Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Спорт

Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт магістрів (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: – «Туризм»  Просмотрен 445

Кіш Г.В., Сіра Е.О., Чир Н.В., Дацків І.Є.

 

 

Ужгород - 2016

 

Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт магістрів (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності:
242– «Туризм»
) / Укл.: Кіш Г.В., Сіра Е.О., Чир Н.В., Дацків І.Є.– Ужгород, 2016.

У к л а д а ч і :

Кіш Г.В.к. е. н., доцент кафедри туристичної інфраструктури
та сервісу факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Сіра Е.О. – к. е. н., доцент кафедри туристичної інфраструктури та сервісу факультету туризму та міжнародних комунікацій
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Чир Н.В. – к. геогр. н., доцент кафедри туризму факультету туризму
та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Дацків І.Є. – к. пед. н., ст. викладач кафедри міжнародних комунікацій факультету туризму та міжнародних комунікацій
ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Р е ц е н з е н т и :

Шандор Ф.Ф. д. філ. н., проф. кафедри соціології та соціальної роботи факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Кубіній Н.Ф.к. е. н., проф. кафедри економіки підприємства, економічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

© ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016

 

ВСТУП

 

Методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам у виконанні магістерських робіт, комплексно висвітлює вимоги до їх підготовки та захисту.

 

Метою наукової роботи є закріплення та розширення одержаних у процесі навчання знань інноваційного характеру шляхом розв’язання актуальної проблеми в галузі туризму або в організації роботи туристичних підприємств, розвиток практичних навичок, застосування отриманих у процесі навчання теоретичних знань на практиці.

У студентській науково-дослідній роботі повинні бути присутні елементи власних наукових оцінок і результатів, одержаних відповідно до самостійно здійсненого аналізу й синтезу основних положень наукових і професійно-виробничих документів та проведеного експерименту в певній установі чи її структурному підрозділі.

Основні вимоги до науково-дослідної роботи студентів:

● бути спрямованими на вирішення науково-методичних, організаційних чи практичних завдань з теми дослідження;

● базуватися на використанні методів наукового пізнання;

● мати чіткі пропозиції щодо можливостей удосконалення визначеного напряму роботи;

● показати вміння компетентно орієнтуватись у теоретичних і практичних розділах основних дисциплін, пов’язаних з обраною професією та використовувати їх при самостійному вирішенні конкретних дослідницьких завдань.

Дипломна роботаце самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання освітнього ступеня магістра. Основне завдання її автора продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

У дипломній роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. У зв’язку з цим, робота повинна виконуватись стосовно конкретного туристичного об’єкту, містити його аналіз із конкретними пропозиціями щодо вирішення проблем та завдань, які розглядаються в даній роботі.

Виконання дипломної роботи магістра передбачає основні цілі:

● поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за весь період навчання за спеціальністю;

● оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослідження при вирішенні конкретних проблем, пов’язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень у галузі туризму;

● розвиток вмінь та навичок для проведення самостійних аналітичних робіт, а також оволодіння методами та формами їх виконання;

● визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед Державною екзаменаційною комісією.

Дипломна робота магістра повинна носити науково-практичний характер, включаючи і проблемний, відмінність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему за допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений у процесі аналізу матеріал, а також розробляти рекомендації на рівні оперативних, тактичних та стратегічних рішень.

Основне завдання її автора полягає у тому, щоб реалізувати своє вміння самостійно вести науковий пошук, виконати конкретні науково-практичні завдання і продемонструвати набутий під час навчання у вищому навчальному закладі рівень наукової кваліфікації.

Робота повинна відповідати таким вимогам:

● базуватися на конкретних матеріалах, зібраних протягом практик, які проходить студент за період навчання в університеті;

● містити розроблені студентом реальні пропозиції, які Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) могла б рекомендувати до впровадження;

● результати роботи можна було б включити до наукового звіту кафедри;

● з теми наукового дослідження студенту необхідно мати публікацію або виступ на науково-практичній конференції.

Предыдущая статья:Хронологічний показчик Следующая статья:ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
page speed (0.0103 sec, direct)