Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Методологія наукових досліджень  Просмотрен 127

© Бавико О.Є., 2017

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2017

 

 

ВСТУП

 

 

Ефективний розвиток економіки України в сучасних умовах можливий лише на основі широкого використання науково-технічних досягнень і формування могутнього вітчизняного інтелектуального потенціалу. Це викликає потребу в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих спеціалістів, здатних до самостійної творчої роботи, вмілого використання досягнень науки і техніки у практичній діяльності.

Метою вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» є оволодіння теоретичними, методологічними та методичними основами процесу наукового пізнання та наукового дослідження, отримання теоретичного і практичного досвіду систематизації набутих знань та їх адаптації і використання у майбутній практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути такі компетенції:

знання і розуміння:

методологічого-практичних засад наукових досліджень;

змісту та логіки формування наукового дослідження;

еволюція науки як сфери людської діяльності;

застосування знань і розумінь:

процесу наукових досліджень фінансових та економічних проблем; економічних та соціальних проблем суспільства;

інформаційне забезпечення наукових досліджень;

уміння використовувати автоматизовані системи та програми обробки інформації у наукових дослідженнях;

уміння складати звіти про науково-дослідну роботу;

визначення ефективності наукових досліджень;

уміння визначати ефективність наукових досліджень;

методики роботи над літературними джерелами

формування суджень:

здатність обґрунтовувати формування та використання методикки наукового дослідження;

здатність обґрунтовувати формування та використання експереметальних досліджень;

здатність формування наукових результатів;

здатність визначити методи оцінки ефективності науково-дослідної роботи.

 

Предыдущая статья:Проблема взаимоотношений массовой культуры и искусства Следующая статья:ЧАСТИНА 1.
page speed (0.009 sec, direct)