Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Право

Основні завдання та напрями профілактики травматизму  Просмотрен 287

 1. Основні заходи з профілактики травматизму, спричиненого організаційними факторами
 2. Методические рекомендации. При изучении данной темы следует рассмотреть организационно-правовую д..
 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
 4. Рефармы Солона и Клисфена
 5. Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара
 6. Объект правоотношения
 7. I. Задания для самостоятельной работы
 8. Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях. Особенности судебно-медицинского освидетельствования потерпевшей и подозреваемого в случаях изнасилования.
 9. Полномочия органов государственной власти в области обороны.
 10. Глава 4. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения
 11. Германское Гражданское уложение 1896 г.
 12. Глава II Прием на службу и перемещение по службе сотрудников органов внутренних дел

2.1. Основним завданням рекомендацій з профілактики нещасних випадків на виробництві, спричинених організаційними факторами, є інформаційна та методична підтримка при розробці роботодавцями заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму, притаманних конкретному виробництву, а також поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці.

2.2. Для створення безпечних та здорових умов праці роботодавець повинен відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» забезпечити функціонування на підприємстві системи управління охороною праці та очолити роботу з управління охороною праці.

2.3. Для створення системи управління праці роботодавець повинен визначити політику та мету з охорони праці для кожного структурного підрозділу, кожного рівня управління охороною праці, яка має бути спрямована на:

- досягнення послідовного поліпшення умов та стану охорони праці на основі досягнень у галузі науки і техніки та використання світового досвіду;

- зниження рівня травматизму на виробництві, в тому числі зі смертельними наслідками;

- недопущення випадків професійних захворювань;

- підвищення результативності діяльності з охорони праці.

2.4. Для реалізації поставленої мети має бути розроблений комплексний план підприємства щодо покращення стану охорони праці, який повинен відповідати вимогам національних законів та нормативно-правовим актам з охорони праці і використовуватись на різних рівнях системи управління.

2.5. Планування роботи з охорони праці здійснюється за підсумками вихідного аналізу стану охорони праці, виробничого травматизму на підприємстві і в його структурних підрозділах.

2.6. В процесі вихідного аналізу визначається:

- перелік національних законів та нормативно-правових актів, правил, що містять вимоги з охорони праці і мають бути реалізовані наданому підприємстві;

- достатність заходів захисту, що діють на підприємстві або заплановані для усунення, запобігання та зниження небезпеки та ризиків;

- небезпеки та ризики, для чого необхідно провести:

- ідентифікацію шкідливих та небезпечних факторів;

- аналіз стану робочих дільниць, процесів, установок, машин, обладнання, операційних процедур, включаючи їх адаптацію до людських можливостей;

- аналіз систем контролю за станом умов та безпеки праці на підприємстві.

2.7. За результатами вихідного аналізу розробляється програма поліпшення умов та охорони праці на підприємстві, яка має містити:

- кількісну оцінку мети підприємства з охорони праці;

- критерії порівняння для підтвердження досягнення мети:

- підготовку плану удосконалення діяльності підприємства у сфері охорони праці.

2.8. Для досягнення кожної мети щодо усунення виявлених на підприємстві недоліків визначаються:

- потреби в новій техніці, інженерно-технічних засобах виробництва для ефективного управління виробничими ризиками, в засобах індивідуального та колективного захисту працівників, санітарно-оздоровчих заходах;

- перспективні вимоги до технічних засобів контролю виробничою середовища та автоматизованих інформаційних систем охорони праці і відповідного їх програмного забезпечення, що містять оцінку можливостей перевищення сучасного технічного рівня, для своєчасної реалізації;

- система безперервного навчання та інформування працюючих про рівень відповідності робочих місць встановленим вимогам умов та стану охорони праці;

- відповідальність керівництва та розподіл відповідальності для досягнення мети і завдань, нормативних показників умов та стану охорони праці для кожного підрозділу і рівня управління на підприємстві;

- засоби та строки, в які повинно бути досягнуто мету та вирішено завдання програми.

2.9. Щоквартально роботодавцем проводиться аналіз ефективності впроваджених заходів та вносяться необхідні зміни у сфері охорони праці на підприємстві та, у разі необхідності, проводяться запобіжні і коригувальні дії.

2.10. Розробка запобіжних і коригувальних заходів проводиться в такій послідовності:

- визначаються та аналізуються першопричини будь-якого недодержання правил з охорони праці і заходів системи управління охороною праці;

- розробляються заходи щодо мінімізації небезпек та ризиків технічними заходами шляхом впровадження сучасних технологій, проектування безпечних виробничих систем, використання засобів колективного захисту працівників;

- впроваджуються прогресивні заходи щодо усунення небезпек та ризиків виникнення професійних захворювань і нещасних випадків на підприємстві;

- за необхідності впроваджуються адміністративні заходи управління шляхом скорочення кількості працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, або обмеження сумарного часу контакту працівників зі шкідливими виробничими факторами;

- забезпечення сучасними засобами індивідуального захисту відповідно до затвердженого переліку професій.

Предыдущая статья:Patient Symptoms Следующая статья:Основні заходи з профілактики травматизму, спричиненого організаційними факторами
page speed (0.0129 sec, direct)