Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Методичні вказівки. ОПРАЦЮВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ..  Просмотрен 549

ОПРАЦЮВАННЯ ПРОГРАМИ

ЕМПІРИЧНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень», «Якість соціологічної інформації», «Навчально-дослідницький практикум»

(для студентів спеціальності 040201 «Соціологія» )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

соціології та соціальної роботи

Протокол № 1 від 04 вересня 2008 р.

 

 

Львів – 2008


Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень», «Якість соціологічної інформації», «Навчально-дослідницький практикум» (для студентів спеціальності 040201 «Соціологія») розроблені та упорядковані Савкою В.Є., Школяр М.В., Савчинським Р.О., Гурій Б.Б., Яцишином І.І. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2008. - с.

В роботі були використані метеріали методичної розробки «Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» (для студентів всіх спеціальностей) /Упор. Іванкова-Стецюк О.Б., Савка В.Є., Грендиш А. В., Яцишин І. І., - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2002. - с.

 

Упорядники:Савка В.Є., к. соц. н., доц.

Школяр М.В. к.

політ. н., доц.

Савчинський Р.О. к. соц. н., доц.

Гурій Б.Б. ас.

Яцишин І. І., ас.

 

 

Відповідальна за виданняКлиманська Л.Д., к. філос.н., доц.

 

 

Рецензенти:Піча В.М. доктор соц. наук, професор Національного університету «Львівська політехніка»

Пачковський Ю.Ф.,доктор соц. наук, професор Львівського Національного університету імені Івана Франка


ВСТУП

Методичні вказівки для опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження створені з метою ознайомлення студентів спеціальності „Соціологія” із методологією наукового пошуку, технологією програмування та проведення практичного соціологічного дослідження, збору та аналізу первинних даних і можуть бути використані у майбутній фаховій діяльності та громадському житті. Наприклад, при участі у плануванні і виконанні прикладних соціологічних, маркетингових досліджень, в оцінці публікацій соціологічних даних, які стосуються громадсько-політичних процесів, а також при прийнятті управлінських рішень за результатами соціологічних досліджень тощо.

Необхідною умовою успішного опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження є використання студентами теоретичних знань, отриманих під час вивчення курсів «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень», «Якість соціологічної інформації», «Навчально-дослідницький практикум», при вивченні яких вони ознайомилися з видами і технологією прикладних досліджень, методами збору й аналізу інформації .

Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження є важливим видом діяльності, оскільки сприяє формуванню у студентів уявлення про специфіку роботи соціолога-практика, початкових навичок збору та аналізу первинних даних, отриманих шляхом використання різних методів чи їх поєднання.

Методичні вказівки можуть бути використані під час проходження практикуму, виробничої та переддипломної практик при виконанні індивідуального завдання, яким може бути:

для виробничої практики та практикуму: програмування та проведення залежно від проектів баз практики соціологічного дослідження із застосуванням певних методів чи їх поєднання;

для переддипломної практики: підготовка програмного плану дослідження для емпіричної частини дипломної роботи, збір, обробка і аналіз емпіричних даних.

Матеріали, отримані студентом під час проходження практикуму та згаданих видів практик, можуть бути використані для виконання курсового та дипломного проектів, а також для підготовки доповідей на наукових семінарах кафедри, студентських конференціях тощо.

Обсяг роботи та бюджет часу визначаються проблемою і масштабом вибраного дослідження. Всі елементи програми повинні бути сформульовані лаконічно та логічно поєднані між собою. Рекомендується, щоб загальний обсяг роботи не перевищував 7 - 10 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал між рядками 1,5).

Завдання для виконання контрольної роботи видається викладачем.

Структура контрольної роботи:

титульний аркуш: тема емпіричного соціологічного дослідження, затверджена виклада­чем, прізвище виконавця, академгрупа;

розділ І: методологічний розділ емпіричного соціологічного дослідження;

розділ II: методичний розділ емпіричного соціологічного дослідження;

розділ IIІ: робочий план дослідження;

розділ IV: результати дослідження та можливі сфери їх практичного застосування.

 

 

Предыдущая статья:Основные цели и принципы систем управления качеством Следующая статья:ДОДАТКОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО I РОЗДІЛУ
page speed (0.0164 sec, direct)