Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.  Просмотрен 167

 1. Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків
 2. Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
 3. Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози.
 4. Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
 5. Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів.
 6. Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.
 7. Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
 8. Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів.
 9. Тема 12. Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті.
 10. Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
 11. Тема 15. Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці.
 12. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

 

1. У жінки 56 років жовчно-кам’яна хвороба. Яка сполука переважно входить до складу

жовчних каменів?

A * Холестерин

B Стеркобілін

C Сечовина

D Холева кислота

E Хенодезоксихолева кислота

 

2. Хворого, що страждає на атеросклероз, доставили у приймальне відділення міської

лікарні з ознаками загострення жовчно-кам’яної хвороби. Яка речовина превалює у складі жовчних кам’янців у цього пацієнта?

A * Холестерин

B Сечова кислота

C Альбумін

D Фосфати

E Сечовина

 

3. За умов голодування розвивається кетоацидоз. Зростання рівня якого метаболіту в крові служить ознакою розвитку цього стану?

A *Ацетоацетату

B Оксалоацетату

C Малонату

D Бета-гідрокси-бета-метил-глутарил-КоА

E Ацетил-КоА

 

4. У хворого інфарктом міокарда з метою профілактики ускладнень були призначені

статини, інгібітори синтезу холестерину. Активність якого ферменту вони гальмують?

A *Бета-ГОМК-редуктази

B Гідроксилази

C Лецитин-холестерин-ацилтрансферази

D Естерази

E Оксигенази

 

5. У хворого в крові підвищений вміст хіломікронів, особливо після вживання їжі, збагаченої жирами, виявлено гіперліпопротеїнемію І типу, яка пов'язана з порушенням синтезу:

A *Ліпопротеїнліпази

B Аденілатциклази

C Протеїнкінази

D Фосфоліпази С

E Простагландинсинтетази

 

6. Хворий страждає на атеросклероз судин головного мозку. Аналіз крові виявив гіперліпопротеїнемію. Вміст якого класу ліпопротеїнів плазми крові найбільш вірогідно збільшений в цьому випадку?

A *Ліпопротеїни низької щільності

B Ліпопротеїни високої щільності

C Хіломікрони

D Комплекси глобулінів зі стероїдними гормонами

E Комплекси жирних кислот з альбумінами

 

7. При запальних процесах в жовчному міхурі порушуються колоїдні властивості жовчі. Це може призвести до утворення жовчних каменів. Кристалізація якої речовини є однією з причин їх утворення?

A *Холестерину

B Альбуміну

C Гемоглобіну

D Уратів

E Оксалатів

 

8. У чоловіка є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з перерахованих нижче показників біохімічного аналізу крові найбільш ймовірно для цього стану?

A * Рівня ліпопротеїнів низької щільності

B Рівня ліпопротеїнів високої щільності

C Рівня хіломікронів

D Активності ЛДГ5

E Активності панкреатичної ліпази

 

9. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?

A *Арахідонова.

B Олеїнова.

C Пальмітинова.

D Стеаринова.

E Пальмітоолеїнова.

 

10. У хворого плазма крові має молочний колір через високий вміст хіломікронів. При цьому спостерігається порушення розщеплення триацилгліцеролів. Дефект активності якого фермента спостерігається у пацієнта?

A *Ліпопротеїнліпази.

B Амілази.

C Трипсину.

D Холестеролестерази.

E Лактази.

 

11. Хворому для покращення перетравлення жирної їжи призначено препарат жовчі. Які компоненти цього препарату приймають участь в эмульгуванні жирів?

A *Жовчні кислоти;

B Холестерин;

C Дигліцериди;

D Амінокислоти;

E Вищі жирні кислоти.

 

12. Транспортною формою ліпідів в крові є ліпопротеїни. У вигляді якого комплексу переважно транспортується холестерин до печінки?

A * ЛПВЩ

B ЛПНЩ

C ЛПДНЩ

D Інтерферонів

E Альбумінів

 

13. При нападі калькульозного холециститу у хворого з'явився омилюваний кал, стеаторея. Про порушення якого етапу жирового обміну свідчать дані зміни?

A. *Перетравлення та всмоктування

B. Депонування

C. Проміжний обмін

D. Обмін в жировій тканині

E. Транспорт

 

14. У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?

A. * Жовчні кислоти

B. Лецитин

C. Холестерин

D. Жовчні пігменти

E. Бікарбонати

15. Для лікування та профілактики атеросклерозу використовують препарати різних груп. До гіпохолестеринемічних препаратів ліпідної природи можна віднести:

A. *Поліненасичені жирні кислоти

B. Статини

C. Алопуринол

D. Гепарин

E. Аспірин

 

16. У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?

A. *Ліпопротеїни низької щільності

B. Ліпопротеїни проміжної щільності

C. Хіломікрони

D. Ліпопротеїни дуже низької щільності

E. Ліпопротеїни високої щільності

 

17. Хворий страждає атеросклерозом судин головного мозку. Аналіз крові виявив гіперліпопротеїнемію. Вміст якого класу ліпопротеїнів плазми, найбільш вірогідно, збільшено в цьому випадку?

A.*Ліпопротеїни низької щільності

B. Комплекси жирних кислот з альбумінами

C. Комплекси глобулінів зі стероїдними гормонами

D. Ліпопротеїни високої щільності

E. Хіломікрони

 

18. Транспортною формою ліпідів в крові є ліпопротеїни. У вигляді якого комплексу переважно транспортується холестерин до печінки?

A. *Ліпопротеїни високої щільності

B. Альбуміни

C. Інтерферони

D. Ліпопротеїни низької щільності

E. Ліпопротеїни дуже низької щільності

 

19. При обстеженні у хворого виявлено підвищення вмісту ліпопротеїнів низької щільності в сироватці крові. Наявність якого захворювання можна очікувати у цього хворого?

A. *Атеросклероз

B. Гломерулонефрит

C. Гострий панкреатит

D. Гастрит

E. Запалення легень

 

20. Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?

A. * Метіонін

B. Аргінін

C. Аспартат

D. Пролін

E. Аланін

 

21. У пацієнта діагностовано дефіцит карнітину. Вміст яких сполук найбільш імовірно зросте в плазмі крові пацієнта?

A. *Жирних кислот

B. Кетонових тіл

C. Моносахаридів

D. Гемпротеїнів

E. Пептидів

 

22. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?

A. *Арахідонова.

B. Олеїнова.

C. Пальмітинова.

D. Стеаринова.

E.

Пальмітоолеїнова.

 

23. Транспорт ліпідів в крові здійснюють ліпопротеїни. Укажіть ліпіди, транспорт яких, переважно, забезпечують хіломікрони крові:

A. *Екзогенні тригліцериди

B. Ендогенні тригліцериди

C. Ендогенний холестерол

D. Ендогенні фосфоліпіди

E. Естери холестеролу

 

24. Важливу роль у перетравленні ліпідів у кишечнику відіграють жовчні кислоти. За хімічною структурою жовчні кислоти є похідними:

A. *Холестеролу

B. Амінокислот

C. Гліцеролу

D. Жирних кислот

E. Пуринових нуклеотидів

 

25. У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в крові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це захворювання:

A. *Гіперкетонемія

B. Гіпохолестеринемія

C. Гіпокетонемія

D. Гіполіпопротеїнемія

E. Гіпофосфоліпідемія

 

26. Функція кожного класу ліпопротеїнів, що транспортують різні групи ліпідів, специфічна. Які з них транспортують холестерол від тканин до печінки, попереджуючи розвиток атеросклерозу?

A. * ЛПВГ

B. ЛПНГ

C. ЛПДНГ

D. Хіломікрони

E. ЛППГ

 

27. Порушення транспорту глюкози до клітин викликає енергетичний голод та переключення метаболізму на утилізацію кетонових тіл. При якій патології спостерігається кетонемія в організмі?

A. *Цукровий діабет

B. Гострий панкреатит

C. Атеросклероз

D. Ревматизм

E. Гострі вірусні інфекції

 

28. Пацієнтові при атеросклерозі та загрозі утворення тромбів профілактично призначають аспірин (ацетилсаліцилову кислоту). Біохімічною основою терапевтичного ефекту препарату є пригнічення синтезу:

A. *Тромбоксанів

B. Арахідонової кислоти

C. Лейкотриєнів

D. Фосфоліпідів

E. Холестеролу

 

29. Для лікування та профілактики атеросклерозу застосовують препарати різних груп. До гіпохолестеринемічних препаратів ліпідної природи можна віднести:

A. * Поліненасичені жирні кислоти

B. Статини

C. Алопуринол

D. Гепарин

E. Аспірин

 

30. При феохромоцитомі підвищується секреція адреналіну і норадреналіну. При цьому концентрація вільних жирних кислот перевищує нормальний рівень. Активація якого ферменту призводить до гіперліпідемії за цих умов?

A. *Тригліцеридліпази

B. Фосфоліпази С

C. Фосфоліпази А2

D. Фосфоліпази А1

E. Глікогенфосфорилази

 

31. Хворому з діагнозом атеросклероз судин призначили препарат лінетол, що містить незамінні жирні кислоти. Яка з названих кислот обов`язково входить до складу препарату?

A. * Лінолева

B. Пальмітинова

C. Кротонова

D. Стеаринова

E. Олеїнова

 

32. У кардiологiчному вiддiленнi знаходиться хворий 64-х рокiв з дiагнозом: атеросклероз, IХС, стенокардiя спокою.При лабораторному дослiдженнi у плазмi

кровi виявлений високий рiвень лiпопротеїдiв. Збiльшення яких лiпопротеїдiв у плазмi кровi вiдiграє провiдну роль у патогенезi атеросклерозу?

A. *Лiпопротеїди низької щiльностi

B. Хiломiкрони

C. Альфа-лiпопротеїди

D. Лiпопротеїди високої щiльностi

E. Комплекси жирних кислот з альбумi-

нами

 

34. Лiпопротеїни кровi роздiляють методом електрофорезу, а їх шлях в електричному полi залежить вiд вмiсту бiлка у фракцiях. Якi лiпопротеїни мiстять найменше бiлка та знаходяться на електрофореграмi найближче до старту?

A. *Хiломiкрони

B. Лiпопротеїни високої густини

C. Лiпопротеїни низької густини

D. Лiпопротеїни дуже низької густини

E. Лiпопротеїни промiжної густини

 

Тема 8. Загальні шляхи перетворення амінокислот. Детоксикація аміаку, біосинтез сечовини.­­­

1. При патологічному процесі у сироватці крові збільшилась концентрація аміаку. Вкажіть основний шлях його знешкодження:

A *Синтез сечовини

B Синтез гліцину

C Синтез амонійних солей

D Синтез сечової кислоти

E Синтез аланіну

 

2. У хлопчика з непрохідністю кишечника збільшено виділення індикану з сечею, який утворюється в печінці внаслідок реакції кон'югації індоксилу з:

A *Фосфоаденозинфосфосульфатом

B Галактозою

C Серином

D Глутатіоном

E Ацетил-Ко А

 

3. У хворого знижений транспорт амінокислот у ентероцити кишки. Яка речовина бере участь у цьому процесі:

A *Глутатіон

B Аланін

C Ансерин

D Орнітин

E Глюкоза

 

4. При таких хворобах як тиреотоксикоз, туберкульоз та ін. посилюється катаболізм власних білків організму. Посиленим синтезом в печінці та екскрецією з сечею якої сполуки супроводжується цей процес?

A * Сечовини

B Глюкози

C Ацетонових тіл

D Жирних кислот

E Нуклеотидів

 

5. Природні пептиди можуть виконувати різноманітні функції. Який біологічно активний пептид є одним з головних антиоксидантів і виконує коферментні функції?

A * Глутатіон

B Брадикінін

C Окситоцин

D Ліберин

E Ансерин

 

6. Деякі біогенні аміни є потужними судинорозширюючими агентами, які у високих концентраціях можуть викликати різке падіння артеріального тиску. Вкажіть таку сполуку.

A * Гістамін

B Адреналін

C Гліцин

D Путресцин

E Норадреналін

 

7. При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефалічний бар’єр, а саме:

A * ДОФА

B Триптофан

C ГАМК

D Норадреналін

E Адреналін

 

8. Відомо, що орнітиновий цикл є основним шляхом знешкодження аміаку у людини.

Яка речовина є кінцевим продуктом знешкодження аміаку?

A * Сечовина

B Сечова кислота

C Аргінін

D Цитрулін

E Карбамоїлфосфат

 

9. Фармакологічна дія деяких антидепресантів пов'язана з детоксикацією біогенних амінів у головному мозку. Який фермент інактивує біогенні аміни?

A * Моноамінооксидаза

B Декарбоксилаза

C Лактатдегідрогеназа

D Дезаміназа

E Трансаміназа

 

10. Молодим батькам добре відомо, що моторика шлунково-кишкового тракту немовлят на декілька порядків вища, ніж у дорослих. Який фермент сприяє швидкому перетравленню білків - казеїногенів молока у шлунку дітей?

A * Ренін (хімозин)

B Ліпаза

C Трипсин

D Хімотрипсин

E Проеластаза

 

11. У чоловіка виявлено гіповітаміноз вітаміну РР. Вживання якої амінокислоти з їжею частково компенсує потреби організму хворого у вітаміні PP?

A *Триптофану

B Фенілаланіну

C Валіну

D Аргініну

E Метіоніну

 

12. Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?

A *Гістамін

B Диоксифенілаланін

C Тирамін

D Дофамін

E ГАМК

 

13. У хворого діагностовано ахілію. Який протеолітичний фермент буде за цих умов заміщувати каталітичну дію пепсину у травленні білків їжі?

A *Хімотрипсин

B Ліпаза

C Ренін

D Альфа-амілаза

E Еластаза

 

14. У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакцій знешкодження токсичних продуктів у печінці?

A *Індикану

B Молочної кислоти

C Сечової кислоти

D Креатину

E Ацетону

 

15. Для лікування епілепсії призначено глутамінову кислоту. Яка сполука, що утворюється з глутамату, здатна коригувати прояви епілепсії?

A *Гама-аміномасляна кислота

B Серотонін

C Гістамін

D Аспарагін

E Дофамін

 

16. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене?

A * білків

B ліпідів

C полісахаридів

D нуклеїнових кислот

E дисахаридів

 

17. При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації хлоридної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

A *Пепсину

B Амілази

C Ліпази

D Дипептидази

E Гексокінази

 

18. Аміак є токсичною речовиною і збільшення його вмісту в крові є особливо небезпечним для нейронів. Яка з перерахованих кислот бере участь у зв'язуванні аміаку в мозку?

A *Глутамінова

B Янтарна

C Бензойна

D Оцтова

E Сульфосаліцилова

 

19. Під час шлункової секреції виділяються протеолітичні ферменти у вигляді проферментів. Вкажіть, який фермент активується хлоридною кислотою?

A *Пепсин.

B Трипсин.

C Амілаза.

D Ліпаза.

E Хімотрипсин.

 

20. Травні ферменти підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Який фермент у кишечнику запускає перетворення проферментів у ферменти?

A * Ентерокіназа

B Лактаза

C Амінопептидаза

D Амілаза

E Хімотрипсин

 

21. У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?

A *Гістаміну

B Серотоніну

C Адреналіну

D Дофаміну

E Норадреналіну

 

22. При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі даного методу?

A *Наявність заряду

B Оптична активність

C Погана розчинність

D Здатність до набухання

E Висока в’язкість

 

23. У клініці для парентерального білкового харчування, використовують фармпрепарати гідролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається за наявністю незамінних амінокислот. Вкажіть, яка із перерахованих амінокислот відноситься до незамінних:

A *Метіонін

B Цистеїн

C Аланін

D Серин

E Гліцин

 

24. У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону:

A *Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин

B Аспарагінова кислота, валін, серин

C Лізин, метіонін, триптофан

D Фенілаланін, лізин, тирозин

E Ізолейцин, гістидин, аланін

 

25. Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок вони розщеплюють:

A * Пептидний

B Глікозидний

C Водневий

D Ефірний

E Фосфодиефірний

 

26. Донором метильної групи для метилювання лікарських речовин може слугувати активна форма однієї із сульфурвмісних амінокислот. Виберіть її:

A * Метіонін

B Гліцин

C Глутамін

D Тирозин

E7Глутамат

 

27. Травлення білків у шлунку відбувається під дією пепсину, який виділяється у вигляді неактивного пепсиногену. Перетворення пепсиногену на пепсин здійснюється шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під дією:

A *Хлоридної кислоти

B Сульфатної кислоти

C Оцтової кислоти

D Жовчних кислот

E Амінокислот

 

28. У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику:

A *Індол

B Сечова кислота

C Молочна кислота

D Сечовина

E Кетонові тіла

 

29. Основним механізмом знешкодження аміаку в організмі є біосинтез сечовини. З утворенням якої високоенергетичної сполуки починається цикл синтезу сечовини?

A * Карбамоїлфосфату

B Цитруліну

C Аргініну

D Фумарової кислоти

E Аргініносукцинату

 

30. При кишкових інфекціях можливе утворення отруйних продуктів. Назвіть, яка токсична сполука утворюється з тирозину у товстому кишечнику під дією ферментів мікроорганізмів?

A * Фенол

B Індол

C Путресцин

D Кадаверин

E Орнітин

 

31. Для лікування депресивних станів призначають препарати – інгібітори фермента, інактивуючого біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

A * МАО (моноамінооксидаза)

B ЛДГ (лактатдегідрогеназа)

C КФК (креатинфосфокіназа)

D АсАТ (аспартатамінотрансфераза)

E АлАТ (аланінамінотрансфераза)

 

32. При гіповітамінозі В6 може спостерігатися підвищена збудливість нервової системи. З недостатнім утворенням якого біогенного аміну це може бути пов'язано?

A * Гама-аміномасляна кислота

B Гістамін

C Ацетилхолін

D Адреналін

E Триптамін

 

33. Хворому зі скаргами на погіршення пам'яті, запаморочення призначили аміналон. Даний препарат містить продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A * ГАМК

B ПАЛФ

C Коензим А

D АТФ

E НАД+

 

34. Біогенні аміни у тканинах піддаються окисному дезамінуванню. За участю якого ферменту це відбувається?

A *Моноамінооксидази

B Трансамінази аспартату

C Трансамінази аланіну

D Декарбоксилази

E Ацетилхолінестерази

 

35. У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?

A * Пепсину

B Трипсину

C Хімотрипсину

D Еластази

E Амінопептидази

 

36. При термічній обробці їжи спостерігаються зміни просторової структури білка. Цей процес отримав назву:

A * денатурація

B диаліз

C висолювання

D ренатурація

E гідратація

 

37. До складу білка входять протеїногенні амінокислоти. У якому положенні обов'язково повинна бути в їх структурі аміногрупа?

A * альфа-положенні

B бета - положенні

C гама-положенні

D дельта -положенні

E епсілон-положенні

 

38. В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних

речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину?

A *Путресцин

B Індол

C Фенол

D Лізин

E Аргінін

 

39. Аміак утворюється в різних тканинах і органах та знешкоджується у печінці, перетворюючись у сечовину. Яка амінокислота переносить його з скелетних м’язів до печінки:

A *Аланін

B Гістидин

C Гліцин

D Серин

E Валін

 

40. Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити

специфічною реакцією:

A * ксантопротеїновою

B біуретовою

C Фоля

D з реактивом Фелінга

E нінгідриновою

 

41. В основі структурної класифікації амінокислот лежить будова бічного радикалу. Яка з перелічених амінокислот відноситься до диаміномонокарбонових?

A * Лізин

B Пролін

C Валін

D Лейцин

E Метіонин

 

42. В результаті декарбоксилювання амінокислоти гістидин в клітинах утворюється гістамін. За рахунок якого фермента забезпечується знешкодження даного біогенного аміну?

A * Диамінооксидази (ДАО)

B Моноамінооксидази (МАО)

C Каталази

D Амінотрансферази

E Амінопептидази

 

43. У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати :

A *Інгібітори протеолітичних ферментів

B Інсулін

C Трипсиноген

D Антибіотики

E Сульфаніламідні препарати

 

44. Перетравлювання білків у травному тракті - комплексний процес їх гідролізу до вільних амінокислот і пептидів. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в дванадцятипалій кишці?

A *Трипсин, хімотрипсин

B Ентерокіназа, ліпаза

C Амілази

D Пепсин, гастриксин

E Фосфоліпази

 

45. У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

A *Фенілаланіну

B Сукцинату

C Лактату

D Аспартату

E Малату

 

46. Деякі продукти декарбоксилювання амінокислот є біологічно активними речовинами. Який медіатор гальмування ЦНС утворюється шляхом декарбоксилювання глутамінової кислоти?

A * ГАМК

B Путресцин

C Гістамін

D Кадаверин

E Аспарагін.

 

47. В ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має значну судиннорозширюючу дію. Вкажіть цю речовину.

A *Гістамін

B Серотонін

C ДОФА

D Тироксин

E Дофамін

 

48. У хворого виражені алергічні симптоми: висипання на тілі, набряк обличчя, свербіння. ЗІ збільшенням утворення якого біогенного аміну це пов'язано?

A *Гістаміну

B Серотоніну

C Адреналіну

D Норадреналіну

E Холіну

 

49. При деяких захворюваннях шлунка призначають пепсин, який являє собою протеолітичний фермент. Вкажіть хімічні зв`язкі, на які він діє.

A *Пептидні

B Глікозидні

C Ефірні

D Дисульфідні

E Водневі

 

50. До складу хроматину входять гистонові білки, які мають позитивний заряд. Яка з перелічених амінокислот у великій кількості входить до складу гістонових білків?

A * Лізин

B Аланін

C Валін

D Треонін

E Серин

 

51. Біохімічний смисл трансамінування полягає в тому, що аміногрупи від різних амінокислот збираються в вигляді однієї з амінокислот. Яка це амінокислота?

A * Глутамінова

B Гліцин

C Валін

D Лейцин

E Аргінін

 

52. Гемоглобін відноситься до складних білків, який транспортує кисень в організм і виводить вуглекислий газ із нього. Вкажіть, до якого класу речовин він відноситься.

A * Хромопротеїнів

B Нуклеопротеїнів

C Металопротеїнів

D Ліпопротеїнів

E Глікопротеїнів

 

53. Амінотрансферази є ферментами, які переносять амінну групу з однієї сполуки на іншу. Вкажіть, яка сполука є акцептором аміногруп.

A * Альфа-кетоглутарова кислота

B Ацетон

C Молочна кислота

D Янтарна кислота

E Масляна кислота

 

54. Гормон місцевої дії гістамін утворюється в легенях, травній системі, шкірі. Він є вазодилятатором. Вкажіть, в результаті декарбоксилювання якої сполуки він утворюється:

A * Гістидину

B Валіну

C Аланіну

D Серину

E Треоніну

 

55. У хворого відмічається послаблення гальмівних процесів у ЦНС, що пов’язано з порушенням утворення гама-аміномасляної кислоти. Яка речовина є попередником ГАМК?

A *Глутамат

B Триптофан

C Метіонін

D Валін

E Гліцин

 

56.

В процесі декарбоксилювання 5-гідрокситриптофану утворюється біогенний амін, що має судиннозвужувальну дію. Назвіть цей біогенний амін.

A *Серотонін

B Гістамін

C Гама-аміномасляна кислота

D Путресцин

E Кадаверин

 

57. У чоловіка, який страждає хронічною непрохідністю кишечника, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Яка токсична речовина утворюється у цьому випадку з триптофану:

A *Індол

B Білірубін

C Лактат

D Креатин

E Глюкоза

 

58. Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку?

A *Утворення глутаміну

B Утворення білірубіну

C Утворення гліцину

D Утворення креатину

E Утворення лактату

 

59. Пацієнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратів може викликати алергічний шок. Збільшення кількості в крові якого біогенного аміну може бути причиною такого стану?

A *Гістаміну

B ГАМК

C Кадаверину

D Дофаміну

E Путресцину

 

60. Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність декількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів.

A *Кератин

B Альбумін

C Протромбін

D Глобулін

E Гістон

 

61. При формуванні третинної структури більшості білків неполярні залишки амінокислот утворюють внутрішню гідрофобну частину глобули. Назвіть одну з таких гідрофобних амінокислот.

A *Валін

B Лізин

C Аргінін

D Глутамінова кислота

E Аспарагінова кислота

 

62. Багато білків має четвертинну структуру, тобто складаються із декількох поліпептидних ланцюгів. Вкажіть один з таких білків.

A *Гемоглобін

B Міоглобін

C Альбумін

D Еластин

E Преальбумін

 

63. Для утворення колагену в організмі людини необхідно гідроксилювання проліну, яке здійснюється за участю пролілгідроксилази. Яка речовина активує цей процес?

A. *Аскорбінова кислота

B. Піридоксинфосфат

C. НАД

D. Біотин

E. ФАД

 

64. При зменшенні в харчовому раціоні вітаміну B6 спостерігаються порушення в обміні білків. Зниження активності яких біохімічних процесів буде спостерігатися в організмі хворого?

A. *Трансаминирования

B. Окисления-восстановления

C. Фосфорилирования

D. Гидролиз

E. Метилирования

 

65. Вкажіть медиатори, які відносять до гальмівних:

A. *ГАМК і гліцин

B. Ацетилхолін та ГАМК

C. Норадреналін і дофамін

D. Серотонін і гліцин

E. Адреналін і норадреналін

 

66. У досліджуваного, який виходить з тривалого голодування, визначили обмін азоту. Який найбільш вірогідний результат можна очікувати?

A. * Зниження виделення азоту

B. Азотисту рівновагу

C. Зменшення виделення азоту

D. Кетонемія

E. Негативний азотистий баланс

 

67. Аминотрансферази є ферментами, які переносять амінну групу з однієї сполуки на іншу. Вкажіть, яка сполука є акцептором аміногруп:

A. *a-кетоглутарова кислота

B. Янтарна кислота

C. Ацетон

D. Масляна кислота

E. Молочна кислота

 

68. У чоловіка виявлено гіповітаміноз PP. Вживання якої амінокислоти з іжею частково компенсує потреби організму в вітаміні PP?

A. *Триптофан

B. Валин

C. Аргінін

D. Фенілаланін

E. Метіонін

 

69. В крові хворого виявлено збільшення концентрації аміаку, цитруліну, в сечі - зниження вмісту сечовини та цитрулінурію. Дефіцит якого ферменту має місце?

A. *Аргініносукцинатсинтетаза

B. Аргініносукцинатліаза

C. Глутаміназа

D. Глутамінсинтетаза

E. Орнітинкарбамоїлтрансфераза

 

70. У хворого 46-ти років в сироватці крові виявлено підвищення активності креатинфосфокінази. Про яку патологію слід думати?

A. *Інфаркт міокарду

B. Гемолітична анемія

C. Ниркова недостатність

D. Хронічний гепатит

E. Гострий панкреатит

 

71. Пацієнт має психічні розлади внаслідок недостатності синтезу гама-аміномасляної кислоти в головному мозку. Недостатність якого вітаміну може викликати такі патолоічні зміни?

A. *Піридоксин

B. Токоферол

C. Цианокобаламін

D. Фолієва кислота

E. Рибофлавін

 

72. При обстеженні хворого виявили токсичний гепатит, що виник на тлі вживання ліків. Активність якого ферменту сироватки крові можна визначити паралельно з іншими дослідженнями, щоб підтвердити цей діагноз?

A. *Аланінамінотрансфераза

B. Креатинфосфокіназа

C. Малатдегідрогеназа

D. Мальтаза

E. Піруватдегідрогеназа

73. Первинна структура білка утворюється при полімеризації амінокислот. Які зв’язки між залишками амінокислот характерні для цієї структури?

A. *Пептидні

B. Гідрофобні

C. Водневі

D. Електростатичні

E. Іонні взаємодії

 

74. Амінокислоти, якi містять у радикалі гідроксильну групу, часто входять до складу активного центру ферментів. Назвіть таку амінокислоту.

A. *Серин

B. Аланін

C. Валін

D. Цистеїн

E. Фенілаланін

 

75.

Гідролітичне руйнування сполук здійснює клас ферментів – гідролази. Які сполуки гідролізуються протеазами?

A. *Білки

B. Вищі жирні кислоти

C. Глюкоза

D. Піровиноградна кислота

E. Вуглекислий газ

 

76. Фермент уреаза здатний руйнувати тільки стуруктуру сечовини. Укажіть його тип специфічності.

A. *Абсолютний

B. Стереохімічний

C. Абсолютний груповий

D. Відносний груповий

E. Відносний

 

77. Більшість антидепресантів є неселективними інгібіторами моноамінооксидаз (МАО) – флавінвмісних ферментів, які каталізують окисне дезамінування моноамінів в мітохондріях нейронів головного мозку. Коферментом МАО є:

A. *Флавінаденіндинуклеотид

B. Нікотинамідаденіндинуклеотид

C. Піридоксальфосфат

D. Кофермент А

E. Тіамінпірофосфат

 

78. Психоемоційні стани людини (тривога, неспокій, агресивність, імпульсивність) пов’язані із надлишком серотоніну. За хімічною структурою цей біогенний амін є похідним амінокислоти:

A. *Триптофану

B. Гліцину

C. Аргініну

D. Серину

E. Метіоніну

 

79. Після перенесеного вірусного захворювання печінки спостерігаються ознаки отруєння аміаком: втрата свідомості, судоми, у крові – гіперамоніємія. Порушення якого процесу має місце?

A. *Синтезу сечовини

B. Циклу трикарбонових кислот

C. Гниття білків у кишечнику

D. Декарбоксилування

E. Гліколізу

 

80. До продуктів гниття амінокислот в кишечнику належить сполука кадаверин, що відома своїм неприємним запахом. Вона утворюється з амінокислоти:

A. *Лізину

B. Гліцину

C. Аланіну

D. Валіну

E. Серину

 

81. Аспарагін необхідний для синтезу білків у ракових - лейкозних клітинах. Для хіміотерапії лейкозів використовують фермент, що руйнує аспарагін. Вкажіть цей фермент:

A. *Аспарагіназа

B. Амілаза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Аргініносукцинатліаза

E. Аргіназа

 

82. Амінокислоти, яки містять у бічному радікалі гідроксильну групу, часто визначають у складі активного центру ферментів. Вкажіть таку амінокислоту:

A. *Серін

B. Аланін

C. Валін

D. Цистеїн

E. Фенілаланін

 

83. Для лікування депресивних станів застосовують інгібітори одного з ферментів обміну аміносполук. Пригнічення активності якого ферменту має такий ефект?

A. *МАО, що містять у соєму складі ФАД

B. Ацетилхолінестерази

C. Формілкінуренінази

D. Кінуренін-3-гідроксилази

E. Лактатдегідрогенази

 

84. Висока токсичність аміаку для нейронів ЦНС зумовлюється гальмуванням циклу трикарбонових кислот. Причиною є зв’язування аміаку з наступним компонентом циклу:

A. *α - кетоглутаратом

B. Ізоцитратом

C. Сукцинатом

D. Фумаратом

E. Малатом

 

85. У крові хворого виявлено збільшення концентрації аміаку, цитруліну, в сечі – зниження вмісту сечовини та цитрулінурію. Дефіцит якого ферменту має місце?

A. * Аргініносукцинатсинтетази;

B. Глутамінсинтетази;

C. Орнітинкарбамоїлтрансферази;

D. Глутамінази;

E. Аргініносукцинатліази.

 

86. Є декiлька шляхiв знешкодження амiаку в органiзмi людини, але для окремих органiв є специфiчнi. Для

клiтин головного мозку характерним шляхом знешкодження амiаку є утворення такої речовини:

A. *Глутамiн

B. Бiлiрубiн

C. Глiцин

D. Креатин

E. Лактат

 

87. Вiтамiн B6 входить до складу коферменту пiридоксальфосфату (ПАЛФ). Якi реакцiї протiкають за

участю ПАЛФ?

A. *Декарбоксилювання i трансамiнування амiнокислот

B. Синтез стероїдних гормонiв i холестеролу

C. Синтез жовчних кислот i холестеролу

D. Синтез нуклеїнових кислот i фосфолiпiдiв

E. Синтез кетонових тiл i жовчних

кислот

 

88. У хворих з важкими станами депре-

сiї знижується рiвень серотонiну у моз-

ку та спинномозковiй рiдинi. Яка амiно-

кислота є попередником серотонiну?

A. *Триптофан

B. Треонiн

C. Тирозин

D. Глутамiнова кислота

E. Аспарагiнова кислота

Предыдущая статья:Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів. Следующая статья:Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.
page speed (0.0157 sec, direct)