Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Тема 12. Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті.  Просмотрен 187

 1. Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків
 2. Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
 3. Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози.
 4. Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
 5. Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів.
 6. Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.
 7. Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.
 8. Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
 9. Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів.
 10. Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
 11. Тема 15. Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці.
 12. Эволюция мочеполовых протоков

 

1. Частина сечовини в кишечнику гідролізується ферментом бактерій до вільного аміаку.

Який фермент бактерій гідролізує сечовину?

A *Уреаза

B Аргіназа

C Уриказа

D Урокіназа

E Амілаза

 

2. При термічній обробці їжи спостерігаються зміни просторової структури білка. Цей процес отримав назву:

A *диаліз

B денатурація

C висолювання

D ренатурація

E гідратація

 

3. Травні ферменти підшлункової залози виробляються у неактивному стані. Який фермент у кишечнику запускає перетворення проферментів у ферменти?

A *Хімотрипсин

B Лактаза

C Амінопептидаза

D Амілаза

E Ентерокіназа

 

4. Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним чином здійснюють ентеральні перетворення?

A *Гідролази

B Оксидоредуктази

C Трансферази

D Ліази

E Лігази

 

5. Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод.

A *Целюлоза

B Крохмаль

C Сахароза

D Глікоген

E Лактоза

 

6. У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювоту, а періодично – пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?

A *Галактозо-1-фосфат-уридилтрансферази

B Тирозинази

C Глюкокінази

D Каталази

E Ксантиноксидази

 

7. Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

A *Лактаза

B Мальтаза

C Сахараза

D Ліпаза

E Пептидаза

 

8. Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний гідролізувати a-1,4- глікозидні зв'язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент.

A *a-Амілаза

B Фосфатаза

C Ентерокіназа

D Хімотрипсин

E Лізоцим

 

9. Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в

організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення

розщеплення лактози:

A *Лактази

B Мальтази

C Сахарази

D Ліпази

E Пептидази

 

10. Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:

A *Глікозидний

B Водневий

C Пептидний

D Амідний

E Фосфодиефірний

 

11. У дванадцятипалій кишці під впливом ферментів підшлункової залози відбувається перетравлення різних компонентів їжи. Який з перелічених

ферментів гідролізує глікозидні зв'язки вуглеводів?

A *a-Амілаза

B Трипсин

C Карбоксипептидаза

D Ліпаза

E Еластаза

 

12. Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для травлення ліпідів. Назвіть ці продукти.

A *Жовчні кислоти

B Катехоламіни

C Кортикостероїди

D Ацетил-КоА

E Кальциферол

 

13. У хворого в крові підвищений вміст хіломікронів, особливо після вживання їжі, збагаченої жирами, виявлено гіперліпопротеїнемію І типу, яка пов'язана з порушенням синтезу:

A *Ліпопротеїнліпази

B Аденілатциклази

C Протеїнкінази

D Фосфоліпази С

E Простагландинсинтетази

 

14. Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:

A *Лінолева

B Пальмітинова

C Масляна

D Стеаринова

E Капронова

 

15. Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:

A *Складноефірний

B Пептидний

C Глікозидний

D Водневий

E Амідний

 

16. Рослинні олії є обов’язковим компонентом раціону живлення людини. Назвіть один з вітамінів, який входить до їх складу.

A *Вітамін F

B Вітамін С

C Вітамін В3

D Вітамін В6

E Вітамін В1

 

17. Ентеральний обмін ліпідів є можливим за наявності цілої низки умов. Які з перелічених речовин забезпечують емульгування жирів, активування ліпази, всмоктування жирник кислот?

A *Жовчні кислоти

B Холестерин

C Глюкоза

D Амінокислоти

E Соляна кислота

 

18.

У хворого плазма крові має молочний колір через високий вміст хіломікронів. При цьому спостерігається порушення розщеплення триацилгліцеролів. Дефект активності якого фермента спостерігається у пацієнта?

A *Ліпопротеїнліпази.

B Амілази.

C Трипсину.

D Холестеролестерази.

E Лактази.

 

19. Хворому для покращення травлення жирної їжі призначено препарат жовчі. Які компоненти даного препарату приймають участь в емульгуванні жирів?

A *Жовчні кислоти

B Холестерин

C Дигліцериди

D Амінокислоти

E Вищі жирні кислоти

 

20. У хлопчика з непрохідністю кишечника збільшено виділення індикану з сечею, який

утворюється в печінці внаслідок реакції кон'югації індоксилу з:

A *Фосфоаденозинфосфосульфатом

B Галактозою

C Серином

D Глутатіоном

E Ацетил-Ко А

 

21. У хворого знижений транспорт амінокислот у ентероцити кишки. Яка речовина бере участь у цьому процесі:

A *Аланін

B Глутатіон

C Ансерин

D Орнітин

E Глюкоза

 

22. Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок

вони розщеплюють:

A *Пептидний

B Глікозидний

C Водневий

D Ефірний

E Фосфодиефірний

 

23. Травлення білків у шлунку відбувається під дією пепсину, який виділяється у вигляді неактивного пепсиногену. Перетворення пепсиногену на пепсин здійснюється шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під дією:

A Хлоридної кислоти

B Сульфатної кислоти

C Оцтової кислоти

D Жовчних кислот

E Амінокислот

 

24. Молодим батькам добре відомо, що моторика шлунково-кишкового тракту немовлят на

декілька порядків вища, ніж у дорослих. Який фермент сприяє швидкому перетравленню

білків - казеїногенів молока у шлунку дітей?

A *Ренін (хімозин)

B Ліпаза

C Трипсин

D Хімотрипсин

E Проеластаза

 

25. При кишкових інфекціях можливе утворення отруйних продуктів. Назвіть, яка токсична сполука утворюється з тирозину у товстому кишечнику під дією ферментів мікроорганізмів?

A Фенол

B Індол

C Путресцин

D Кадаверин

E Орнітин

 

26. У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?

A *Пепсину

B Трипсину

C Хімотрипсину

D Еластази

E Амінопептидази

 

27. Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?

A *Гістамін

B Диоксифенілаланін

C Тирамін

D Дофамін

E ГАМК

 

28. У хворого діагностовано ахілію. Який протеолітичний фермент буде за цих умов

заміщувати каталітичну дію пепсину у травленні білків їжі?

A *Хімотрипсин

B Ліпаза

C Ренін

D Альфа-амілаза

E Еластаза

 

29. У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакцій знешкодження токсичних продуктів у печінці?

A *Індикану

B Молочної кислоти

C Сечової кислоти

D Креатину

E Ацетону

 

30. У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози

необхідно застосувати :

A *Інгібітори протеолітичних ферментів

B Інсулін

C Трипсиноген

D Антибіотики

E Сульфаніламідні препарати

 

31. Перетравлювання білків у травному тракті - комплексний процес їх гідролізу до вільних амінокислот і пептидів. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в дванадцятипалій кишці?

A *Трипсин, хімотрипсин

B Ентерокіназа, ліпаза

C Амілази

D Пепсин, гастриксин

E Фосфоліпази

 

32. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину.

Травлення і всмоктування яких речовин порушене?

A *білків

B ліпідів

C полісахаридів

D нуклеїнових кислот

E дисахаридів

 

33. При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації хлоридної

кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

A *Пепсину

B Амілази

C Ліпази

D Дипептидази

E Гексокінази

 

34. При деяких захворюваннях шлунка призначають пепсин, який являє собою протеолітичний фермент. Вкажіть хімічні зв`язкі, на які він діє.

A *Пептидні

B Глікозидні

C Ефірні

D Дисульфідні

E Водневі

 

35. Під час шлункової секреції виділяються протеолітичні ферменти у вигляді проферментів. Вкажіть, який фермент активується хлоридною кислотою?

A *Пепсин.

B Трипсин.

C Амілаза.

D Ліпаза.

E Хімотрипсин.

 

36.

Травні ферменти підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Який фермент у кишечнику запускає перетворення проферментів у ферменти?

A * Ентерокіназа

B Лактаза

C Амінопептидаза

D Амілаза

E Хімотрипсин

 

37. У клініці для парентерального білкового харчування, використовують фармпрепарати

гідролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається за наявністю незамінних

амінокислот. Вкажіть, яка із перерахованих амінокислот відноситься до незамінних:

A *Метіонін

B Цистеїн

C Аланін

D Серин

E Гліцин

 

38. У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику:

A *Індол

B Сечова кислота

C Молочна кислота

D Сечовина

E Кетонові тіла

 

39. В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних

речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину?

A *Путресцин

B Індол

C Фенол

D Лізин

E Аргінін

 

40. Гормон місцевої дії гістамін утворюється в легенях, травній системі, шкірі. Він є вазодилятатором. Вкажіть, в результаті декарбоксилювання якої сполуки він утворюється:

A *Гістидину

B Валіну

C Аланіну

D Серину

E Треоніну

 

41. У чоловіка, який страждає хронічною непрохідністю кишечника, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Яка токсична речовина утворюється у цьому випадку з триптофану:

A *Індол

B Білірубін

C Лактат

D Креатин

E Глюкоза

 

42. Виділення травних соків слизовою шлунково-кишкового тракту регулюється різними

чинниками. Який гормон місцевої дії здатний впливати на цей процес?

A *Гастрин

B Ангіотензин

C Брадикінін

D Ендорфін

E Кальцитріол

 

43. У пацієнта закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цього стану?

A *Білірубіну

B Кетонових тіл

C Сечової кислоти

D Креатиніну

E Глюкози

 

44. У чоловіка біль у правому підребер'ї, кал ахолічний. Знебарвлення калових мас у

даного пацієнта зумовлене відсутністю в них:

A *Стеркобіліну

B Гемоглобіну

C Білірубіну

D Альбуміну

E Скатолу

 

45. Виведення індикану є діагностичним критерієм підсиленого гниття білків у кишечнику. Укажіть кінцевий продукт "гниття" триптофану у товстому кишечнику.

A. *Індол

B. Путресцин

C. Бензойна кислота

D. Меркаптан

E. Сірководень

 

46. Трипсин здатний самостійно забезпечувати свою активацію. Яким терміном називається здатність активної форми ферменту каталізувати власне утворення з попередника?

A. *Аутокаталіз

B. Конкурентне інгібування

C. Хімічна модифікація

D. Фосфорилування

E. Дефосфорилування

 

47. Після прийому молока у однорічної дитини розвинулась діарея, пронос, вздуття кишечнику.

Дефіцит якого фермента має місце у малюка?

A. *Лактази

B. Мальтази

C. Альдолази

D. Гексокінази

E. Глікозидази

 

48. Важливу роль у перетравленні ліпідів у кишечнику відіграють жовчні кислоти. За хімічною структурою жовчні кислоти є похідними:

A. *Холестеролу

B. Амінокислот

C. Гліцеролу

D. Жирних кислот

E. Пуринових нуклеотидів

 

49. У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати :

A. *Інгібітори протеолітичних ферментів

B. Інсулін

C. Трипсиноген

D. Антибіотики

E. Сульфаніламідні препарати

 

50. У хворого виявлено стан ахлоргідрії. Призначення якого ферментативного фармпрепарату йому необхідно в такій ситуації?

A. *Пепсину

B. Кокарбоксилази

C. Сукцинатдегідрогенази

D. Креатинфосфокінази

E. Гексокінази

 

51. Гальмування синтезу жовчних кислот з холестерину у печінці експериментальної тварини привело до порушення перетравлення ліпідів. Яка роль цих кислот в ентеральному обміні ліпідів?

A. *Емульгують харчові ліпіди

B. Підтримують лужне середовище у кишківнику

C. Беруть участь у синтезі ліпідів

D. Входять до складу ЛПНЩ

E. Активують утворення хіломікронів

 

52. Хворий скаржиться на біль в епігастрії оперізуючого характеру.

При обстеженні виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також непертравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні вказані явища?

A.* Гострий панкреатит

B. Гастрит

C. Інфекційний гепатит

D. Гострий апендицит

E. Ентероколіт

 

53. Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?

A *Гістамін

B Диоксифенілаланін

C Тирамін

D Дофамін

E ГАМК

 

54. При нападi калькульозного холециститу в хворого з’явився омилений кал, стеаторея. Про порушення якого етапу жирового обмiну свiдчать данi змiни?

A. *Перетравлення, всмоктування і видiлення жиру

B. Всмоктування жиру

C. Промiжний обмiн жирiв

D. Обмiн жирiв у жировiй тканинi

E. Порушення депонування

 

55. У дитини 5-ти рокiв при вживаннi молока часто вiдзначається здуття живота, спастичний бiль та пронос. Цi симптоми виникають через 1-4 години пiсля вживання всього однiєї дози молока. Вказана симптоматика зумовлена дефiцитом ферментiв, що розщеплюють:

A. *Лактозу

B. Глюкозу

C. Мальтозу

D. Сахарозу

E. Фруктозу

 

56. Харчовi волокна, якi є компонентами рослинної їжi, вiдiграють важливу роль у профiлактицi захворювань органiв шлунково-кишкового тракту. Який основний полiсахарид входить до складу клiтинних стiнок рослин?

A. *Целюлоза

B. Крохмаль

C. Глiкоген

D. Хiтин

E. Хондроїтинсульфат

 

57. Перетравлювання лiпiдiв потребує наявностi лiпаз, емульгаторiв та слабколужного рН. У якому вiддiлi ШКТ формуються данi умови?

A. *Дванадцятипала кишка

B. Ротова порожнина

C. Шлунок

D. Стравохiд

E. Товстий кишечник

 

Предыдущая статья:Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів. Следующая статья:Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
page speed (0.0119 sec, direct)