Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Экономика

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система ФГК 2018  Просмотрен 85

1. Сутність та функції бюджету.

2. Структура та принципи бюджетної системи України

3. Доходи бюджету.

4. Видатки бюджету.

5. Показники стану бюджету

6. Державний кредит

7. Державний борг

 

 

Література:

1.Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI

2.Закон України Про Державний бюджет України на 2015 рік

3.Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2008.-567с.

4.Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.

5.Теорія фінансів: Підручник / За ред.. проф.. В.М. Федосова, С.І. Юрія.- К.: Центр учбової літератури, 2010.-576с.

 

1.Сутність та функції бюджету

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.(БК)

Бюджет є самостійною економічною категорією: ця категорія, будучи частиною фінансів характеризується тими самими ознаками, які притаманні фінансам у цілому, але одночасно має свої особливості, які відрізняють від інших сфер і ланок фінансових відносин. До цих особливостей відносять:

1) бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов'язаних з відокремленням частини ВВП у руках держави і використанням її з метою задоволення потреб усього суспільства й окремих адміністративно-територіальних формувань;

2) пропорції бюджетного перерозподілу вартості більшою мірою, ніж в інших ланках фінансової системи, визначаються потре­бами розширеного відтворення в цілому і завданнями, які стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку;

3) сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі державних фінансів, з його допомогою здійснюється вплив на усі інші ланки фі­нансової системи.

Як економічна категорія бюджет являє собою економічні від­носини між: державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП (частково і національного багатства) з метою формування і вико­ристання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення ви­конання державою її функцій. Джерелом централізованого фонду є також зовнішні надходження.

Сутність бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну (перерозподільну) і контрольну функції.

Завдяки розподільній функції відбуває­ться концентрація грошових коштів у руках держави і їх викори­стання з метою задоволення загальносуспільних потреб. Бюджет в основному відображає перерозподіл валового внутрішнього продукту. Здійснюється перерозподіл за допомогою податків та інших обов’язкових платежів, надання за рахунок бюджету громадянам суспільних благ і послуг.

Перерозподіл ВВП з допомогою бюджету, відбувається між:

• державою і різними ланками фінансової системи

• суб’єктами господарювання

• різними підрозділами суспільного виробництва (товарів, робіт, послуг)

• виробничою сферою і невиробничою сферою

• адміністративно-територіальними формуваннями

• ланками бюджетної системи (державним і місцевими бюджетами)

• категоріями населення

• Україною та іншими державами

• міждержавними фінансовими об’єднаннями

- Україною та іншими державами, міждержавними фінансовими об’єднаннями.

Контрольна функція дає змогу дізнатися про

- правильність, повноту і своєчасність надходження фінансових ресурсів;

- пропорції розподілу бюджетних коштів, ефективність їх використання,;

- процеси, які відбуваються в структурних ланках економіки, та в фінансовій системі в цілому (фінансах держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств).

Категорія «бюджет» як матеріальне вираження розглядається:

- за змістом;

- формою;

- організаційною будовою;

- правовим характером.

За матеріальним змістом, бюджет - фонд фінансових ре­сурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених Конституцією. Бюджет - основний централізований фонд. (інші фонди - Пенсійний фонд, державні соціальні фонди, державні резерви…).

Бюджет як основний централізований фонд грошових коштів держави характеризується такими ознаками:

—виключним правом держави (місцевих органів виконавчої влади) на розпорядження коштами фонду;

— державно-правовим регулюванням процесу формування і використання коштів фонду;

—одностороннім рухом грошових коштів у процесі формування і використання коштів фонду;

—строго цільовим призначенням фонду

—динамічністю, мобільністю і масштабністю.

За формою бюджет є основним фінансовим планом держави, займає центральне місце серед інших фінансових планів, які існують у країні.

Бюджет як фінансовий план: має власну форму; є збалансованим, його показники тісно взаємопов'язані з іншими фінансовими планами.

За організаційною будовою бюджет є центральною ланкою фінан­сової системи суспільства та основною ланкою державних фінансів, яка має власну структуру, відображену у бюджетній системі.

За правовим характером бюджет є юридичним актом.

Закон про Державний бюджет України є одним з основних законів України економічного спрямування. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад є основними нормативними документами місцевого значення. Як закон, так і рішення про бюджет є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з формуванням доходів і ви­користанням коштів бюджетів.

Бюджетна стратегія — тривалий курс бюджетної політики, розрахований на перспективу, що передбачає вирішення глобальних завдань, визначених економічною стратегією.

Бюджетна тактика — форма реалізації бюджетної стратегії, комплекс адаптивних заходів впливу держави на стан функціонування конкретних бю­джетних взаємовідносин з метою надання їм параметрів, визначених завдан­нями бюджетної стратегії.

2. Структура та принципи бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Принципи бюджетної системи України (cт.7)

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдина правова база, єдина грошова система, єдине регулювання бюджетних відносин, єдина бюджетна класифікація, єдність порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Вони:

- не несуть відповідальності за зобов’язання одне одного;

- мають закріплені за ними джерела доходів, права відповідних органів влади на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства;

- самостійно і незалежно розглядають та затверджують відповідні бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження та витрати бюджетів;

5) принцип обгрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету;

6) принцип ефективності - досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів

9) принцип справедливості і неупередженості - справедливий і неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості - інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.

 

Предыдущая статья:m_5 Контрольная работа № 10 Следующая статья:Доходи бюджету
page speed (0.0098 sec, direct)