Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози.  Просмотрен 530

 1. Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків
 2. Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
 3. Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
 4. Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів.
 5. Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.
 6. Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.
 7. Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
 8. Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів.
 9. Тема 12. Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті.
 10. Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
 11. Тема 15. Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці.
 12. БИОГЕОЦЕНОЗ - ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

 

1. Процес гліколізу починається з незворотної реакції перетворення глюкози до глюкозо-6-фосфату. Який фермент каталізує цю реакцію?

A * гексокіназа

B альдолаза

C каталаза

D ліпаза

E креатинкіназа

 

2. Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбоксилювання піровиноградної кислоти:

A * Біотин

B Ретинол

C Кальциферол

D Нікотинамід

E Фолацин

 

3. Відомо, що за добу в організмі людини завдяки глюконеогенезу синтезується близько 80 г глюкози. В якому органі переважно відбувається цей процес?

A *Печінка

B Скелетний м'яз

C Головний мозок

D Шлунок

E Серце

 

4. Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він

утворюється в скелетних м'язах з пірувату.

A *Трансамінування

B Декарбоксилювання

C Дегідрування

D Ізомеризації

E Фосфорилювання

 

5. Еритроцити для своєї життєдіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ.

A * Анаеробний гліколіз

B Глюконеогенез

C Пентозофосфатний цикл

D Бета-окиснення жирних кислот

E Цикл трикарбонових кислот

 

6. У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювоту, а періодично – пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?

A *Галактозо-1-фосфат-уридилтрансферази

B Тирозинази

C Глюкокінази

D Каталази

E Ксантиноксидази

 

7. Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

A *Лактаза

B Мальтаза

C Сахараза

D Ліпаза

E Пептидаза

 

8. У дитини при споживанні молока виникає блювота та пронос, спостерігається відставання у розумовому розвитку,помутніння кришталика, а в крові виявлений глюкозо-1-фосфат, знижена концентрація глюкози та значно збільшений вміст редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’язані з дифіцитом:

A *галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

B Гексокінази

C Лактази

D Альдолази

E Галактокінази

 

9. Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:

A *пентозофосфатний цикл

B Гліколіз

C Гліконеогенез

D Глюконеогенез

E Глікогеноліз

 

10. Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:

A * Глікозидний

B Водневий

C Пептидний

D Амідний

E Фосфодиефірний

 

11. Після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюконеогенезу. Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі:

A *Лактат

B Альфа – кетоглутарат

C Глутамінова кислота

D Аспарагінова кислота

E Серин

 

12. При голодуванні нормальний рівень глюкози в крові підтримується за рахунок стимуляції глюконеогенезу. Яка з перелічених речовин може використовуватися як джерело для синтеза глюкози?

A * Аланін

B Аденін

C Аміак

D Нікотинамід

E Сечовина

 

13. Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод.

A *Целюлоза

B Крохмаль

C Сахароза

D Глікоген

E Лактоза

 

14. Одним з етапів аеробного окислення глюкози є окисне декарбоксилювання пірувату.

Назвіть головний продукт цієї реакції.

A *Ацетил-КоА

B Сукцинат

C Піруват

D Цитрат

E Оксалоацетат

 

15. У дванадцятипалій кишці під впливом ферментів підшлункової залози відбувається перетравлення різних компонентів їжи. Який з перелічених ферментів гідролізує глікозидні зв'язки вуглеводів?

A * a-Амілаза

B Трипсин

C Карбоксипептидаза

D Ліпаза

E Еластаза

 

16. Одним із шляхів перетворення вуглеводів у організмі є анаеробний розпад. Гліколіз починається з перетворення глюкози під впливом гексокінази в:

A * Глюкозо-6-монофосфат

B Глюкозо-4-монофосфат

C Глюкозо-5-монофосфат

D Глюкозо-2-монофосфат

E Глюкозо-3-монофосфат

 

17. Обмін гліцерину в тканинах тісно пов'язан з гліколізом. Який метаболіт проміжного обміну гліцерину беспосередньо включається у гліколіз?

A * Дигідроксиацетонфосфат

B Піруват

C Триацилгліцерол

D Диацилгліцерол

E Фосфоенолпіровиноградна кислота

 

18. Основним джерелом енергії для еритроцитів є гліколіз. Якою є енергетична цінність гліколізу?

A * 2 молекули АТФ

B 5 молекул АТФ

C 7 молекул АТФ

D 3 молекули АТФ

E 4 молекули АТФ

 

19. Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний гідролізувати a-1,4- глікозидні зв'язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент.

A *a-Амілаза

B Фосфатаза;

C Ентерокіназа

D Хімотрипсин

E Лізоцим.

 

20. При розщепленні глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6 фосфат в першій реакції?

A *Фруктозо-6-фосфат

B Ацетил-КоА

C Фруктозо-1-фосфат

D Галактозо-1-фосфат

E Манозо-1-фосфат

 

21. У дитини спостерігається недостатність синтезу фермента глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Який метаболічний шлях перетворення вуглеводів порушується у цієї дитини?

A *Пентозофосфатний цикл.

B Глікогеноліз.

C Глікогенез.

D Глюконеогенез.

E Аеробне окислення глюкози.

 

22. Біологічне значення гліколізу обумовлено не тільки тим, що він є джерелом енергії для організму, але також тим, що утворює сполуки, які використовуються для синтезу простих і складних ліпідів. Яка це сполука?

A. *Дигідроксиацетонфосфат

B. Глюконова кислота

C. Молочна кислота

D. Фосфоенолпіровіноградна кислота

E. Піровіноградна кислота

 

23. Який фермент приймає участь в гідролізі вуглеводів у ШКТ?

A. *a-амІлаза підшлункового соку

B. Ліпаза підшлункового соку

C. Ентерокіназа кишкового соку

D. Пептидаза підшлункового соку

E. Рибонуклеаза кишкового соку

 

24. Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:

A * Глікозидний

B. Фосфодиефірний

C.

Сложноефірний

D. Амідний

E. Пептидний

 

25. В анаеробних умовах в гліколізі синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання, в процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук. Вкажіть одну таку сполуку.

A. * фосфоенолпіруват

B. глюкозо-6-фосфат

C. лактат

D. піруват

E. глюкоза

 

26. Під час анаеробного гліколізу синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання, в процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук. Вкажіть одну з таких сполук:

A. *Фосфоенолпіруват

B. Лактат

C. Піруват

D. Глюкозо-6-фосфат

E. Глюкоза

 

27. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

A. *D-Глюкоза

B. Мальтоза

C. D-галактоза

D. D-фруктоза

E. Сахароза

 

28. При голодуванні важливу роль в підтримці нормального рівня глюкози в крові відіграє процес глюконеогенезу. Вкажіть основний субстрат цього процесу:

A. *Амінокислоти

B. Нуклеїнові кислоти

C. Холестерин

D. Ацетон

E. Жовчні кислоти

 

29. Після введення адреналіна у пацієнта спостерігається підвищення вмісту глюкози в сироватці крові.

За рахунок якого з метаболічних ефектів адреналіну це відбувається?

A. *Адреналін активує розпад глікогену

B. Адреналін активує синтез глікогену

C. Адреналін активує синтез жирних кислот

D. Адреналін знижує проникність мембран для глюкози

E. Адреналін посилює кетогенез

 

30. Головним структурним компонентом клітинної стінки рослинних клітин є гомополісахарид целюлоза. Вона складається з залишків глюкози, як і крохмаль, та на відміну від останнього в травному каналі людини не розщеплюється. Чому?

A. * Тому що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані бета-1,4- глікозидним зв’язком

B. Тому що нерозгалужена

C. Тому що містить також залишки галактози

D. Тому що целюлоза складається з L-глюкози

E. Тому що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані альфа-1,4- глікозидним зв’язком

 

31. Після прийому молока у однорічної дитини розвинулась діарея, пронос, вздуття кишечнику. Дефіцит якого фермента має місце у малюка?

A. * Лактази

B. Мальтази

C. Альдолази

D. Гексокінази

E. Глікозидази

 

32. Так звана емоційна гіперглікемія має місце при емоційному напруженні. Підвищення рівня глюкози в крові при цьому забезпечується завдяки секреції гормону:

A. *Адреналіну

B. Інсуліну

C. Тестостерону

D. Окситоцину

E. Прогестерону

 

33. В організмі глюкоза може синтезуватися з невуглеводних попередників. Виберіть сполуку, яка може бути субстратом у процесі глюконеогенезу:

A. *Піруват

B.

Глікоген

C. Глюкоза

D. Фруктоза

E. Галактоза

 

34. За гіпоксії відбувається накопичення в крові молочної кислоти. Укажіть кінцевий продукт анаеробного гліколізу.

A. *Лактат

B. СО2 і Н2О

C. Oксалоацетат

D. Mалат

E. Аланін

 

35. Частина енергії, що вивільняється з молекули глюкози, запасається в реакції субстрантного фосфорилування. Укажіть макроергічну сполуку, яка утворюється в ході гліколізу в реакціях фосфорилювання:

A. *Фосфоенолпіруват

B. УТФ

C. Малат

D. ТТФ

E. Лактат

 

36. В анаеробних умовах в гліколізі синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання, в процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук. Вкажіть одну таку сполуку.

A. * фосфоенолпіруват

B. глюкозо-6-фосфат

C. лактат

D. піруват

E. глюкоза

37. У пацiєнта виявлено гiпоксiю. Який метаболiчний процес активується за умов недостатностi кисню?

A. *Анаеробний глiколiз

B. Цикл сечовиноутворення

C. Пентозофосфатний шлях

D. Окисне декарбоксилювання кетокислот

E. Цикл трикарбонових кислот

Предыдущая статья:Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот. Следующая статья:Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
page speed (0.0127 sec, direct)