Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Кулинария, Пищевое производство

ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  Просмотрен 835

 1. Кулінарологія продуктів харчування
 2. Особливості технологічного процесу виробництва продукції харчування ресторанного господарства
 3. Характеристики понять, віднесених до стадії виробничого процесу
 4. Загальна структурно-технологічна схема виробничого процесу закладу ресторанного господарства, яке працює на сировині
 5. Загальна структурно-технологічна схема виробничого процесу закладу ресторанного господарства,яке працює на напівфабрикатах
 6. Методи і способи кулінарної обробки харчових продуктів та їх значення для виробництва кулінарної продукції
 7. Безвідходні і ресурсозбережувальні технології
 8. Якість продукції харчування, її технологічне забезпечення
 9. Оцінка рівня якості проводиться наступними методами
 10. Значення бульйонів і відварів у харчуванні людини, їх хімічний склад
 11. Види бульйонів і відварів, їхня характеристика
 12. Технологічна схема приготування рибного бульйону

КУЛІНАРОЛОГІЯ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Частина I

ВСТУП

Одним із найважливіших напрямів вирішення проблеми зростання народного добробуту є більш повне задоволення потреб населення у високоякісних і різноманітних харчових продуктах, підвищення культури їх споживання завдяки удосконаленню технології виробництва, поліпшенню якості готової продукції, скороченню відходів і витрат. Важливим чинником у вирішенні цієї проблеми є кадровий потенціал, до якого належать фахівці з технології харчування.

Одним із різновидів сервісу ресторанно-готельного й туристичного бізнесу є надання послуг ресторанного госпо­дарства, які передбачають виробництво і реалізацію харчових продуктів. У зв’язку з цим навчальними планами спеціальності "Готельно-ресторанна справа" для успішного опанування майбутньої професії передбачено дисципліну "Кулінарологія", вивчення якої зумовлює розуміння важливої проблеми задоволення потреб населення у харчуванні. Цей курс є однією зі спеціальних дисциплін, яка формує фахівця.

Курс " Кулінарологія" має за мету надання студентам теоретичних знань про технологічні процеси обробки сировини, приготування, оформлення і відпуск кулінарної продукції, оцінку її якості й безпеки, а також надання майбутнім фахівцям знань із наукових основ виробництва продукції харчування, практичних навичок та вміння планувати і вирішувати виробничі завдання, відпо­відати за якість їхнього виконання, керувати технологіч­ними процесами, впливати на структуру, збалансованість і культуру харчування людини.

Опорний конспект може стати корисним у самостійній роботі, що передує лекціям, лабораторним, практичним і семінарським заняттям, та у підготовці до різних форм поточного, рубіжного, підсумкового і державного контролю знань майбутніх фахівців.

Зміст опорних схем сприяє формуванню знань із технології харчових продуктів на науковому рівні, зосереджує увагу на сучасних проблемах харчування і їх перспективному розвитку.

ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

План

1.1 Предмет курсу, його зміст і місце в навчальному плані.

1.2. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану та його значення у підготовці фахівців для ресторанного господарства.

1.3. Особливості технологічного процесу виробництва про­дукції харчування ресторанного господарства.

1.4. Методи і способи кулінарної обробки харчових продуктів і їх значення для виробництва кулінарної продукції

1.6. Якість продукції харчування, її технологічне забезпечення.

Рекомендована література: 3, 8, 20, 35, 38, 40, 44, 45

 

Міні-лексикон: Технологія продуктів харчування, ресто­ранне господарство, якість продукції харчування, кулінарна продукція, страва, технологічний процес, контроль якості, органолептичні, фізико-хімічні, мікробіо­логічні показники, ресурсозбережувальні технології
 

1.1. Предмет курсу, його зміст і місце
в навчальному плані

Кулінарологія –галузь науки і техніки, яка займається розробкою технологічних процесів виробництва і зберігання харчових напівфабрикатів, кулінарної продукції та кондитерських виробів, виготовлених із м’ясної, молочної і рибної сировини, яйцепродуктів, нерибних об’єктів промислу, сировини рослинного походження та правил порціонування, декорування та оформлення

Предметом курсу "Кулінарологія" є:

· технологія виробництва напівфабрикатів і готової продукції на підприємствах харчування;

· вимоги до якості кулінарної продукції;

· правила порціонування, декорування та подавання.

Мета курсу – надання студентам теоретичних знань і виховання практичних навичок в освоєнні технологічних процесів обробки сировини, приготування, оформлення і відпуску кулінарної продукції, оцінки її якості і безпеки.

Предыдущая статья:Ударный вертолёт Eurocopter Tiger Следующая статья:Кулінарологія продуктів харчування
page speed (0.0512 sec, direct)