Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Электроника

Электр және магнетизм курсы бойынша есептерді шығару әдістері пәніне арналған емтихан сұрақтары  Просмотрен 1177

 

1. Электр заряды. Заряд және ток тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Вакуумдағы электрмагниттік өріс, оның зарядталған бөлшектерге әсері, өріс көздері.

2. Контурдағы мәжбүр электрмагниттік тербелістердің дифференциалдық теңдеуі және оның шешімі.

1.Контур элементтеріндегі кернеулер және тізбектегі ток күші үшін резонанстық қисықтар және олардың талдамы.

2.Электр және магнит өрістері. Электр өрісінің кернеулігі, магнит өрісінің индукциясы, суперпозиция принципі.

1.Кулон заңы және вакуумдағы электрстатиканың теңдеулері. Био – Савар – Лаплас заңы және вакуумдағы стационарлық өрістің теңдеулері.

2.Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы. Ток күшінің және кернеудің әсерлік мәндері.Контурдың сапалылығы. Реактивті және толық кедергі.

1.Контур элементтеріндегі кернеулер және тізбектегі ток күші үшін резонанстық қисықтар және олардың талдамы. Кернеу резонансы. Резонанстық жиілік.

2. Электрмагниттік индукция және Фарадей заңы. Өздік және өзара индукция.

1. Біртекті шексіз ұзын зарядталған жіңішке сымның өрісін есептеу.

2.Электрстатикалық потенциал, оның қасиеттері. Нүктелік зарядтың потенциалы.

1Электрстатикалық өрістегі өткізгіш. Шекаралық шарттар. Өткізгіш сыйымдылығы. Өткізгіштер жүйесі.

2.Идеал біртекті диэлектриктегі электрмагниттік толқындық теңдеу. Жазық монохромат толқындар, олардың сипаттамалары.

1.Диэлектриктің үйектелуі. Еркін және байланысқан зарядтар. Үйектелу векторы.

2.Вакуумдағы магнитстатиканың теңдеулері, олардың түсіндірмесі.

1.Электрстатикалық өрістің және зарядтардың өзара әрекеттесу энергиясы.

Сыртқы өрістегі дипольдің энергиясы.

2. Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Қуат коэффициенті.

1.Лоренц күші. Электрмагниттік өрісте зарядталған бөлшектің, бөлшектер жүйесінің қозғалысы

2 Электрмагниттік өріске арналған Максвелл теңдеулері жүйесінің интегралдық және дифференциалдық түрлері. Максвелл теңдеулерінің физикалық мағынасы. Максвелл теңдеулері жүйесі қасиеттері.

1. Векторлық анализдің ұғымдары

2.Электрмагниттік өрістің энергия ағынының тығыздығы және энергиясының тығыздығы.

1.Сызықтық токтың, элементар токтардың магнит өрісі

2. Кернеулік векторының ағыны. Вакуумдағы өріс үшін Остроградский-Гаусс теоремасы.

1. Электр өрісінің кернеулігі, суперпозиция принципі.

2. Тізбекті қосып және ажырату кезіндегі экстратоктар.

1.Электрстатикалық өрістегі механикалық күштер.Электрмагниттік өрістің энергиясы.

2. Магнит өрісінің энергиясы. Магнитстатикалық өрістің энергиясын токтар шамасы, өздік және өзара индукция коэффициенттері арқылы өрнектеу.

1. Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Қуат коэффициенті.

2. Магнитстатикалық өрістегі күштер. Шекаралық шарттар.

1. Контур элементтеріндегі кернеулер және тізбектегі ток күші үшін резонанстық қисықтар және олардың талдамы.

2. Электрмагниттік өрістің потенциалдары. Потенциалдарға арналған теңдеулер.

1. Контур элементтеріндегі кернеулер және тізбектегі ток күші үшін резонанстық қисықтар және олардың талдамы.

2 Электрмагниттік өрістің энергия ағынының тығыздығы және энергиясының тығыздығы. Пойтинг векторы.

1.

Био – Савар – Лаплас заңы және вакуумдағы стационарлық өрістің теңдеулері.

2. Электрстатикалық өрістегі өткізгіш. Шекаралық шарттар. Өткізгіш сыйымдылығы.

1. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы. Кернеу резонансы. Резонанстық жиілік.

2. Электр және магнит өрістері. Электр өрісінің кернеулігі, магнит өрісінің индукциясы, суперпозиция принципі.

1. Магнитстатикалық өрістегі күштер. Шекаралық шарттар.

2. Электрмагниттік өрістің потенциалдары. Потенциалдарға арналған теңдеулер

1. Контурдағы мәжбүр электрмагниттік тербелістердің дифференциалдық теңдеуі және оның шешімі

2. Электр заряды, оның қасиеттері және сақталу заңы.

 

Есептер

3. Электрон индукциясы 2мТл біртекті магнит өрісінде радиусы 15 см шеңбер бойымен айналып қозғалады. Эквивалент токтын магнит моментін анықтаңыз.

3. Мыс өткізгішіндегі токтың тығыздығы 1 А/мм2. Өткізгіштегі электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз.( )

3. Конденсатор астарларының арасындағы U потенциалдар айырымының t уақытқа байланысты өзгеру теңдеуін U=50 cos 100πt B түрінде берілген. Конденсатор сыйымдылығы 0,1 мкФ. Табу керек: 1) тізбектегі I ток күшінің t уақытқа байланысты өзгеру заңын, 2) контур индуктивтілігін.

3.

Өткізгіш контурдағы ток күші I = 6t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мезнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады ?

3. Тербелмелі контур сыйымдылығы С=7 мкФ конденсатордан және индуктивтілігі L=0,23 Гн болатын катушкадан, R=40 Ом кедергіден тұрады. Конденсатор астарларындағы заряд q=0,56 мКл. Конденсатор астарларының арасындағы U потенциалдар айырымының t уақытқа байланысты өзгеру теңдеуін жазыңыз.

3. Радиусы эбонитті тұтас шар көлемдік тығыздықпен біркелкі зарядталған. Шар центрінен қашықтықтағы Е электр өріс кернеулігін және D ығысуын есептеңіз. ( =3)

3. Тербелмелі контур сыйымдылығы С=25 нФ конденсатордан және индуктивтілігі L=1,015 Гн болатын катушкадан тұрады. Конденсатор астарларындағы заряд q=2,5 мкКл. Тізбектегі I ток күші мен конденсатор астарларының арасындағы U потенциалдар айырымының t уақытқа байланысты өзгеру теңдеулерін жазыңыз.

3. Тербелмелі контур сыйымдылығы С=1,1 нФ конденсатордан және индуктивтілігі L=5мГн болатын катушкадан тұрады. Өшудің логарифмдік декременті 0,005. Контур энергиясының 99% процентінен қанша уақытта айырылады.

3. Радиусы эбонитті тұтас шар көлемдік тығыздықпен біркелкі зарядталған. Шар центрінен қашықтықтағы Е электр өріс кернеулігін және D ығысуын есептеңіз. ( =3)

3. Жазық Е= Em cos(ωt -kr) электромагнитті толқын вакуумде таралады. <П> Пойтинг векторының орташа мәнін анықтаңыз.

3. Кернеулігі Е0= 700В/м біртекті элекр өрісінде жазық шыны пластина орналастырлды. Шыныдағы байланысқан зарядтардың беттік тығыздығын анықта.

3. Ветатрондағы магнит индукциясының өзгеру жылдамдығы 60 Тл/с.

Егер электрон траекториясының қисықтық радиусы 0,5 м болса, электронға әсер ететін үдеткіш күш неге тең?

3. Сутегі атомындағы электрон атом ядросын радиусы 53 пм болатын дөңгелек орбита бойымен айналып жүр. Индукциясы 0,1 Тл болатын магнит өрісінде орбита жазықтығы магнит сызықтарына параллель болып орналасқан. Эквивалент дөңгелек токтың магнит моментін және механикалық моментін анықтаңыз.

3. Жазық Е= Em cos(ωt -kr) электромагнитті толқын вакуумде таралады. Еm және k ветрорлары белгілі деп алып, радиус вектроы r = 0 болатын нүктеде Н векторының t уақытқа тәуелді функциясын анықтаңыз

3. 10кВ кернеумен үдетілген электрон, кернеулігі 10кА/м болатын магнит өрісіне ұшып кіреді. Бөлшектің жылдамдығы мен өріс кернеулігі арасындағы бұрыш . Электронның айналу жиілігін және эквивалент өрістің магнит моментін анықтау керек.

3. 6 мм2 өткізгіш қимасынан 3 с ішінде 2 . 1019 электрон жүріп өтеді. Ток тығыздығын табыңыз (е=1,6.10-19 Кл).

3. Шексіз үлкен біркелкі болып зарядталған жазықтықтың зарядының беттік тығыздығы σ=9 нКл/м2. Жазықтық үстінде заряды q=0,588 мкКл алюминий шарик орналасты. Шарик құламас үшін оның радиусы қандай болуы керек( ρAl=2,7·103)?

3. Тербелмелі контурдағы ток күші I=–0,02sin400πt А заңдылығымен өзгереді. Контур индуктивтілігі L=1 Гн. Табу керек: тербеліс периодын, конденсатор сыйымдылығын, Wм –магнит және Wэл-электр өрістерінің максимал энергияларынын.

3. Циклотрон протондарға 20МэВ энергияға дейін энергия береді. Егер магнит индукциясы 0,5 Тл болса, циклотрондағы протон траекториясының қисықтық радиусы неге тең?

1. Осциллограф вертикаль және горизонталь пластиналарына Uу=Аsinwt және Ux=Аcoswt кернеулері берілген. Осциллограф экранындағы сәуле траекториясы қандай болады :

3. Жазық электромагнитті толқынның жиілігі ν = 10 МГц , электр өткізгіштігі σ = 10мСм/м әлсіз өткізгіш ортада тарайды. Өткізгіштік және ығысу ток тығыздықтарының амплитудаларының қатынасын анықтаңыз.

Предыдущая статья:Диагностика уровня эмоционального выгорания классного руководителя. Следующая статья:Гуморальная регуляция, гормоны, классификация эндокринных желез
page speed (0.0165 sec, direct)