Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків  Просмотрен 32

 1. Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
 2. Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози.
 3. Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
 4. Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів.
 5. Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.
 6. Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.
 7. Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
 8. Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів.
 9. Тема 12. Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті.
 10. Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
 11. Тема 15. Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці.
 12. ВЕГЕТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

База Загальна Біохімія Крок-1 Фармація за темами


1. При термічній обробці їжи спостерігаються зміни просторової структури білка. Цей процес отримав назву:

A * денатурація

B диаліз

C висолювання

D ренатурація

E гідратація

 

2. В клітинах організму еукариот ДНК знаходиться в зв’язаній з білками формі. Вкажить білки, сполучені з молекулоюДНК та стабілізируючі ії:

A *Гістони

B Альбуміни

C Глобуліни

D Інтерферони

E Глютеліни

 

3. У клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовуеться метод висолювання. Які сполуки використовуються для цієї мети?

A *солі лужних металів

B детергенти

C солі тяжких металів

D кислоти

E луги

 

 

4. При електрофоретичному розділенні білків сироватки крові альбуміни проявляють найбільш виявлені електронегативні властивості. Яка амінокислота в більшій кількості міститься в альбумінах та визначає їх кислотні властивості?

A *глутамінова кислота

B лізин

C лейцин

D аланін

E триптофан

 

5. Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічною реакцією:

A. * ксантопротеіновою

B. біуретовою

C. Фоля

D. з реактивом Фелінга

E. нінгідриновою

 

6. До складу хроматину входять гистонові білки, які мають позитивний заряд.

Яка з перелічених амінокислот у великій кількості входить до складу гістонових білків?

A * Лізин

B Аланін

C Валін

D Треонін

E Серин

 

7. До складу білка входять протеїногенні амінокислоти. У якому положенні обов'язково повинна бути в їх структурі аміногрупа?

A * альфа-положенні

B бета - положенні

C гама-положенні

D дельта -положенні

E епсілон-положенні

 

8. До складу нуклеопротеїнів входить значна кількість білків, які мають лужний характер. Які білки виконують структурну функцію в складі хроматину?

A *Протаміни та гістони

B Альбуміни та глобуліни

C Проламіни та глютеніни

D Гемоглобін і міоглобін

E Інтерферони і муцин

 

9. Природні пептиди можуть виконувати різноманітні функції. Який біологічно активний пептид є одним з головних антиоксидантів і виконує коферментні функції?

A. * Глутатіон

B. Брадикінін

C. Окситоцин

D. Ліберин

E. Ансерин

 

10. Гемоглобін відноситься до складних білків, який транспортує кисень в організм і виводить вуглекислий газ із нього. Вкажіть, до якого класу речовин він відноситься.

A. * Хромопротеїнів

B. Нуклеопротеїнів

C. Металопротеїнів

D. Ліпопротеїнів

E. Глікопротеїнів

 

11. При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі даного методу?

A *Наявність заряду

B Оптична активність

C Погана розчинність

D Здатність до набрякання

E Висока в'язкость

 

12. В основі структурної класифікації амінокислот лежить будова бічного радикалу. Яка з перелічених амінокислот відноситься до диаміномонокарбонових?

A * Лізин

B Пролін

C Валін

D Лейцин

E Метіонин

 

13. Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність декількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів.

A. * кератин

B. альбумін

C. протромбін

D. глобулін

E. гістон

 

14. При формуванні третинної структури більшості білків неполярні залишки амінокислот утворюють внутрішню гідрофобну частину глобули. Назвіть одну з таких гідрофобних амінокислот.

A. * валін

B. лізин

C. аргінін

D. глутамінова кислота

E. аспарагінова кислота

 

15. Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається із декількох поліпептидних ланцюгів. Вкажіть один з таких білків.

A. * гемоглобін

B. міоглобін

C. альбумін

D. еластин

E. преальбумін

 

16. В кліниці для парентерального білкового харчування використовують фармпрепарати гидролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається при наявності незамінних амінокислот. Вкажить, яка з перелічених амінокислот відноситься до незамінних:

A. *Метіонін

B. Гліцин

C. Серин

D. Цистеїн

E. Аланін

 

17. Донором метильної групи для метилювання лікарських речовин може слугувати активна форма однієї з сульфурвмісних амінокислот. Оберіть ії:

A. *Метіонін

B. Гліцин

C. Тирозин

D. Глутамат

E. Глутамін

 

Тема 2. Ферменти: структура, фізико-хімічні властивості, класифікація. Кофактори та коферменти. Кінетика ферментативного каталізу. Інгібітори ферментів. Регуляція ферментативних процесів. Медична ензимологія.

 

1. В організмі людини більшість вітамінів підлягає певним перетворенням.

Який вітамін приймає участь в утворенні коферменту ацилювання (КоАSH)?

A * Фолієва кислота

B Вітамін К

C Вітамін С

D Вітамін А

E Вітамін Д

 

2. Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми водню від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа:

A *Оксидоредуктаз

B Трансфераз

C Гідролаз

D Ізомераз

E Ліаз

 

3. Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці

патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?

A * За електрофоретичною рухомістю

B За гідрофільністю

C За гідрофобністю

D За розчинністю

E За небілковими компонентами

 

4. Фармакологічна дія деяких антидепресантів пов'язана з детоксикацією біогенних амінів у

головному мозку. Який фермент інактивує біогенні аміни?

A * Моноамінооксидаза

B Декарбоксилаза

C Лактатдегідрогеназа

D Дезаміназа

E Трансаміназа

 

5. В сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГ1. В якому органі локалізовано патологічний процес?

A * Серці

B Печінці

C Нирках

D Шлунку

E М'язах

 

6. Частина сечовини в кишечнику гідролізується ферментом бактерій до вільного аміаку.

Який фермент бактерій гідролізує сечовину?

A *Уреаза

B Аргіназа

C Уриказа

D Урокіназа

E Амілаза

 

7. У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової

системи – втрата пам'яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність

вітаміну В1. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?

A *Тіамінпірофосфату

B Коензиму А

C ФАД

D НАДФ

E Пірідоксальфосфату

 

8. Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат?

A * Вітамін В1

B Вітамін В5

C Вітамін В2

D Вітамін В3

E Вітамін В6

 

9. Під час шлункової секреції виділяються протеолітичні ферменти у вигляді проферментів. Вкажіть, який фермент активується хлоридною кислотою?

A *Пепсин.

B Трипсин.

C Амілаза.

D Ліпаза.

E Хімотрипсин.

 

10. Травні ферменти підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Який фермент у кишечнику запускає перетворення проферментів у ферменти?

A * Ентерокіназа

B Лактаза

C Амінопептидаза

D Амілаза

E Хімотрипсин

 

11. Для росту ряду ракових клітин необхідний певний ростовий фактор. При лікуванні

лейкозів застосовують фермент, що руйнує цей незамінний фактор, а саме:

A *Аспарагіназа

B Глутаміназа

C Сукцинатдегідрогеназа

D Цитратсинтетаза

E Аспартатамінотрасфераза

 

12. Тіаміндифосфат є коферментною формою вітаміну В1. Назвіть один з процесів, в якому приймає участь цей кофермент:

A * Окислювальне декарбоксилювання пірувату

B Глюконеогенез

C Утворення сечовини

D Утворення сечової кислоти

E Спиртове бродіння

 

13. Для лікування захворювань серця застосовують препарат кокарбоксилазу. Коферментною формою якого вітаміну є даний препарат?

A * В1

B В6

C В12

D С

E Р

 

14. Фермент здійснює перенесення структурного фрагменту від одного субстрату до іншого.

Назвіть клас цього ферменту.

A *Трансферази

B Ізомерази

C Оксидоредуктази

D Лігази

E Гідролази

 

15. Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну

є тіамінпірофосфат?

A * Вітамін В1

B Вітамін В5

C Вітамін В2

D Вітамін В3

E Вітамін В6

 

16. При термічній обробці їжи спостерігаються зміни просторової структури білка. Цей процес отримав назву:

A * денатурація

B диаліз

C висолювання

D ренатурація

E гідратація

 

17. Водорозчинні вітаміни в організмі перетворюються у коферментні форми. Коферменою формою якого вітаміну є тіаміндифосфат (ТДФ)?

A * Вітаміна В1

B Вітаміна В2

C Вітаміна С

D Вітаміна В6

E Вітаміна В12

 

18. Біохімічна функція водорозчинних вітамінів залежить від їх здатності перетворюватися в коферментні форми. В яку коферментну форму може перетворюватися вітамін В2 (рибофлавін):

A * ФМН (флавінмононуклеотид)

B НАД+ (нікотинамідаденіндинуклеотид)

C ТМФ (тіамінмонофосфат)

D ТДФ (тіаміндифосфат)

E ПАЛФ (піридоксальфосфат)

 

19. Первинним акцептором водню при тканниному диханні виступають піридинзалежні

дегідрогенази. Який з вітамінів є необхідним для утворення відповідного коферменту (НАД+)?

A * Вітамін РР

B Вітамін С

C Вітамін В1

D Вітамін В2

E Вітамін В6

 

20. Багато біохімічних функцій водорозчинних вітамінів пов'язані з їх здатністю перетворюватися в клітинах у відповідні коферменти. Який з перелічених вітамінів є необхідним для утворення ФМН і ФАД?

A * Вітамін В2

B Вітамін В1

C Вітамін В5

D Вітамін В3

E Вітамін В6

 

21. Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним

чином здійснюють ентеральні перетворення?

A *Гідролази

B Оксидоредуктази

C Трансферази

D Ліази

E Лігази

 

22. Ферменти (біологічні каталізатори) застосовують як фармакологічні препарати. Який механізм дії ферментів в біохімічних реакціях?

A. *Знижують енергію активації реакції

B. Змінюють порядок реакції

C. Інгібують процес реакції

D. Змінюють константу швидкості реакції

E. Підвищують енергію активації реакції

 

23. Хворому призначено гідразид ізонікотинової кислоти антивітамін вітаміну PP. Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?

A. *НАД+

B. ТПФ

C. ФАД

D. КоА-SH

E. ФМН

 

25. Для розсмоктування рубців після опіків і операцій, а також гематом, в кліниці використовується препарат лідаза. Що розщеплює даний фермент?

A. *Гіалуронова кислота

B. Кератансульфат

C. Дерматансульфат

D. Гепарин

E. Хондроїтин-4-сульфат

 

26. Амінотрансферази є ферментами, які переносять амінну групу з однієї сполуки на іншу. Вкажіть, яка сполука є акцептором аміногруп:

A. *a-кетоглутарова кислота

B. Янтарна кислота

C. Ацетон

D. Масляна кислота

E. Молочна кислота

 

27. Пацієнту з глаукомою призначено пірофос (фосфорорганічну сполуку), який пригнічує

активність ацетилхолінестерази шляхом:

A *Неконкурентного гальмування

B Конкурентного гальмування

C Алостеричного гальмування

D Безконкурентного гальмування

E Гальмування синтезу ферменту

 

28. Лікарський препарат контрікал застосовується для попередження аутолізу підшлункової залози. Інгібітором яких ферментів є цей препарат?

A * Протеаз

B Ліпаз

C Глікозидаз

D Нуклеаз

E Синтетаз

 

29. Протипухлинний препарат метотрексат інгібує дигідрофолатредуктазу, зв’язуючись з її активним центром. Активність ферменту може бути відновлена збільшенням концентрації субстрату. Який тип інгібування спостерігається?

A *Конкурентне

B Незворотне

C Безконкурентне

D Алостеричне

E Неконкурентне

 

30. В сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГ1. В якому органі локалізовано патологічний процес?

A. *Серце

B. Печінка

C. Шлунок

D. М'язи

E. Нирки

 

31. Сульфаніламіди пригнічують ріст і розвиток бактерій.

В основі механізму їхньої дії лежить порушення синтезу такої кислоти:

A. *Фолієва

B. Пантотенова

C. Ліпоєва

D. Нікотинова

E. Пангамова

 

32. Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який

конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

A *Малонова кислота.

B Щавлевооцтова кислота.

C Яблучна кислота.

D Фумарова кислота.

E Піровиноградна кислота.

 

33. Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м'язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:

A. *Ацетилхолінестераза

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. Лактатдегідрогеназа

D. Цитратсинтаза

E. Аргіназа

 

34. Пацієнту призначено конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Назвіть його:

A *Прозерин

B Аспірин

C Диклофенак натрію

D Індометацин -

E Алопуринол

 

35. Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

A. *Параамінобензойною кислотою

B. Глутаміновою кислотою

C. Фолієвою кислотою

D. Нуклеїновою кислотою

E. Антибіотиками

 

36. Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Який механізм інгібіторної дії прозерину?

A *Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр ферменту

B Денатурація ферменту

C Ковалентне зв'язування з субстратом ферменту

D Ковалентне зв’язування поза активним центром ферменту

E Окиснення іона заліза в активному центрі ферменту

 

37. У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка синтезується мікроорганізмами. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?

A. *Фолієвої кислоти

B. Пангамової кислоти

C. Оротової кислоти

D. Нікотинової кислоти

E. Аскорбінової кислоти

 

38. Нестероїдні протизапальні засоби використовують у медичній практиці для лікування ревматоїдного артриту, остеоартрозу, запальних захворювань сполучної тканини. Активність якого ферменту гальмують ці препарати?

A * Циклооксигенази

B Гексокінази

C Сукцинатдегідрогенази

D Амінотрансферази

E Ксантиноксидази

 

39. У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є

антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка необхідна мікрофлорі. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?

A *Фолієвої кислоти

B Аскорбінової кислоти

C Пангамової кислоти

D Оротової кислоти

E Нікотинової кислоти

 

40. В медичній практиці використовуються фармпрепарати, які містять ртуть, миш'як. За яким типом здійснюється інгібування біохімічних процесів під дією цих металів?

A. *Неконкурентне

B. Алостеричне

C. Бесконкурентне

D. Конкурентне

E. Зворотнє

 

41. Іони важких металів дуже токсичні. Вони блокують SH-групи, які входять до активного центру ферментів. До якого типу належить механізм їх інгібування?

A. *Неконкурентне

B. Субстратне

C. Алостеричне

D. Конкурентне

E. Безконкурентне

 

42. Сульфаніламіди пригнічують ріст і розвиток бактерій. В основі механізму їх дії лежить порушення синтезу такої кислоти:

A. *Фолієва

B. Пантотенова

C. Липоєва

D. Нікотинова

E. Пангамова

 

43. У пацієнта відсутні пігменти у шкірі, волоссі, радужці ока, знижена гострота зору і спостерігається світлобоязнь. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною даної патології?

A *Тирозинази

B Глюкокінази

C Уридилтрансферази

D Ксантиноксидази

E Каталази

 

44. У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювоту, а періодично – пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?

A *Галактозо-1-фосфат-уридилтрансферази

B Тирозинази

C Глюкокінази

D Каталази

E Ксантиноксидази

 

45. Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

A *Лактаза

B Мальтаза

C Сахараза

D Ліпаза

E Пептидаза

 

46. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене?

A * білків

B ліпідів

C полісахаридів

D нуклеїнових кислот

E дисахаридів

 

47. При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації хлоридної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

A *Пепсину

B Амілази

C Ліпази

D Дипептидази

E Гексокінази

 

48. Сульфаніламіди пригнічують ріст і розвиток бактерій. В основі механізму їхньої дії лежить порушення синтезу:

A *Фолієвої кислоти

B Ліпоєвої кислоти

C Нікотинової кислоти

D Пантотенової кислоти

E Пангамової кислоти

 

49. Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

A *Малонова кислота.

B Щавлевооцтова кислота.

C Яблучна кислота.

D Фумарова кислота.

E Піровиноградна кислота.

 

50. Для росту ряду ракових клітин необхідний певний ростовий фактор. При лікуванні лейкозів застосовують фермент, що руйнує цей незамінний фактор, а саме:

A. *Аспарагіназа

B. Глутаміназа

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Цитратсинтетаза

E. Аспартатамінотрасфераза

 

51.

У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з імобілізованим на них

ферментом. Вкажіть цей фермент:

A *Трипсин

B Аргіназа

C Каталаза

D Лужна фосфатаза

E Кисла фосфатаза

 

52. Для лікування захворювань серця застосовують препарат кокарбоксилазу. Коферментною формою якого вітаміну є даний препарат?

A * В1

B В6

C В12

D С

E Р

 

53. Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є визначення у плазмі крові активності ферменту:

A * Креатинкінази

B Лактатдегідрогенази

C Аланінамінотрансферази

D Аспартатамінотрансферази

E Гексокінази

 

54. Хворий скаржиться на болі за грудиною з лівої сторони, потовиділення та посилене серцебиття. Які з перелічених ферментів слід визначити в крові для підтвердження діагнозу інфаркту міокарда?

A *АсАТ, КФК, ЛДГ-1

B АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4

C Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ

D Кисла фосфатаза, ЛДГ-5, ЛДГ-4

E Альфа-фетопротеїн, альдолаза, КФК

 

55. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз – альбінізм. Дефіцит якого фермента має місце?

A * Тирозинази

B Аргінази

C Карбоангідрази

D Гістидиндекарбоксилази

E Гексокінази

 

56. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ, креатинфосфокінази - МВ. Визначте, в якому органі відзначається порушення

біохімічних процесів?

A *Серце

B Скелетні м’язи

C Нирки

D Печінка

E Підшлункова залоза

 

57. При обстеженні хворого виявлено підвищення в крові активності ЛДГ. Це характерно для захворювань серця, печінки, нирок. Яке додаткове біохімічне обстеження треба зробити для диференціальної діагностики?

A *Визначення ізоферментів ЛДГ

B Визначення цукру в крові

C Рівень кетонових тіл

D Визначення рівня холестерину

E Визначення амілази крові

 

58. У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою?

A *Амілази

B Альдолази

C ЛДГ

D Креатинкінази

E Пепсину

 

59. Рівень цАМФ в клітині зростає при активації фермента аденілатциклази. Вкажіть інший фермент, що також регулює кількість цАМФ в клітині.

A * фосфодиестераза

B піруваткіназа

C рибонуклеаза

D лактатдегідрогеназа

E гексокіназа

 

60. Для розсмоктування рубців після опіків і операцій, а також гематом, в кліниці використовується препарат лідаза. Що розщеплює даний фермент?

A. *Гіалуронова кислота

B. Кератансульфат

C. Дерматансульфат

D. Гепарин

E. Хондроїтин-4-сульфат

 

61. Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми водню від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа:

A *Оксидоредуктази

B Ізомерази

C Гідролази

D Ліпази

E Трансферази

 

62. В крові хворого при обстеженні виявлено підвищений вміст ферментів: креатинкінази (MB-ізоформа), АсАТ і ЛДГ1,2. Яку патологію слід насамперед припустити в цьому випадку?

A. *Інфаркт міокарду

B. Ураження центральної нервової системи

C. Цироз печінки

D. Панкреатит

E. М'язова дистрофія

 

63. Водорозчинні вітаміни в організмі перетворюються в коферментні форми. Коферментною формою якого вітаміну є тіаміндифосфат (ТДФ)?

A. *B1

B. B6

C. B2

D. C

E. B12

 

64. Хворому призначено гідразид ізонікотинової кислоти (антивітамин вітамину PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?

A. *НАД+

B. ТПФ

C. ФАД

D. КоА-SH

E. ФМН

 

65. Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, вздуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?

A. *Лактаза

B. Альдолаза

C. Гексокіназа

D. Глікозидаза

E. Мальтаза

 

66. У хворого 46-ти років в сироватці крови виявлено підвищення активності креатинфосфокінази. Про яку патологію слід думати?

A. *Інфаркт міокарда

B. Гемолітична анемія

C. Ниркова недостатність

D. Хронічний гепатит

E. Гострий панкреатит

 

67. При обстеженні хворого виявили токсичний гепатит, що виник на тлі вживання ліків. Активність якого ферменту сироватки крові можна визначити паралельно з іншими дослідженнями, щоб підтвердити цей діагноз?

A. *Аланінамінотрансфераза

B. Креатинфосфокіназа

C. Малатдегідрогеназа

D. Мальтаза

E. Піруватдегідрогеназа

 

68. Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На які біохімічні ланки впливає ацетилсаліцилова кислота?

A. *Гальмує синтез простагландинів.

B. Стимулює синтез простагландинів.

C. Стимулює глюконеогенез.

D. Інгібує гліколіз.

E. Стимулює синтез холестеролу.

 

69. Одним з методів лікування при отруєнні метанолом є введення в організм (per os або внутрішньовенно) етанолу в кількостях, що у здорової людини викликають інтоксикацію. Чому цей спосіб лікування є ефективним?

A. *Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази.

B. Етанол інактивує алостерично алкогольдегідрогеназу.

C.

Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази.

D. Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол.

E. Етанол пригнічує дифузію метанолу.

 

70. Гідролітичне руйнування сполук здійснює клас ферментів – гідролази. Які сполуки гідролізуються протеазами?

A. *Білки

B. Вищі жирні кислоти

C. Глюкоза

D. Піровиноградна кислота

E. Вуглекислий газ

 

71. Фермент уреаза здатний руйнувати тільки стуруктуру сечовини. Укажіть його тип специфічності.

A. *Абсолютний

B. Стереохімічний

C. Абсолютний груповий

D. Відносний груповий

E. Відносний

 

72. Модифікація білків шляхом фосфорилування-дефосфорилування є важливою ланкою регуляції активності ферментів. Тригліцеридліпаза - фермент, який активний у фосфорильованому стані. Вкажіть фермент, який інактивує її.

A. *Протеїнфосфатаза

B. Лактатдегідрогеназа

C. Аргіназа

D. Ксантиноксидаза

E. Аланінамінотрансфераза

 

73. Стрептокіназа та її препарат стрептодеказа є ферментами з фібринолітичною дією. Стрептодеказа має більшу тривалість дії, ніж вільна стрептокіназа, оскільки при її виробництві застосували:

A. *Іммобілізацію

B. Ліофілізацію

C. Діаліз

D. Денатурацію

E. Висолювання

 

74. Аспарагін необхідний для синтезу білків у ракових - лейкозних клітинах. Для хіміотерапії лейкозів використовують фермент, що руйнує аспарагін. Вкажіть цей фермент:

A. *Аспарагіназа

B. Амілаза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Аргініносукцинатліаза

E. Аргіназа

 

75. Сульфаніламідні препарати конкурентно інгібують активність фолатсинтетази та гальмують розмноження бактерій. До якої речовини подібна їх хімічна структура?

A. *Параамінобензойної кислоти

B. Нікотинаміду

C. Нікотинової кислоти

D. Ізоніазиду

E. Піридину

 

76. Ізоніазид використовують у якості протитуберкульозного препарату завдяки здатності гальмувати процеси біологічного окиснення. Активність яких ферментів тканинного дихання він може пригнічувати?

A. *Дегідрогеназ

B. Синтетаз

C. Ізомераз

D. Трансфераз

E. Карбоксилаз

 

77. Пацієнтові з інфекцією сечового тракту було рекомендовано приймати для лікування сульфаніламідні препарати. Який процес пригнічують ці сполуки в бактеріальній клітині?

A. * Використання параамінобензойної кислоти

B. Мембранний транспорт

C. Синтез нафтохінонів

D. Синтез кобаламіну

E. Синтез сечової кислоти

78. Каталiзатори широко використовуються у технологiї виробництва лiкарських речовин. Чим можна пояснити

той факт, що у присутностi каталiзатора швидкiсть реакцiї збiльшується?

A. Зменшується енергiя активацiї

B. Збiльшується загальне число зiткнень молекул

C. Збiльшується енергiя активацiї

D. Зменшується число зiткнень олекул

E. Збiльшується швидкiсть руху моле-

кул

 

79. Робiтник санепiдстанцiї при обробцi установи отруївся фосфорорганiчним iнсектицидом. Який фермент iнгiбують фосфорорганiчнi сполуки?

A. Ацетилхолiнестераза

B. Лактатдегiдрогеназа

C. Ксантиноксидаза

D. Каталаза

E. Пепсин

 

80. Основний шлях знешкодження амiаку вiдбувається в печiнцi. Реакцiю розщеплення аргiнiну з утворенням сечовини каталiзує аргiназа. До якого класу ферментiв вона належить?

A. Гiдролази

B. Синтетази

C. Оксидоредуктази

D. Трансферази

E. Iзомерази

Предыдущая статья:Задание 19. Разработка и демонстрация фрагмента занятия по выразительному чтению. Презентация детской художественной книги (подготовительная группа). Следующая статья:Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
page speed (0.0099 sec, direct)