Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Право

Поняття, сутність, призначення фінансового контролю  Просмотрен 450

Тема

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

1.Поняття, сутність, призначення фінансового контролю

2. Види фінансового контролю

3. Методи фінансового контролю

4. Органи фінансового контролю

Поняття, сутність, призначення фінансового контролю

Фінансовий контроль є важливою функцією держави, що забезпечує умови нормального функціонування фінансової системи. Контроль є також важливою складовою фінансової діяльності держави, оскільки формування, розподіл та використання грошових ресурсів країни не може проводитися безконтрольно. ]

Існування фінансового контролю об'єктивно обумовлено наявністю контрольної функції, притаманної фінансам. Будучи інструментом формування і використання грошових доходів і фондів, вони об'єктивно відображають хід розподільного процесу. Названа функція проявляється в контролі за розподілом валового внутрішнього продукту за відповідними фондами і використанням їх за цільовим призначенням.

Суб'єкт фінансового контролю - це орган чи особа, які відповідно до визначених законодавством повноважень мають право здійснювати фінансовий контроль.

Сферою фінансового контролю є практично всі операції, які здійснюються з використанням грошей, а в деяких випадках і без них (бартерні операції). Перевірці підлягають операції з коштами, матеріальними цінностями, фінансовими інвестиціями, нематеріальними активами держави і місцевого самоврядування, недержавних фондів, суб'єктів господарювання, об'єднань громадян.

Метою здійснення фінансового контролю є:

- сприяння збалансованості між потребою у фінансових ресурсах і розміром грошових фондів;

- забезпечення своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом, а також виявлення фактів порушень фінансового законодавства чи неналежного виконання учасником фінансової діяльності своїх зобов'язань;

- встановлення фактів порушень фінансової дисципліни, зокрема відновлення порушених правових відносин;

- виявлення винних і притягнення їх до відповідальності;

Загалом, фінансовий контроль - це контроль, який здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами незалежного контролю над законністю та ефективністю формування, розподілом(перерозподілом) та використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадян.

Фінансовий контроль – це складне явище, яке можливо розглядати в декількох площинах. По-перше, це сукупність процесів, які дають змогу конкретизувати мету, розподілити ресурси та використовувати їх ефективним та доцільно, забезпечуючи стабільність. Процес управління загалом охоплює стратегічне планування, контроль над управлінською і виробничою діяльністю.

Перший етап передбачає формулювання завдань і планів, другий - порядок отримання коштів і визначення підходів до їх використання, а третій - перевірку належного виконання поставлених завдань.

По-друге, - це регламентована система заходів, що забезпечує відповідність фінансових операцій визначеній стратегії та меті. Наприклад, для поліпшення роботи осіб, особливо щодо управління публічними видатками. Фінансовий контроль має також інший аспект - ієрархічних взаємовідносин в системі органів фінансового контролю.

Тільки гармонійне поєднання цих аспектів фінансового контролю дозволяє отримати повну уяву про управління публічними коштами, виявити нагальні проблеми та окреслити шляхи їх вирішення.

Фінансовий контроль — сфера загальнодержавного контролю, їй властиві всі риси державного контролю, який водночас може бути однією з функцій управління та його стадією, елементом управління і засобом забезпечення законності.

Державний фінансовий контроль призначений для реалізації фінансової політики держави, створення умов для фінансової стабілізації. Це передусім розробка, розгляд, затвердження та виконання бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а також контроль за фінансовою діяльністю підприємств та організацій, банків і фінансових корпорацій. Фінансовий контроль держави за недержавною сферою економіки охоплює лише сферу виконання грошових зобов'язань перед бюджетом, включно з податками та іншими обов'язковими платежами, дотримання законності та доцільності у витрачанні виділених їм бюджетних субсидій і кредитів, а також встановлених правил організації грошових розрахунків, ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3 огляду на ефективність перевіряється не лише економне й оптимальне управління і використання державних фінансових коштів та іншого майна, запобігання втратам, а й виконання державних програм з найменшими витратами і найбільшим ефектом.

Зміст фінансового контролю визначається фінансовою діяльністю держави. При цьому фінансова діяльність не тільки повинна відповідати закону, але й бути доцільною.

Доцільність - категорія, яка охоплює не тільки характеристику цільового використання коштів і придбаного за рахунок цих коштів майна, а й відповідність встановленим цілям, програмам, пріоритетам.

Основний зміст фінансового контролю у відносинах, що регулюються фінансовим правом України, полягає у:.

- виявлення внутрішньовиробничих резервів збільшення фінансових ресурсів, пошуку нових джерел доходів;

- перевірці фінансових планів підприємств, установ і організацій, планів виробництва, планів щодо собівартості, прибутку, платежів у бюджет тощо з метою раціонального використання коштів;

- перевірці виконання фінансових зобов'язань особами перед державним та місцевими бюджетами;

- перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків та зберігання грошових коштів підприємствами, установами й організаціями;

- забезпеченні виконання і додержання законодавства і фінансової дисципліни всіма особами;

- заходах щодо запобігання та усунення порушень фінансової дисципліни.

Поняття фінансового контролю нерозривно пов'язано з поняттям фінансової дисципліни, що допомагає визначити його функції та розкриває багатоаспектність цього поняття. Завдяки реалізації завдань фінансового контролю, що складають його зміст, зміцнюється фінансова дисципліна, яка, у свою чергу, виражає одну зі сторін законності.

Фінансова дисципліна— це обов'язковий для всіх суб'єктів господарювання порядок здійснення фінансової діяльності, чітке дотримання встановлених приписів та порядку мобілізації, розподілу та використання грошових фондів_ держави, суб'єктів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

До вимог фінансової дисципліни належить також неухильне дотримання законності при виконанні бюджету, кошторисів, фінансових планів тощо. Вимоги фінансової дисципліни поширюються не тільки на підприємства, організації, Установи, громадян, але й на державні органи влади місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.

Однак фінансовий контроль не може обмежуватися тільки фіксацією окремих порушень законодавства і державної дисципліни. Основне призначення фінансового контролю полягає в тому, щоб забезпечити органічне поєднання попередження, виявлення та усунення порушень, пошук і швидке впровадження в дію невикористаних резервів інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності.

 

Фінансовий контроль є завершальною стадією управління фінансами, наділеною специфікою вторинності, тобто перевірки вже наявного. Фінансовий контроль не є інструментом безпосередньої організації фінансової діяльності держави, а лише інструментом попередження, усунення порушень у цій діяльності та її поліпшення.

 

Фінансовий контроль слугує формою реалізації функції фінансів, він повинен забезпечувати інтереси і права держави, а також всіх інших суб'єктів економіки. Фінансовий контроль - здійснюється в усіх сферах суспільного відтворювального процесу і присутній під час руху грошових фондів, включно зі стадією осмислення фінансових результатів. Тобто об'єктом фінансового контролю виступають грошові відносини, а точніше, об'єктомфінансового контролювиступають суспільні відносини, пов’язані із:

- грошовими фондами,

- матеріальними ресурсами,

- природними ресурсами

- трудовими ресурсами

- та іншими ресурсами держави та органів місцевого самоврядування.

Фінансовий контроль поширюється не тільки на безпосередньо фінансові, але й на пов'язані з ними господарські відносини.

Безпосереднім предметом фінансового контролю єпервинні документи,що містять відомості про фінансово-господарську діяльність контрольованого суб'єкта( тобто вартісні показники фінансово-господарської діяльності, як прибуток, доходи, рентабельність, собівартість, витрати обігу тощо).

Фінансовий контроль є інструментом фінансового права, який складається із матеріальних та процесуальних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають з приводу встановлення відповідності фактичного стану — завданому у галузі фінансової діяльності держави.

Під час здійснення фінансового контролю перевіряється:

- дотримання вимог економічних законів (оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу національного доходу);

- складання і виконання бюджетного плану;

- ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємств і організацій, бюджетних установ;

- податкових взаємовідносин

- відповідность здійснення фінансових операцій чинному законодавству.

Отже, фінансовий контроль — це діяльність державних органів і недержавних організацій щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі, перерозподілі та використанні грошових коштів та пов'язаних з цим матеріальних цінностей.

 

Предыдущая статья:фізичні особи Следующая статья:Види фінансового контролю
page speed (0.0112 sec, direct)