дня завершення сесійного контролю знань.

 

Перший проректор О.О. Кочубей

 

 

Додаток 1

 

Предыдущая статья:Экспресс-уход. Что это? Следующая статья:Навчальні досягнення
page speed (0.3885 sec, direct)