Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.  Просмотрен 122

 1. Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків
 2. Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
 3. Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози.
 4. Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
 5. Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів.
 6. Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.
 7. Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
 8. Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів.
 9. Тема 12. Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті.
 10. Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
 11. Тема 15. Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці.
 12. Центры автономной нервной системы

 

1. У дитини першого року життя спостерігається збудженість, відставання у фізичному та розумовому розвитку. Лікар запідозрив спадкове захворювання фенілкетонурію. Визначення в сечі якої речовини є підтвердженням цього діагнозу?

A * Фенілпірувату

B Пірувату

C Сечової кислоти

D Фенілаланіну

E Глутамату

 

2. У чоловіка наявні ознаки альбінізму: біляве волосся, висока чутливість до сонячного світла, зниження зору. Порушення обміну якої амінокислоти має місце у пацієнта?

A * Тирозину

B Метіоніну

C Проліну

D Гістидину

E Валіну

 

3. У хворих з важкими станами депресії знижується рівень серотоніну у мозку та

спинномозковій рідині. Яка амінокислота є попередником серотоніну?

A * Триптофан

B Треонін

C Тирозин

D Глутамінова кислота

E Аспарагінова кислота

 

4. У чоловіка виявлено гіповітаміноз вітаміну РР. Вживання якої амінокислоти з їжею частково компенсує потреби організму хворого у вітаміні PP?

A *Триптофану

B Фенілаланіну

C Валіну

D Аргініну

E Метіоніну

 

5. При алкаптонурії відбувається надмірне виділення з сечею гомогентизинової кислоти. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов`язано виникнення цього захворювання?

A * Тирозину

B Триптофану

C Аланіну

D Метіоніну

E Аспарагіну

 

6. У пацієнта відсутні пігменти у шкірі, волоссі, радужці ока, знижена гострота зору і спостерігається світлобоязнь. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною даної патології?

A *Тирозинази

B Глюкокінази

C Уридилтрансферази

D Ксантиноксидази

E Каталази

 

7. Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?

A * Тирозину

B Аспарагіну

C Глутамату

D Триптофану

E Аргініну

 

8. У клініці для парентерального білкового харчування, використовують фармпрепарати гідролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається за наявністю незамінних амінокислот. Вкажіть, яка із перерахованих амінокислот відноситься до незамінних:

A *Метіонін

B Цистеїн

C Аланін

D Серин

E Гліцин

 

9. У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною речовиною для організму.

Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону:

A *Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин

B Аспарагінова кислота, валін, серин

C Лізин, метіонін, триптофан

D Фенілаланін, лізин, тирозин

E Ізолейцин, гістидин, аланін

 

10. Донором метильної групи для метилювання лікарських речовин може слугувати активна форма однієї із сульфурвмісних амінокислот. Виберіть її:

A * Метіонін

B Гліцин

C Глутамін

D Тирозин

E Глутамат

 

 

11. Биогені аміни в тканинах підлягають окислювальному дезамінуванню. За участю якого фермента це відбувається?

A * Моноаміноксидази

B Трансамінази аспартата

C Трансамінази аланіна

D Декарбоксилази

E Ацетилхолінестерази

 

12. При обстеженні хворого встановлено діагноз алкаптонурія. Дефіцитом якого фермента зумовлена ця патологія?

A * Оксидази гомогентизинової кислоти

B Діаміноксидази

C Ацетилхолінестерази

D Тироксингідроксилази

E Моноамінооксидази

 

13. Ароматичні амінокислоти, які входять до складу природних білків, можна виявити

специфічною реакцією:

A * ксантопротеїновою

B біуретовою

C Фоля

D з реактивом Фелінга

E нінгідриновою

 

14. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз – альбінізм. Дефіцит якого фермента має місце?

A * Тирозинази

B Аргінази

C Карбоангідрази

D Гістидиндекарбоксилази

E Гексокінази

 

15. У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

A. *Фенілаланіна

B. Сукцината

C. Лактата

D. Аспартата

E. Малата

 

16.

При альбінізмі в організмі не відбувається утворення пігменту меланіну. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов'язано виникнення цього захворювання?

A *Фенілаланіну.

B Метіоніну.

C Аланіну.

D Глутаміну.

E Аспарагіну.

 

17. В процесі декарбоксилювання 5-гідрокситриптофану утворюється біогенний амін, що має судиннозвужувальну дію. Назвіть цей біогенний амін.

A *Серотонін

B Гістамін

C Гама-аміномасляна кислота

D Путресцин

E Кадаверин

 

18. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на неможливість перебуття під сонячними променями. Мають місце опіки шкіри, порушення зору. Було встановлено діагноз: альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?

A. *Тирозіназа

B. ДОФА-оксидаза

C. Орнітинкарбамоїлтрансфераза

D. Фенілаланінгідроксилаза

E. Аргіназа

 

20. У хворого 46-ти років в сироватці крові виявлено підвищення активності креатинфосфокінази. Про яку патологію слід думати?

A. *Інфаркт міокарду

B. Гемолітична анемія

C. Ниркова недостатність

D. Хронічний гепатит

E. Гострий панкреатит

21. Виведення індикану є діагностичним критерієм підсиленого гниття білків у кишечнику.

Укажіть кінцевий продукт "гниття" триптофану у товстому кишечнику.

A. *Індол

B. Путресцин

C. Бензойна кислота

D. Меркаптан

E. Сірководень

 

22. Психоемоційні стани людини (тривога, неспокій, агресивність, імпульсивність) пов’язані із надлишком серотоніну. За хімічною структурою цей біогенний амін є похідним амінокислоти:

A. *Триптофану

B. Гліцину

C. Аргініну

D. Серину

E. Метіоніну

 

23. Оцінити антитоксичну функцію печінки можна пробою Квіка. Для цього пацієнту вводять бензоат натрію, який в печінці перетворюється на гіпурову кислоту. Яка ароматична амінокислота може бути джерелом бензойної кислоти?

A. *Фенілаланін

B. Гліцин

C. Аспартат

D. Глутамат

E.

Лізин

 

24. До продуктів гниття амінокислот в кишечнику належить сполука кадаверин, что відома своїм несприятливим запахом. Вона утворюється з амінокислоти:

A. *Лізину

B. Гліцину

C. Аланіну

D. Валіну

E. Серину

 

25. Фосфоаденозилфосфосульфат є активної формою сульфатної кислоти, яка приймає участь у фазі кон’югації метаболізму ксенобіотиків у печінці. З якої амінокислоти утворюється сульфат?

A. *Цистеїну

B. Аланіну

C. Серину

D. Гліцину

E. Аргініну

 

26. При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого ферменту зумовлена ця патологiя?

A. *Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенiлаланiнгiдроксилаза

C. Тирозиназа

D. Тироксингiдроксилаза

E. Моноамiнооксидаза

 

 

Предыдущая статья:Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз. Следующая статья:Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
page speed (0.187 sec, direct)