Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Экономика

Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів  Просмотрен 85

Тема 1. Сутність і функції фінансів 2018

1.Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів.

2.Сутність фінансів.

3.Функції фінансів.

 

Література:

1. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2008.-567с.

2. Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.

3. Теорія фінансів: Підручник / За ред.. проф.. В.М. Федосова, С.І. Юрія.- К.: Центр учбової літератури, 2010.-576с.

(О. 37, 38, 3, 36)

Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів

Як історична категорія, фінанси виникли одночасно з появою держави при розшаруванні суспільства на класи. У докапіталістичних формаціях більша частина потреб держави задовольнялась через встановлення натуральних повинностей і зборів, а грошові відносини почали розвиватися в армії.

Податок — Це найпростіша «фінансова клітинка» державних фінансів, в якій сфокусовані основні сутнісні ознаки і властивості фінансів.

З розпадом феодалізму і поступовим розвитком капіталістичної економіки все більшого значення набували грошові доходи і витрати держави. Частка натуральних зборів і повинностей почала різко зменшуватися.

З виділенням державної скарбниці і повним розмежуванням її від власності монарха (16-17ст.), фінанси стають важливою формою та методом надходження і витрачання грошових коштів на виконання державою своїх функцій. Такі зміни була передумовою виникнення понять, державних фінансів, державного бюджету, державного кредиту.

Найвищого розквіту фінанси досягли у 20 ст., коли функції держави набагато розширились і вдосконалились, а товарно-грошові відносини посіли значне місце в економічних системах. Значного розвитку набули державні і місцеві (регіональні) фінанси, фонди фінансових ресурсів цільового призначення, фінанси підприємницьких структур, тощо.

Причиною появи фінансів можна вважати потреби суб’єктів господарювання і держави у фінансових ресурсах, що забезпечують їх діяльність.

Таким чином, необхідність існування фінансів як історичної та економічної категорії зумовлена низкою факторів, головні з яких такі:

- наявність товарного виробництва і розвиток товарно-грошових відносин,

- виникнення та функціонування держави, інших суб’єктів фінансових відносин;

- дія об'єктивних економічних законів розвитку суспільства, ускладнення економічних зв’язків між суб’єктами.

Є декілька версій щодо походження терміну "фінанси".

Термін «фінанси» походить від латинського «finish», тобто кінець. У середньовіччі це слово вживали для позначення строку сплати, а потім і для визначення документів, що свідчили про погашення боргу, якими завершувалась угода. Пізніше терміном «фі­нанси» стали позначати будь-який примусовий платіж на користь держави.

Існує й інша точка зору, згідно з якою авторство терміна «фінанси» належить фран­цузькому вченому Ж. Бодену, який у 1577 р. опублікував свою працю «Шість книг про республіку». Із старофранцузької мови «fine» (платити, оплачувати) цей термін перей­шов в усі мови світу.

У 16-17 ст. у Німеччині під терміном «фінанси» розуміли хитрість, підступність, здирництво, віроломство, тощо.

 

Предыдущая статья:Тема 1: Сущность, классификация, номенклатура издержек. Следующая статья:Сутність фінансів
page speed (0.0138 sec, direct)